Bioseminaret 2023

Velkommen til årets viktigste fagsamling for alle som jobber med biologiske avfallsressurser.

Årets tema er "Hvordan kan biogass og kompost utfylle hverandre" og - hvordan håndterer vi voksende mengder bioavfall og biogjødsel i regioner som har overskudd på fosfor? Seminaret holdes på Stord hotell i vakre Sunnhordland.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Seminaret holdes på Stord Hotell i vakre Sunnhordland/Vestland, med relativt kort reisevei fra Haugesund eller Bergen. Også mulighet for direkte fly fra Oslo. Hotellet har en ny velværeavdeling, Vikjo Bad, hvor man "kan bada i kvalitet, luksus og velvære, kopla av, nyta den deilege atmosfæren, og henta heilt ny energi". Eller kanskje vil man ta et bad i Hardangerfjorden?

Hvordan kan biogass, kompost og biokull utfylle hverandre?
Årets tema er valgt fordi vi ønsker løfte fram både kompost, biokull og biogass som kompletterer hverandre i en sirkulær bioøkonomi.

Ny avfallsforskrift stiller krav til utsortering og behandling av alt bioavfall og det vil derfor bli økte volumer som skal behandles i tiden framover. I en situasjon hvor vi skal gjenvinne stadig mer bioavfall med ulike egenskaper, så vil det være behov for alle løsningene for å produsere resirkulerte råvarer som kan bli bærekraftige produkter.
Kompost, biogjødsel, biokull har ulike egenskaper og som kan bidra til å erstatte jomfruelige og fossile råvarer som torv og kunstgjødsel. I tillegg er dette sirkulære løsningene som også over tid kan gi bedre jordkvalitet, jord- og plantehelse.

Flere steder i landet er det allerede utfordringer med for høye fosfornivåer. Det kan bety utfordringer med avsetning av stadig mer fosforrik biogjødsel,. Da er det nødvendig å utvikle nye produkter av biogjødsel som kan avsettes i områder som behøver fosfor.

Både for ledere og driftsansatte
Årets bioseminar er relevant både for ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det blir ulike paralleller, felles befaringer og samlinger i plenum. Vi tror det vil ha stor nytte om både ledere, driftsledere og driftsansatte får en felles møteplass for diskusjon og erfaringsutvekskling.
Vi legger opp til 3 ulike paralleller som man kan velge delta på, dag 2.

Presentere ditt prosjekt?

Har du et spennende FoU- eller innovasjonsprosjekt du ønsker presentere på Bioseminaret?
Ta kontakt med Jens Måge.

VIKTIG INFO ANGÅENDE PÅMELDING:
Det er mulig melde seg på Bioseminaret fram til senest fredag 22.9., men hotellet er fullt og deltakere må selv finne overnatting.
Fagtur/sightseeing 26.9. er fulltegnet!

Det er mulig sette seg på venteliste på Stord hotell, eller kontakte et annet hotell i nærheten, campinghytter, Airbnb eller www.booking.com.

Her er noen muligheter:
Gamle Fengselet Kulturhotell - https://www.gamlefengselet.no/
Almaas hotell Stord - https://www.almaas-hotell.no/
Sponavik camping - https://sponavik.no/contact
Fitjar Fjordhotell (30 minutter med bil fra Stord hotell) - https://fitjarfjordhotell.no/

PS! Vi har holdt av et par Airbnb leiligheter. Hvis du er i beit, ta kontakt med Jens Måge direkte på tel 922 922 62.

Bioseminaret 2023 arrangeres i samarbeid med Biogass Norge, Energigass Norge og Rogaland biogassnettverk og betalende medlemmer får medlemspris på seminaret. Medlemmer i Avfall Sverige får også medlemspris.

Biogass Norge
Energigass Norge

Mandag 25. september

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.05

Foredragsholder: Lars M. Fugledal, Rådgiver / fagansvarlig kvalitet, Bingsa gjenvinning / Årim | Mariann Hegg, Rådgiver Bærekraft, Landbruk og Kommunikasjon, Den Magiske Fabrikken AS | Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Einar Breivik, Maskinoperatør, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) | Geir Morten Lønning Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

Programkomiteen ønsker velkommen og går gjennom temaet for årets bioseminar.

13.05–13.10

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

Avfall Norges administrerende direktør kommer med sine perspektiver på utviklingen av bransjen. Hvilke grep må tas politisk og av bransjen for å nå målene for materialgjenvinning, klima og en bærekraftig framtid?

13.10–13.20

Foredragsholder: Torgeir Erfjord Direktør Landbruksdivisjonen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Vestlandet er en landbruks- og havbruks-region med noe av landets største potensial for biogass. Den store husdyrtettheten i regionen kan samtidig utgjøre en utfordring med hensyn til avsetning av biogjødsel.
Arbeidsgruppen for gjødselregelverk i Rogaland kom i oktober 2022 med sin rapport Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland. Målet har vært å fremskaffe oppdatert kunnskap omkring fosforbalanser i jord og på gårdsnivå som grunnlag for nytt gjødselregelverk.

Hvordan sørge for god avsetning av av biogjødsel? Hvordan kan biogassproduksjon skyte fart i regionen?
Hva er status for biogass- og gjødselfabrikken som nå planlegges?

13.20–13.30

Foredragsholder: Kristin Espeset Senioringeniør, Statsforvalteren i Vestland

Situasjonen for fosfor i vassdrag og sjø på Vestland - hvordan ser fylket på den stadig økende mengdene næringsstoff som vi kreve behandling og avsetning i en situasjon der det allerede er utfordringer med for høye mengder fosfor og avrenning i mange områder.

13.30–13.40

Arbeidet med gjødselregelverk og biogassproduksjon i husdyrtette områder

Foredragsholder: Monica Dahlmo Seniorrådgivar, Statsforvaltaren i Rogaland

13.40–13.50

Nytt fra Mattilsynet

Foredragsholder: Anne Bøen Seniorrådgiver hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Mattilsynet

13.50–14.05

Spørsmål og svar

14.05–14.30

Pause og innsjekk på hotellet

14.30–18.30

Bussen reiser fra hotellet 14.35, tilbake ca 18.30.
Befaringen går til Renevos biogassanlegg og SIMs komposteringsanlegg.

19.30–22.00

Foredragsholder: Geir Morten Lønning Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

Etter middagen vil vi få et foredrag fra Geir Morten Lønning, driftssjef på IRS Miljø. Han vil vise bilder og fortelle fra hans besøk på Bali, Indonesia i våres hvor han besøkte anlegg for larve- og insektsproduksjon, samt kompostanlegg.

Tirsdag 26. september

09.00–09.10

Foredragsholder: Dr. Espen Govasmark Direktør for biologi og forskning, Antec Biogas AS

Prosjektet HydroAntec, finansiert av NFR med ramme på 14,9 mill startet opp i november 2022 med John Morken ved NMBU som prosjektleder. Antec Biogas er prosjekteier og deltar med finansiering sammen med Andfjord Salmon, mens Nibio er prosjektdeltaker.

09.10–09.20

Foredragsholder: Ole Arthur Vaage Product Development Manager, Ragn Sells Havbruk AS

Hvert år havner tusenvis av tonn med slam fra norske oppdrettsanlegg i havet. Med ny teknologi kan avfallet være til nytte, som en viktig energikilde og for å produsere næringsstoffet fosfor, som europeiske land har importert fra Russland. Havbrukprosjektet kan gi Norden en ny global milliardindustri, samtidig som det muliggjør utvidet fiskeoppdrett uten å skade kystmiljøet.

Ole Arthur Vaage fra Ragn Sells presenterer planene for utnyttelse av fiskeslam med Aqua2N og Ash2phos.

https://www.ragnsells.no/om-os...

09.20–09.40

Foredragsholder: Trym Denvik Adm. dir, Øvre Romerike Avfallsselskap - ØRAS

Biokull fungerer som et veldig godt jordforbedringsmiddel til potteplanter og bed, og i ulike jordblandinger med kompost og biogjødsel.

ØRAS har investert i et pyrolyseanlegg som også har erstattet flisfyringsovn. Pyrolyseanlegget produserer biokull, i tillegg til varme som gjenbrukes til oppvarming av bygningsmasser og gatevarme i anlegget.

Hva er erfaringene etter mer en ett års drift og hvordan øker biokull verdien på jordproduktene Øras produserer og selger?

Les mer om ØRAS og biokull her.

09.40–10.00

Pause / kaffe og te - utsjekk hotellet

10.00–11.15

Foredragsholder: Mariann Hegg, Rådgiver Bærekraft, Landbruk og Kommunikasjon, Den Magiske Fabrikken AS | Lars M. Fugledal, Rådgiver / fagansvarlig kvalitet, Bingsa gjenvinning / Årim | Philip Fjeld CEO, ReFuels N.V.

Det blir korte innledninger om relevante operative temaer, etterfulgt av diskusjoner og refleksjoner i mindre grupper.

1 - Kompost og biokull drift
- aktuelle temaer drift og utvikling av kompostanlegg
Det blir korte innledninger, etterfulgt av diskusjoner i mindre grupper
Målgruppe: Operatører og driftsledere på kompostanlegg
Parallellen ledes av kompostgruppa

2 - Biogass drift - aktuelle temaer for drift og utvikling av biogassanlegg
Målgruppe: Operatører og driftsledere
Parallellen ledes av faggruppa v/ Mariann Hegg, Den Magiske Fabrikken

3 - Rammebetingelser /marked, utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter - utfordringer med dagens rammebetingelser.
Målgruppe: Ledere, konsulenter og rådgivere.
Innlegg ved Philip Fjeld, CEO Refuels om utviklingen av markedet for biogass
Parallellen ledes av faggruppa v/ Lars Fugledal

11.15–11.30

Pause / kaffe og te

11.30–11.50

1 - NOX2N - et konsept som gir biorest lystgassreduserende egenskaper.
Feltforsøk viser at vi kan redusere lystgassutslippene fra matjord med mellom 50 og 95 %, avhengig av jord-type og effekten fra «supergjødsla» varer i over tre måneder. Rogaland Biogassnettverk er sammen med Bellona, Norges Bondelag, Tine, Biokraft, Air Liquide, Ivar IKS, Miljødirektoratet, Yara, VOW AS, NGI og N2-Applied med i prosjektets advisoryboard / referansegruppe.

NOX2N-prosjektet har videre avlet sideprosjektet NRBOW støttet av NFR, med oppstart i desember 2023. Ledes fra NMBU, med VEAS, Yara og N2-Applied som prosjektdeltagere. Prosjektet tar sikte på å utvikle tørre produkter basert på organisk avfall som kan benyttes som inokulum til våtorganiske avfallstrømmer, eller direkte i organomineralgjødsler, eller iblandet tradisjonell mineralgjødsel.
www.nox2n.no
Presenteres av Kjell Rune Jonassen, Utviklingsingeniør i VEAS.

2 - Hoop CO2 AS - VEAS sitt nye bio-CO2 selskap
https://veas.nu/nyheter/post-e...
Presenteres av Kjell Rune Jonassen, Utviklingsingeniør i VEAS.

3 - Utvinning av næringsstoff som fosfor og nitrogen fra biogjødsel til kommersielle gjødselprodukter tilpasset markedenes behov
To caser fra sør-Sverige presenteres av Nicklas Froborg, Chief Commercial Officer i EkoBalans Fenix AB
https://ekobalans.se/

4 - Status Voss Biopark
20. april 2023 besluttet BIRs konsernstyre å investere i et biogassanlegg på Voss og i mai ble det inngått kontrakt med Suomen Biovoima Oy til verdi på 370 millioner kroner.
Øyvind Birkeland, BIR Voss Hardanger, Bergen presenterer status i prosjektet.
https://kretslopet.no/vatorgan...

Presentere ditt prosjekt?
Har du et spennende FoU- eller innovasjonsprosjekt du ønsker presentere på Bioseminaret?
Ta kontakt med Jens Måge.

11.50–12.05

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Hanna Gjessing, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet | Karoline Quintard Rådgiver, Miljødirektoratet

12.05–12.20

Foredragsholder: Olve Sæhlie Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

Hvordan kan Bionova bidra til å utvikle industrien med fokus på innovasjon og utnyttelse av biorest og biogjødsel?

12.20–12.30

Utsjekk før lunsj og fagtur /sightseeing.

12.30–13.30

Lunsj og utsjekk

13.30–17.00

NB! Fagturen er fulltegnet per 15.9.

Vi besøker Engesund fiskeoppdrett og deres visningssenter ute på et oppdrettsanlegg ved Fitjar.
Her får vi blant annet høre hvordan de ser for seg å utnytte fiskeslam fra oppdrettsanleggene.

Etter befaringen (ca kl 17) er det mulig dra direkte til Bergen fra Fitjar med buss /ferge, eller være med på bussen tilbake til hotellet for de som reiser hjem neste dag.
Buss: Sjekk rutetider fra Fitjar på Skyss

NB! Denne fagturen har egen pris / påmelding som inkluderer leie av buss og båt til visningssenteret, inkludert enkel bevertning.

Lars M. Fugledal

Rådgiver / fagansvarlig kvalitet, Bingsa gjenvinning / Årim

Mariann Hegg

Rådgiver Bærekraft, Landbruk og Kommunikasjon, Den Magiske Fabrikken AS

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Einar Breivik

Maskinoperatør, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM)

Geir Morten Lønning

Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

Foto: Idébanken.org

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er visepresident i Norges friidrettsforbund, og er også trener for unge friidrettstalenter.

Torgeir Erfjord

Direktør Landbruksdivisjonen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Kristin Espeset

Senioringeniør, Statsforvalteren i Vestland

Monica Dahlmo

Seniorrådgivar, Statsforvaltaren i Rogaland

Anne Bøen

Seniorrådgiver hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Mattilsynet

Dr. Espen Govasmark

Direktør for biologi og forskning, Antec Biogas AS

Govasmark har tidligere arbeidet ved VEAS, Norges største avløpsrenseanlegg, og et av Norges største biogassanlegg, beliggende i Asker / Oslofjorden. Han var ansatt ved Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune fra 2012 til 2019, og jobbet før dette med forskning.

Ole Arthur Vaage

Product Development Manager, Ragn Sells Havbruk AS

Trym Denvik

Adm. dir, Øvre Romerike Avfallsselskap - ØRAS

Trym Denvik har tidligere vært adm.dir i Retura Norge, Biol og Norsk Biokraft før han kom til ØRAS i 2015. Han er utdannet ved NMBU.

Philip Fjeld

CEO, ReFuels N.V.

Hanna Gjessing

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Hanna Gjessing har jobbet i seksjon for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet siden 2019, med problemstillinger innenfor avfall, deponier og marin forsøpling. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU.

Karoline Quintard

Rådgiver, Miljødirektoratet

Olve Sæhlie

Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

Olve jobber med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk, bioenergi og miljøteknologi og har master i skog, industri og økonomi.