Energigjenvinning av avfall 2018

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Onsdag 5. september

11.00–17.00

Møteleder: Ingrid Hitland

11.00–11.15

Velkommen

11.15–12.15

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning | Ellen Margrethe Svinndal Sjefingeniør, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet vil presentere sitt arbeid med en liste over typer av farlige avfall som er "klarert" for behandling i ordinære avfallsforbrenningsanlegg, og andre mindre nyheter. 

12.15–12.45

Erfaringer med måling og rapportering av fossilt karbon utslipp fra avfallsforbrenning i Sverige

Foredragsholder: Jakob Sahlén Rådgiver, Avfall Sverige

14.00–14.30

Energigjenvinning av marint avfall, det store bildet og lokale løsninger

Foredragsholder: Sara Wilsgaard Medlemsansvarlig, Avfall Norge

14.30–15.00

Foredragsholder: Michael Becidan Seniorforsker, Sintef Energi

Sintef Energi har flere forskningsprosjekter på energigjenvinning av avfall, vi får en status oppdatering på prosjektene  WtE2030, Grate CFD og CapeWaste.

15.00–15.30

Foredragsholder: Anders Kihl Group Function Head Strategy/R&D, Ragn-Sellsföretagen AB

Ash2Salt er en prosess som gjenvinner salter til kommersiell bruk fra flyveaske. Easymining forteller mer om prosessen og mulighetene.

16.00–16.30

Foredragsholder: Knut Arve Tafjord , Tafjord Kraftvarme

Tafjord Kraftvarme, Olvondo Technologies og TINE har inngått et samarbeid, hvor fornybar fjernvarme oppgraderes til damp med Sterling motorer.

16.30–17.00

Nytt røykgassfilter som tilfredsstiller nye krav i BREF på FREVAR

Foredragsholder: Fredrik Hellström Direktør, FREVAR KF

Torsdag 6. september

09.30–12.30

13.30–17.30

Møteleder: Rune Dirdal

13.30–14.00

Hva skjer i Danmark? - vil avfallsbehandlingen bli regulert på helt nye måter, og hva kan det bety for import av avfall?

Foredragsholder: Allan Kjersgaard Spesialkonsulent, Dansk Affaldsforening

14.00–14.45

Hva er situasjonen for Avfallsmarkedet i UK?

Foredragsholder: Adrian Judge Director, Tolvik Consulting Ltd

14.45–15.00

Mellomlagring av avfall til energigjenvinning - hvorfor og hvordan?

Foredragsholder: Snorre Gangaune VP, Portfolio and strategy, Statkraft Varme AS

15.00–15.30

Foredragsholder: Kjetil Vikingstad, Daglig leder, Geminor | Morgan Olausson , DFDS

Vi får høre om satsningen på sjøtransport av avfall og etableringen av en "hub" i Fredrikstad for videre distribusjon til anlegg i regionen.

16.00–16.30

Benchmarking av avfallsforbrenning 2017 - et grunnlag for erfaringsoverføring og læring

Foredragsholder: Øyvind Underdahl Holm Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

16.30–17.00

Hva er skjerpet i den reviderte BREF'en for avfallsforbrenning, og hvilke konsekvenser gir det for norske anlegg?

Foredragsholder: Rune Dirdal Daglig leder Kvitebjørn Bio-El og vara til styret i CCUS Norway, Kvitebjørn Bio-El AS og CCUS Norway

17.00–17.30

Avslutning

Foredragsholder: Ikke bestemt ,

Bernt S. Ringvold

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning

Ellen Margrethe Svinndal

Sjefingeniør, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Leder direktoratets faggruppe for avfallsforbrenning. Industriseksjonen jobber med tillatelser etter forurensningsloven for industrien.

Jakob Sahlén

Rådgiver, Avfall Sverige

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Sara Wilsgaard medlemsansvarlig i Avfall Norge. Hun har bakgrunn i markedsføring, og brenner for tydelige budskap, brukervennlige løsninger og klar kommunikasjon. Videre har hun masterstudier innen bærekraft, strategi og ledelse. Hun leder også Avfall Norges satsing innen ombruk og bærekraft.

Michael Becidan

Seniorforsker, Sintef Energi

Michael Becidan, PhD NTNU (energi fra biomasse og avfall), seniorforsker SINTEF Energi siden 2006. Involvert i en rekke FoU prosjekter om bioenergi og energiutnyttelse avfall. I det siste: prosjektleder for KPN WtE 2030 (ferdig i januar 2021) og for KSP CircWtE (som starter veldig snart) som skal se på hvordan sirkulær økonomi kan påvirke håndtering av avfall (husholdningsavfall, næringsavfall hovedsakelig).

Anders Kihl

Group Function Head Strategy/R&D, Ragn-Sellsföretagen AB

Knut Arve Tafjord

Fredrik Hellström

Direktør, FREVAR KF

Allan Kjersgaard

Spesialkonsulent, Dansk Affaldsforening

Adrian Judge

Director, Tolvik Consulting Ltd

Snorre Gangaune

VP, Portfolio and strategy, Statkraft Varme AS

Kjetil Vikingstad

Daglig leder, Geminor

Drevet i avfallsbransjen i hele sin yrkesaktive karriere. Startet Haugaland Gjenvinning i 1997, Geminor fra 2004.

Morgan Olausson

Øyvind Underdahl Holm

Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Sivilingeniør industriell kjemi, jobbet over 12 år i BIR Avfallsenergi som Miljørådgiver. Jobber med oppfølging av driften av energianlegget, i tillegg til kvalitetssystemene i selskapet.

Rune Dirdal

Daglig leder Kvitebjørn Bio-El og vara til styret i CCUS Norway, Kvitebjørn Bio-El AS og CCUS Norway

Rune Dirdal er utdannet sivilingeniør med over 30 års allsidig industriell erfaring som maskiningeniør, prosjektleder, rådgiver, produktsjef og forretningsutvikler. God kjennskap til/erfaring med offentlig forvaltning. Betydelig erfaring fra organisasjonsarbeid. Arbeidserfaring både fra Norge og utlandet.

Ikke bestemt