Digitaliseringsseminar

I januar setter vi søkelys på digitalisering i et ledelse perspektiv. Vi skal ta for oss hindringer og utfordringer, både fra et organisasjon- og et teknisk ståsted. Videre vil vi se på hvordan man kan starte og drive digitalisering i selskap i et strategisk perspektiv. Og ikke minst skal vi se på erfaringer og muligheter fra relevante selskaper, både innenfor- og utenfra bransjen.
Beskrivelse
Program

Onsdag 16. januar

12.00–13.00

Lunsj på hotellet

13.00–17.15

Dag 1 vil fokusere på ledelsesutfordringer og best practise rettet mot disse utfordringene. Flere av foredragsholderne er kjente nasjonale størrelser innen deres fagfelt. Dette vil danne en god ramme og inngang til dag 2 som har en mer praktisk tilnærming gjennom case presentasjoner.

Intro av Nancy Strand, Avfall Norge og Andre Tangen, BIR

Torgeir Waterhouse \ IKT Norge - drivere og tilgjengeliggjøring av data som fundament for digitalisering

Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

I tillegg til sin rolle som representant for IT-bransjen har han også blitt bedt om å ta stillinger i regjeringsutvalg om emner som digital verdiskaping, opphavsrett, lovlig avlytting, online gambling etc. Han har flere styre- og rådgivende stillinger for organisasjoner og selskaper i internett-sfæren.

PWC - Strategi & Kompetansebehov

PWC vil gjennomgå utfordringer knyttet til digitalisering og strategiarbeidet i selskap. Hvordan skal man tilnærme seg digitalisering i et strategisk perspektiv og inkorporere dette i strategi arbeidet til selskapet? Trenger man egen digitale strategier og hvordan skiller dette seg eventuelt fra IT strategi? I tillegg vil man gå inn i hvilken kompetanse som er nødvendig fra et digitaliserings standpunkt og hvordan kartlegge dette i sin egen bedrift.

Monica Rydland \ NHH - Endringsledelse og forankring i organisasjoner

Monica vil fokusere på hvordan strategisk retning blir forankret i organisasjonen og nødvendig endringsledelse knyttet til dette. Som ledd av tema vil hun også se på hvilken rolle de ulike ledelsesnivåene i selskapene har i endringsprosessen og kritikaliteten av eierskap av prosessen.

Monica Rydland har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole innen endringsledelse og er foredragsholder innenfor ledelse, endring, innovasjon og endringskapasitet. Rydland har mer enn tolv års erfaring som leder innen finansnæringen.

Webstep – Datavarehus, rammer, struktur og fremgangsmetodikk

 Datavarehus, balansertmålstyring og big data er tema som er i fokus. Hvordan skal man gå frem hvis man ønsker å etablere datavarehus? Hva er vanlige feilvurderinger og tekniske hindre? Hvordan går man frem for legge til rette til et fremtidsrettet datavarehus og hvilken kompetanse er nødvendig? Webstep skal bidra til å svare på dette og mer gjennom deres presentasjon. Webstep vil formidle best practise og hvordan tilnærme deg dette tema på en måte som gir forretningsverdi over tid.

Webstep hjelper kundene med å skape og forbedre digitale tjenester og produkter. Webstep er brobyggeren mellom teknologi og forretning, finner muligheter og bidrar til å realisere dem. Webstep forstår byggeklossene og kan ta deg med inn i nye teknologiske mulighetsrom – som IoT, Machine Learning, Data Science og robotisering.

18.30–22.00

Felles middag på hotellet

Torsdag 17. januar

09.00–13.00

Case presentasjoner fra bransjen som synligjør utfordringer og muligheter innen relevant tema og bransjen som helhet.

Case: Datavarehus i BIR

BIR har over tid bygget opp et datavarehus som går på tvers av verdikjeden og gir både operasjonelle og ledelse gevinster. BIR forteller om veien frem mot dages situasjon, gevinster og erfaringer gjort. Videre ser man på hvordan BIR har implementert konsern KPI inn mot operasjonell KPI og synliggjøring i datavarehus. Til slutt vil BIR dele tanker om fremtidens utvikling av datavarehuset og innhold ser ut for dem.

Case: IoT sporing v\ StalkIT og HAMOS

StalkIT er et oppstartselskap fra Snåsa som har lansert et nytt sporingssystem basert på mobilteknologi. Bak selskapet står gründerne i Snåsa-selskapet Norsk Navigasjon, som har samarbeidet med renovasjonsselskapet Hamos i Orkdal og havbruksselskapet AQS i Flatanger.

Systemet er basert på en ny mobilteknologi som er laget for at enheter og tjenester kan knyttes til internett via mobilnettet (Narrowband-IOT), og som skal være energieffektiv og ha god rekkevidde.

StalkIT og HAMOS vil fortelle om systemet, hvordan det er implementert i HAMOS, hvilken gevinster man har høstet og om fremtidens planer og utvikling.

 

Case: Digital Plattform for renovasjonsbransjen v\ WasteIQ

 WasteIQ er en videreutviklet plattformsløsning basert på tankegodset til BossID i BIR. Systemet er modulisert og skybasert for å minimalisere implementerings utfordringer og kostnader.  Kjernen av systemet er tilgjengeliggjøring av data på tvers av verdikjeden for videre analyse og behandling gjennom standardiserte grensesnitt mot leverenadører innen renovasjonsbransjen.

 WasteIQ vil fortelle om systemet, status og fremtidsplaner mtp. funksjoner og muligheter.

 

Case: Chatbot i Ragn Sells

 Tidligere i år lanserte Ragn Sells chatbotten, Ragge. Ragn Sells har store forhåpninger til Ragge og hvordan chatbotten vil bedre tilgjengelighet for kundene og gi raskere svar på deres henvendelser. Ragn Sells vil fortelle om prosessen rundt og frem til løsning. Gevinster og erfaringer rundt Ragge samt tanker rundt fremtidig utvikling og muligheter vil også være tema.


Case: Bintel & dynamisk ruter basert på IoT

I løpet av 2018 har Bintel testet hvilken effekt hentefrekvens og rutegenerering basert på IoT sensorikk har hatt på miljø, kost og effektivisering.

250 husholdninger i Helsingborg har deltatt i prosjektet i samarbeid med Lund universitet.

Bintel vil på samlingen presentere bakgrunn, løsning og resultat av dette prosjektet.


 

12.00–13.00

Lunsj