Hvordan implementere sirkulær økonomi i byutviklingen?

CityLoops er et EU-finansiert forskningsprosjekt som har som mål om økt praksis av sirkulærøkonomi i EU. Det er sju deltakerbyer og 27 partnere i prosjektet, fordelt i EU. Bodø er en av disse byene.

Beskrivelse
Program

Prosjektet er bygd opp tre faser; forskning & utvikling, demonstrasjon, og replikasjon. "Ny By-Ny Flyplass"-prosjektet er hvor verktøyene skal materialiseres og testes før de brukes i replikasjonsfasen, hvor de skal tilgjengeliggjøres for resten av EU.

Blant annet fokuseres det på bærekraftig innkjøp, forretningsmodeller, og utvikling av innovative teknologiske verktøy for å nå dette målet.

I CityLoops utvikles det 17 ulike teknologiske verktøy som skal påvirke til mer sirkulærøkonomisk praksis i konstruksjons- og rivningsprosjekter. Det utvikles blant annet et visualiseringsverktøy som i 3D fremstiller masser, materialer og strukturer på flyplassområdet. Verktøyet brukes til kartlegging av type, mengde, kvalitet og gjenbrukspotensiale av massene. Videre kan verktøyet brukes blant annet til byplanlegging, simulering, BIM-modellering, innbyggerinvolvering og måling av historiske, fremtidige eller nåværende bærekraftsverdier.. Visualiseringssystemet vil kunne forenkle og presentere store mengder data, og indentifisere forbedringspotensiale så man i prosjektet kan ta databaserte beslutninger effektivt. Videre, arbeides det blant annet med å innhente data om anbud og innkjøp for så å identifisere forbedringspotensiale og –handlinger.

På dette webinaret får vi en innføring i Cityloops og relevante aspekter ved prosjektet "Ny by- Ny flyplass" i Bodø.

Hver fredag arrangerer Avfallsforsk et timelangt webinar. I desember er temaet bygg og anlegg.

Webinarene er gratis.


Påmelding:

Fredag 18. desember

08.30–09.30

CItyLoops – et EU-prosjekt for sirkulærøkonomi, Tor Gausemel Kristensen

 • Hva/hvorfor?
 • Teknologi og innovasjon
  • Visualiseringsteknologi
  • Innbygger- og interessentinvolvering
  • Databank
 • Metoder
  • Sirkulære innkjøp
 • Implementering av verktøy og metoder
  • Replikasjon til andre byer

Sirkulærøkonomi i ett av Norges største utbyggingsprosjekter: Ny By, Ny Flyplass i Bodø, Ingrid Bay-Larsen.

 • Massehåndtering og lavutslipp anleggsplasser

Spørsmål/diskusjon