Produsentansvar og nordisk samarbeid om tekstiler

EU har varslet en omfattende handlingsplan for tekstil som med mål å øke sortering, ombruk og resirkulering av tekstiler gjennom "innovative teknologier, industrielle applikasjoner og regulatoriske tiltak, som utvidet produsentansvar". Hvordan kan vi samarbeide i Norden for å skape en mer bærekraftig tekstil- og klesindustri?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


EU har i den første sirkulærøkonomipakken (2018) besluttet at alle EU-land skal etablere systemer for separat innsamling av tekstiler innen 1. januar 2025. Og innen 31. desember 2024 skal EU også vurdere å sette mål for "forberedelse for ombruk" og resirkulering av tekstiler. Medlemsstatene oppfordres til å sette opp systemer som fremmer reparasjons- og ombruksaktiviteter for tekstiler og EU ønsker også at landene fastsetter egne mål for ombruk og gjenvinning for tekstilavfall.

I den nylig fremlagte "Grønn giv" og sirkulærøkonomi 2.0, varsler kommisjonen en egen "omfattende handlingsplan/strategi" for tekstil. Strategien har som mål å:

- Øke markedet for bærekraftige og sirkulære tekstiler
- Utvikling av et marked for ombruk av tekstiler
- Adressere utfordringen med "fast fashion"* og stimulere nye forretningsmodeller

Strategien vil ha som mål å øke sortering, ombruk og resirkulering av tekstiler gjennom "innovative teknologier, industrielle applikasjoner og regulatoriske tiltak, som utvidet produsentansvar".

Dette er bakteppet for diskusjonen på dette webinaret, hvor vi setter fokus på nordisk samarbeid.

Vi diskuterer

  • Hvordan blir forslaget til svensk produsentansvar som skal legges fram innen 2021?
  • Hva skjer i Norden og i EU?
  • Muligheter for mer nordisk samarbeid
  • Perspektiver på rammebetingelser for en sirkulær tekstilindustri

* Siden en stor del av tekstilene som forbrukes i EU (og Norden) produseres utenfor EU kommer miljøbelastningen knyttet til ressursutvinning og produksjon også andre steder; 85% av det primære råvarebruk, 92% av vannforbruket, 93% av arealbruken og 76% av klimagassutslippene knyttet til klær som forbrukes i EU, kommer fra andre land (EEA, 2019).

Onsdag 2. desember

09.15–09.35

Foredragsholder: Birgitta Losman Samordnare hållbar utveckling och hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås / Science Park Borås

Hvordan kan det svenske produsentansvaret for tekstil komme til å se ut?
Den regjeringsoppnevnte utredningen skal legge fram forslag til ordning inkludert forskrift 10. des 2020.
Utredningen skal blant annet:

  • föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning med hjälp av tillståndspliktiga insamlingssystem eller på annat lämpligt sätt som säkerställer goda möjligheter för tillsyn och rapportering och som följer avfallshierarkin och uppfyller relevanta krav i avfallsdirektivet (2008/98/EG), och
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Birgitta Losman fra Högskolan i Borås er ansvarlig for utredningen og presenterer foreløpig utkast til svensk ordning.
Yvonne Augustsson fra Naturvårdsverket deltar i presentasjonen.
Presentasjon

09.40–09.55

Foredragsholder: Linea Kjellsdotter Ivert Forsker VTI og prosjektleder SATIN, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

SATIN – Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region

Ved å doble levetiden til tekstiler, er det mulig å redusere klimapåvirkningen med 40 til 50 prosent. Likevel ender de fleste brukte tekstiler opp i husholdningsavfall, i stedet for å bli gjenbrukt eller resirkulert. Nå begynner et toårig nordisk samarbeidsprosjekt for å fremme økt sirkularitet av tekstiler.

SATIN-prosjektet består av 24 nordiske organisasjoner og selskap, deriblant Avfall Norge og NTNU som leder en av prosjektets arbeidspakker. De 24 aktørene samarbeider om å utvikle og teste løsninger på utfordringene knyttet til innsamling og sortering av brukte tekstiler.
Presentasjon

09.55–10.05

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Hva er status for en sirkulær tekstilindustri i Norden, EU og Europa?

10.05–10.15

Pause

10.15–10.45

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Linda Refvik, Daglig leder, Næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile agenda (NF&TA) | Niels Toftegaard, Kommunikasjonssjef, Dansk Affaldsforening | Birgitta Losman, Samordnare hållbar utveckling och hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås / Science Park Borås | Linea Kjellsdotter Ivert, Forsker VTI og prosjektleder SATIN, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut | Betina Simonsen Direktør / CEO, Lifestyle & Design Cluster

Innledere og spesielt inviterte diskuterer rammebetingelser for en 'sirkulær tekstiløkonomi'.
Hvor står vi med produsentansvar? Snakker vi om det samme? Hvilke alternativer har vi? Hvordan få sirkulær tekstil høyere på den politiske dagsorden?
Hvordan kan vi samarbeide mer på tekstilområdet i Norden?

Samtalen ledes av Jens Måge, prosjektleder i Tekstil 2025.

Birgitta Losman

Samordnare hållbar utveckling och hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås / Science Park Borås

Linea Kjellsdotter Ivert

Forsker VTI og prosjektleder SATIN, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Linda Refvik

Daglig leder, Næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile agenda (NF&TA)

Niels Toftegaard

Kommunikasjonssjef, Dansk Affaldsforening

Betina Simonsen

Direktør / CEO, Lifestyle & Design Cluster