Banner mobile

Bioseminaret 2023

Velkommen til årets viktigste fagsamling for alle som jobber med biologiske avfallsressurser.
Årets tema er "Hvordan kan biogass og kompost utfylle hverandre".

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Hvordan kan biogass og kompost utfylle hverandre?
Årets tema er valgt fordi vi ønsker løfte fram både kompost og biogass som viktige behandlingsformer som kompletterer hverandre i en sirkulær bioøkonomi.

Ny avfallsforskrift stiller krav til utsortering og behandling av alt bioavfall og det vil derfor bli økte volumer som skal behandles i tiden framover. I en situasjon hvor vi skal gjenvinne stadig mer bioavfall med ulike egenskaper, så vil det være behov for alle løsningene. Vi skal produsere gode resirkulerte råvarer som kan bli bærekraftige produkter. Kompost, biogjødsel, biokull mm har ulike fordeler og alle bidrar til å erstatte helt eller delvis jomfruelige og fossile råvarer, så som torv og kunstgjødsel. I tillegg er dette sirkulære løsningene som også gir bedre jord- og plantehelse.

Nytt gjødselregelverk kan også bety nye utfordringer med avsetning av fosforrik biogjødsel, og da vil det bli behov for å utvikle nye gjødsel- og jordprodukter som også kan få en høyere verdi i markedet og gjøre biogassproduksjon mer lønnsom.

Både for ledere og driftsansatte
Nytt for årets bioseminar er at vi har utvidet målgruppen til både ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det blir ulike paralleller, felles befaringer og samlinger i plenum.

Bioseminaret arrangeres i samarbeid med Rogaland biogassnettverk.

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken, og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.

Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen. Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Mer info på Facebooksiden til nettverket.

Mandag 25. september

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.10

Foredragsholder: Lars M. Fugledal, Rådgiver / fagansvarlig kvalitet, Bingsa gjenvinning / Årim | Mariann Hegg, Rådgiver Bærekraft, Landbruk og Kommunikasjon, Den Magiske Fabrikken AS | Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Programkomiteen ønsker velkommen!

13.10–13.25

Foredragsholder: Torgeir Erfjord Direktør Landbruksdivisjonen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Vestlandet er en landbruks- og havbruks-region med noe av landets største potensial for biogass. Den store husdyrtettheten i regionen kan samtidig utgjøre en utfordring med hensyn til avsetning av biogjødsel.
Arbeidsgruppen for gjødselregelverk i Rogaland kom i oktober 2022 med sin rapport Oppdatert faggrunnlag for redusert fosforutslipp fra husdyrproduksjonene i Rogaland. Målet har vært å fremskaffe oppdatert kunnskap omkring fosforbalanser i jord og på gårdsnivå som grunnlag for nytt gjødselregelverk.

Hvordan sørge for god avsetning av av biogjødsel? Hvordan kan biogassproduksjon skyte fart i regionen?
Hva er status for biogass- og gjødselfabrikken som nå planlegges?

13.25–13.40

Arbeidet med nytt gjødselregelverk og biogassproduksjon i husdyrtette områder

Foredragsholder: Monica Dahlmo Seniorrådgivar, Statsforvaltaren i Rogaland

14.30–18.30

Bussen reiser fra hotellet 14.30, tilbake innen 18.30.
Befaringen går til Renevos biogassanlegg og SIMs komposteringsanlegg.

19.30–22.00

Middag på hotellet

Tirsdag 26. september

09.00–12.30

Paralleller - tentativt - detaljer kommer.
1 - Kompost drift - aktuelle temaer drift og utvikling av kompostanlegg
2 - Biogass drift - aktuelle temaer for drift og utvikling av biogassanlegg
3 - Rammebetingelser /marked utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter

12.30–13.30

Lunsj

13.30–16.00

Vi besøker Engesund fiskeoppdrett og deres visningssenter på et oppdrettsanlegg ved Fitjar. Her får vi blant annet høre hvordan de ser for seg å utnytte fiskeslam fra oppdrettsanleggene i framtiden.
Etter befaringen er det mulig dra direkte til Bergen fra Fitjar med buss /ferge (avreise 16:08 – ankomst 18:12 Bergen busstasjon), eller være med på bussen tilbake til hotellet for de som reiser hjem neste dag.

NB! Denne fagturen har egen pris / påmelding som inkluderer leie av buss og båt til visningssenteret, samt enkel bevertning.

Lars M. Fugledal

Rådgiver / fagansvarlig kvalitet, Bingsa gjenvinning / Årim

Mariann Hegg

Rådgiver Bærekraft, Landbruk og Kommunikasjon, Den Magiske Fabrikken AS

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Torgeir Erfjord

Direktør Landbruksdivisjonen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Monica Dahlmo

Seniorrådgivar, Statsforvaltaren i Rogaland