Bioseminaret 2019

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel, biokull og kompost, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

BIOSEMINARET MED AVFALL NORGE 17.-18. OKTOBER, 2019

FULLT PROGRAM I PDF

Last ned foredrag og presentasjoner her:

Norge skal forandres totalt!

 • Ola Elvestuen har lansert et av de strengeste klimamålene verden har sett: All bruk av fossilt drivstoff i Norge skal opphøre innen 2050.
 • Hvilken rolle spiller avfalls- og gjenvinningsbransjen og sirkulær bioøkonomi i å nå klimamålene?

Rudolf Meissner, Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS

Hvorfor biogass må få like rammebetingelser som el og hydrogen

 • Hvorfor og hvordan satser Regjeringen på biogass?
 • Hvordan få større fart i biogass-satsingen?

Terje Halleland, Stortingsrepresentant for Frp (Rogaland)


Gjenbruk av karbon i et fornybart energisystem

 • Mulighetene for «gjenbruk» av karbon for å produsere blant annet fiskefôr, biofuel og bioplast
 • Hvilken rolle spiller biologisk behandling i et fornybart energisystem med CCU og CCS?

Torkell Gjerstad,

Senior Business Developer

NORCE Innovation AS

Status biologiske behandlingsanlegg

 • Status produksjon av biogass og kompost i Norge
 • Rammebetingelser for biologisk behandling
 • Nye anlegg under planlegging / bygging, herunder anlegg i landbruk og havbruk (aktuelle prosjekter presenteres)

Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge

Utfasing av torv - Miljødirektoratets oppdrag fra KLD

 • Aktuelle alternativ til torv i jordblandinger
 • Mulige virkemidler i en utfasingsplan

Elisabeth Møyland, Miljødirektoratet

Erfaringer med pyrolyse av organiske avfallsfraksjoner – muligheter og utfordringer

 • Hvilke avfallsfraksjoner er best egnet til biokull, hvorfor?
 • Nødvendig forbehandling
 • Miljøgifter og egenskaper av biokull

Gorm Eine Thune, Lindum

Synergier av pyrolyse sammen med andre biologiske behandlingsmetoder

Ove Lerdahl, CEO Standard Bio

Nytt om regelverket - gjødselvareforskriften - EU-direktivene

 • Status forskriftsendringer i Norge og EU
 • Mattilsynet har varslet gjennomgang av metodene for behandling av fiskeavfall og slam
 • Resultater fra tilsynsaksjonen

Torhild Tveito Compaore, Mattilsynet sentralt, og Brita Toppe fra Region sør og vest

Hvordan finansiere biogassanlegg? Selvkostregelverket og kapasitetsutnyttelse i anleggene
 • Privat kapital, selvkost eller en kombinasjon?
 • Hvor mye næringsavfall kan selvkost-anleggene ta i mot?
 • Status regelverket i Norge og EU etter regelverksendring i 2015

Hanne S. Torkelsen, partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken

Aktuelle prosjekter i Avfall Norge

Bransjenorm klimanytten i biogass ihht REDII (Carbon Limits) - hjelp til å komme i gangInfo om bransjenormen, med lenke til nedlasting (gratis)Avfall Norges faggruppe for biologisk behandling: Policy-anbefaling matavfallsposer

Sølvi Rønnekleiv Haugedal, Mepex
Jens Måge, Avfall Norge
Kaja Voss, Carbon Limits

Potensial i marint avfall: Resultater fra FoU-prosjektet RenEner-Mar

 • Prosjektdeltakere er Høgskulen på Vestlandet, UiS, Bergen Kommune VA og IVAR. Aquateam/COWI er forskningsinstitutt.

Maria M. Estevez, PhD

Forsker / Rådgiver, Aquateam COWI


Om Bioseminaret

Bioseminaret 2019 seminar ble holdt på Sola med befaring til IVARs biogassanlegg på Jæren, til den interaktive biogassutstillingen på Vitengarden samt Sandnes kommune sitt biokullanlegg.

Programkomité

Leif Ydstebø, IVAR
Natalia Adamczyk og Sandra McCarley, Bergen Vann
Jens Måge, Avfall Norge (sekr)

Torsdag 17. oktober

12.00–21.00

Seminaret starter torsdag 17. oktober med innsjekk og lunsj kl 12 og avslutter fredag 18. oktober med lunsj 12-13, etterfulgt av befaring til Sandnes kommune sitt biokullanlegg kl 13 - 14.15.
Befaringer og middag den 17. er inkludert i seminarprisen.
Endelig program i PDF kan lastes ned her.

13.00–13.05

Velkommen til Sola!

Foredragsholder: Jan Sigve Tjelta Varaordfører, Sola kommune

13.05–13.30

Foredragsholder: Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS
 • Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen har lansert et av de strengeste klimamålene verden har sett: All bruk av fossilt drivstoff i Norge skal opphøre innen 2050.
 • Hvilken rolle spiller avfalls- og gjenvinningsbransjen og sirkulær bioøkonomi i å nå klimamålene?

13.30–13.45

Foredragsholder: Terje Halleland Stortingsrepresentant, Rogaland, Fremskrittspartiet
 • Hvorfor og hvordan satser Regjeringen på biogass?
 • Hvordan få større fart i biogass-satsingen?

14.15–14.35

Foredragsholder: Torkell Gjerstad Senior Business Developer, NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Mulighetene for «gjenbruk» av karbon for å produsere blant annet fiskefôr, biofuel og bioplast
 • Hvilken rolle spiller biologisk behandling i et fornybart energisystem med CCU og CCS?

14.35–15.00

 • Status produksjon av biogass og kompost i Norge
 • Rammebetingelser for biologisk behandling
 • Nye anlegg under planlegging / bygging, herunder anlegg i landbruk og havbruk (aktuelle prosjekter presenteres - ta gjerne kontakt med Jens Måge på forhånd om du vil presentere ditt prosjekt)

15.05–18.30

BEFARINGER:

 • IVARs biogassanlegg på Grødaland
 • Vitengarden - interaktiv biogass-utstilling

Avreise kl 15.05 i felles buss fra hotellet, tilbake ca 18.30

19.45–21.30

Middag på hotellet

Fredag 18. oktober

09.00–09.15

Foredragsholder: Elisabeth Møyland Seniorrådgiver, Miljødirektoratet
 • Aktuelle alternativ til torv i jordblandinger
 • Mulige virkemidler i en utfasingsplan

09.15–09.35

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS
 • Hvilke avfallsfraksjoner er best egnet til å lage biokull av og hvorfor?
 • Nødvendig forbehandling
 • Miljøgifter og egenskaper av biokull

09.35–09.55

Foredragsholder: Ove Lerdahl CEO, Standard Bio

Ove Lerdahl er co-founder og CEO i Standard Bio AS på Bø i Telemark. http://standard.bio/about

10.20–10.40

 • Status forskriftsendringer i Norge og EU
 • Mattilsynet har varslet gjennomgang av metodene for behandling av fiskeavfall og slam.
 • Resultater fra tilsynsaksjonen

Foredragsholdere:

Torhild Tveito Compaore fra Mattilsynet sentralt og Brita Toppe fra Mattilsynet region sør og vest

10.40–11.00

Foredragsholder: Hanne S. Torkelsen Partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken
 • Privat kapital, selvkost eller en kombinasjon?
 • Hvor mye næringsavfall kan selvkost-anleggene ta i mot?
 • Status regelverket i Norge og EU etter regelverksendring i 2015

11.30–11.45

Aktuelle prosjekter presenteres:
- Bransjenorm rapportering klimanytten i biogass ihht REDII (Carbon Limits)
- Plast og matavfall (Handelens miljøfond / Mepex)

11.45–12.00

Foredragsholder: Maria M. Estevez PhD Forsker / Rådgiver, Aquateam COWI AS

Resultater fra FoU-prosjektet RenEner-Mar presenteres. Prosjektdeltakere er Høgskulen på Vestlandet, UiS, Bergen Kommune VA og IVAR med Aquateam/COWI som forskningsinstitutt.

12.50–14.15

Adresse: Lutsiveien 179, Sandnes

Avreise i buss kl 12.50 fra hotellet. Bussen kjører tilbake fra anlegget kl 13.45, og vil kjøre innom Sola Lufthavn på returen til hotellet (ca 14.15). Befaringen er inkludert i seminarprisen og vi håper flest mulig vil delta.

Varaordfører, Sola kommune

Fotograf: Sola kommune / Markus Johansson

Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS

Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning.

Tidligere stillinger (i grove trekk) Han begynte sin yrkeskarriere som samfunnsforsker på Rogalandsforskning på midten av 1980-tallet der han fram til 1998 gjennomførte en rekke studier innen miljø og avfall. Videre var han ansatt som prosjektleder i regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune og jobbet der bl.a. med «Avfallsplan Rogaland» og «Aksjon Jærvassdrag». Fra 2002 til 2014 var Meissner fagsjef renovasjon i Stavanger kommune. Han har i den perioden fått tildelt flere priser, både lokalt, regionalt og nasjonalt, for sin innovative innsats. - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs) Meissner er utdannet samfunnsgeograf fra Tyskland, med tilleggsutdanninger innen juss, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og geologi. Han har deltatt på en rekke avfallsrelaterte kurs, seminarer og konferanser gjennom 30 år. Meissner er styreleder i Avfallsforum Rogaland og styremedlem i Avfallsforsk. - Erfaring/historie som kursholder? Meissner er blitt ofte brukt som foredragsholder på konferanser og seminarer. Han har undervist ingeniørstudenter i waste management på Lucian Blaga Universitetet i Sibiu, Romania. Videre har han vært arrangør og reiseleder for mange avfallsfaglige ekskursjoner til Mellom-Europa gjennom 25 år. Han har vært med på å holde Grunnkurs avfall siden 2016.

Stortingsrepresentant, Rogaland, Fremskrittspartiet

Foto: FrP

Torkell Gjerstad

Senior Business Developer, NORCE Norwegian Research Centre AS

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Foto: Facebook

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.

Ove Lerdahl

CEO, Standard Bio

Partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken

Foto: Advokatfirmaet SGB Storløkken

Maria M. Estevez

PhD Forsker / Rådgiver, Aquateam COWI AS