Deponiseminaret 2021

Velkommen til årets deponiseminar - årets viktigste fagsamling for drift av deponier og håndtering av forurensede masser.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere
Velkommen til årets Deponiseminar: 28. oktoberAvfall Norges årlige fagseminar om deponi og forurensede masser samler alle som jobber med drift og etterbruk av deponier, og de som har avfall som går til deponi. Vi ønsker velkommen også til teknologileverandører, forskere, konsulenter, kommuner, grundere og studenter. Seminaret omhandler en rekke tema fra gjenbruk av masser, sigevannsrensing, klimatilpasning, avslutning og etterbruk av deponier. Vi skal også innom siste nytt fra myndighetene.

Fysisk og digital deltagelse

I år blir deponiseminaret et hybrid seminar med mulighet for både fysisk og digital deltakelse med god tid til interaktivitet på Avfall Norges Hopin plattform. Det blir også utstilling (fysisk og digital) med leverandører til bransjen.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program oppdateres under programfanen.

Alle hotellrommene som Avfall Norge hadde holdt av til deponiseminaret er nå booket. De som kommer utenbys fra må derfor booke hotellrom selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Hotellet Hasle Linie er pt. fullbooket fra 27-28. oktober, men Avfall Norge har en bedriftsavtale med hotellkjeden. Dette gir rabatt på alle hotell i kjeden. For enkelt å komme seg til og fra Hasle anbefaler Avfall Norge følgende hoteller:

  • Clarion Hotel The Hub (8 minutter med t-bane fra Jernbanetorget til Hasle)
  • Comfort Hotel Xpress Central (8 minutter med t-bane fra Jernbanetorget til Hasle)
  • Quality Hotel 33 (5 minutter med bil eller 4 minutter med t-bane fra Risløkka til Løren eller Hasle)

Rabattkode legges inn på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Gå deretter inn på "min side" og trykk på "bedriftsavtale". Der skrives koden 60236179 inn i feltet "Avtalekoden din". Søk deretter på hotell. Finn hotellet du ønsker å bo på og trykk "Velg rom". Finn prisen "Avfall Norge - Avtalepris".

Hjertelig velkommen!!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlem


Onsdag 27. oktober

18.00–19.00

Apéritif på Hasle Linie

19.00–21.00

Middag på Hasle Linie

Torsdag 28. oktober

09.00–09.10

Velkommen til deponiseminaret - innføring i Hopin

Foredragsholder: Thomas Hartnik Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

09.10–10.30

Tema 1 - Gjenbruk av masser

09.10–09.25

Foredragsholder: Helen French , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. Et sentralt tema er Resirkulering og gjenbruk gjennom nye behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser, bygg- og rivningsavfall, som gjør dem egnet som råvarer i nye produkter. Inkludert forvaltning av gamle deponier og bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.

09.25–09.40

Foredragsholder: Håkon Iversen Daglig leder, PÅDRIV

En urban massehub i Oslo har blant annet som mål å øke gjenbruket av masser, øke lønnsomheten ved resirkulering av masse og samtidig øke livskvaliteten hos innbyggerne. Det utvikles også en forretningsmodell som skal sikre at massehuben blir økonomisk bærekraftig, og samtidig bidra til lønnsomhet for brukerne av massehuben.

09.40–09.55

Foredragsholder: Stine Skagestad , Eydeklyngen

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal materialsidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse av avfall som i dag går til deponi og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien. Eydeklyngen orienterer om kartleggingen og hde viktigste materialstrømmene som er identifisert.

09.55–10.10

TBA

10.10–10.25

Gjenbruk av masser - eksempler fra NGm3

10.25–10.30

Oppsummering tema gjenbruk - hva nå?

Foredragsholder: Thomas Hartnik Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

10.30–11.00

Pause, kaffe / te og utstilling

11.00–12.00

Tema 2 - Sigevannsrensing og utslippskrav

11.00–11.15

Foredragsholder: Arne Haarr Rådgiver, Norsk Vann

Sigevann fra flere deponier føres fortsatt til kommunalt avløpsnett, uten at forurensningsmyndigheten (statsforvalteren) har gitt vilkår om at sigevannet først må renses. Samtidig er det et nasjonalt mål å stanse utslippene av skadelige miljøgifter, og før sommeren oversendte Mattilsynet et forslag om å innføre grenseverdier for organiske miljøgifter i avløpsslam, der sigevann er en viktig kilde. Hvordan må dette løses fremover?

11.15–11.30

Foredragsholder: Pia Ryrfors , VEAS

Hvilke konsekvenser får ulike grenseverdier for sigevann? Hvorfor det bør stilles BAT-krav til rensing av sigevann.

11.30–11.45

Foredragsholder: Bjørn Berg Kursleder, Horisont Miljøpark IKS

Bjørn Berg vil beskrive arbeid med valg av krav til utslipp av sigevann fra deponi. Hvilke parametere kan være styrende for valget og hva kan være et akseptabelt utslipp. Case ROAF.

11.45–12.00

Diskusjon

12.00–13.00

Besøk en utstiller i lunsjen, fysisk og / eller digitalt, og få høre siste nytt om løsninger og produkter.
Lunsj serveres i utstillingsområdet og vil være felles med Økonomi og virksomhetsstyring

13.00–15.00

Tema 3 - Etablering og etterbruk av deponier

13.00–13.25

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune vil snakke om viktigheten av planlegging, prosjektering, bygging og dokumentasjon i forbindelse med etablering, drift og avslutning av et deponi. Kravene i avfallsforskriften og i driftstillatelsene er tydelige og blir mer detaljerte over tid. Å oppfylle kravene krever flerfaglig prosjektering som omfatter en rekke fagområder, bl.a. geotekniske vurderinger både ved planlegging, bygging og drift, bunntetting og oppsamling av sigevann samt avslutning av enkelte celler og deponiet som helhet. Lindum bruker 3D-modelleringsverktøy til dette arbeidet. Thune vil også si noe om hvilke hjelpemidler og verktøy man kan vurdere å ta i bruk i fremtiden.

13.25–13.40

TBA

13.40–13.50

Pause

13.50–14.05

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

På større saneringsprosjekter av gamle deponier, vil ofte det meste av gjenvinningen gjøres «on site». Etter at så mye som mulig er gjenvunnet, vil man imidlertid uansett sitte igjen med en stor fraksjon som må re-deponeres. Når TOC er høyere enn 10 %, er slik re-deponering i utgangspunktet ulovlig. Eksisterende praksis i bransjen pr i dag, der mange ukritisk tar imot slikt avfall til deponi, er dermed ikke i tråd med regelverket. Myndighetene er bekymret for at re-deponering av gammelt avfall kan gi utslipp av miljøgifter som ikke er «fanget opp» i miljøkartleggingen. Innlegget presenterer hva Perpetuum har gjort; arbeid med tillatelser og hva som planlegges av tiltak på deponiet for å møte denne utfordringen.

14.05–14.50

TBA

14.50–15.00

Avslutning og oppsummering

Foredragsholder: Thomas Hartnik Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

15.00–15.30

Tid til individuelle møter og besøk hos utstillerne.

Thomas Hartnik

Leder for Forskning, Utvikling og Innovasjon, Lindum AS

Har de første 13 år av yrkeskarrieren jobbet som forsker innen jord, fulgt av 9 år i Miljødirektoratet og har nå vært i to år i privat næringsliv hos Lindum. Han har en doktorgrad i økotoksikologi. Thomas Hartnik er leder av faggruppe for deponi og forurenset jord i Avfall Norge.

Helen French

Helen French er professor i hydrogeologi ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og er senterleder for earthresQue.

Håkon Iversen

Daglig leder, PÅDRIV

Håkon Iversen er partner i SoCentral, sitter i nettverksledelsen i Pådriv som ansvarlig for prosjektporteføljen deres, og er konstituert som daglig leder i Sirkulær Ressurssentral AS. Håkon har over 30 års erfaring fra ledelse av større prosjekter i både offentlig og privat regi.

Stine Skagestad

Stine har 15 års erfaring fra prosessindustrien, både Elkem, Alcoa og Eramet Norway. Stine har jobbet med energieffektivisering, energiledelse og de siste nær 9 årene som teknisk sjef ved Eramet Norway Kvinesdal. Stine er nå leder for sirkulær omstilling i Eydeklyngen og materialsidestrømskartlegginen og det videre arbeidet basert på dette er en sentral satsing

Arne Haarr

Rådgiver, Norsk Vann

Arne Haarr er rådgiver i Norsk Vann med særlig ansvar for større avløpsanlegg, sirkulær økonomi, slam, miljøgifter og bærekraft, samt rammebetingelser. Han er også Sekretær for avløpskomiteen hos Norsk Vann, og leder for WG Wastewater Resources i EurEau.

Pia Ryrfors

Pia Ryrfors er senior prosessingeniør ved Veas. Veas er Norges største renseanlegg for avløpsvann.

Bjørn Berg

Kursleder, Horisont Miljøpark IKS

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum