EUs taksonomi og betydning for avfallsbransjen

Kretsløpet arrangerer, i samarbeid med Avfall Norge, et fagwebinar med fokus på EUs taksonomi. Under webinaret får du svar på bl.a. hva EUs taksonomi egentlig er, hvilke kriterier som er foreslått for innsamling og gjenvinning av avfall, mulig betydning for aktiviteter som håndtering av farlig avfall, avfallsforbrenning og karbonfangst og -lagring, samt konkrete erfaringer med grønn finansiering.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


EUs rammeverk for bærekraftig finans vil ha stor betydning for norsk og europeisk næringsliv. Som en del av det nye rammeverket utarbeider EU-kommisjonen harmoniserte kriterier for hva som ansees for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Dette klassifiseringssystemet kalles taksonomi.

Taksonomien tar utgangspunkt i seks miljømål innen: (1) klimaforbedring, (2) klimatilpasning, (3) bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, (4) overgang til sirkulærøkonomi, (5) forurensningsforebygging, (6) beskyttelse/restaurering av biodiversitet og økosystemer.

En økonomisk aktivitet må bidra vesentlig til minst ett av miljømålene, ikke gjøre betydelig skade på de andre målene og møte noen minstekrav for å oppfylle disse kriteriene. Delegerte rettsakter med forslag til kriteriesett for miljøområdene klima/klimatilpasning ble sendt på høring i november 2020 og skal etter planen fastsettes før sommeren. Forslag til rettsakter for de fire andre miljøområdene vil trolig sendes på høring ila. sommeren/høsten og tre i kraft fra 2023.

EUs taksonomi vil i første omgang ha konsekvenser for utforming av grønne investeringsfond og andre grønne investeringsprodukter. Klassifisering som "bærekraftig" vil kunne øke investeringsviljer i selskaper som møter kriteriene. På sikt vil klassifiseringen som gjøres i taksonomien trolig brukes i andre sammenhenger, som regelverk og støtteordninger og anbud.

Fredag 7. mai

09.30–09.35

Velkommen

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

09.35–09.50

Foredragsholder: Andreas Willersrud Seniorrådgiver energi, klima og miljø, NHO Brussel

Andreas Willersrud er seniorrådgiver med ansvar for energi, klima- og miljøpolitikk ved NHOs Brusselkontor. Han har fulgt utviklingen av taksonomien siden 2019, og vil snakke om hva taksonomien er, hva den ikke er og dele vurderinger om hvordan norsk næringsliv er rustet i møte nye og strenge krav.

09.50–10.05

Taksonomikriterier for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Foredragsholder: Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

10.05–10.20

Foredragsholder: Bjørn Myrås Johannesen Seniorrådgiver Storkunde, Nordea Finance Equipment AS

Hovedfokuset vil være hva Nordea Finance Equipment AS som leasingselskap kan bidra med i det grønne skiftet både på kort og litt lengre sikt- med vekt på det rent praktiske.

10.20–10.30

Spørsmål og svar

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Andreas Willersrud

Seniorrådgiver energi, klima og miljø, NHO Brussel

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Bjørn Myrås Johannesen

Seniorrådgiver Storkunde, Nordea Finance Equipment AS

Seniorrådgiver leasing i Nordea Finance Equipment AS (tidligere SG Finans AS). Han har nærmere 30 års erfaring innen leasing og gjennom sitt virke bred erfaring med en rekke bransjer. For tiden leder han også «Team grønt» i Nordea Finance Equipment, en arbeidsgruppe som har som hovedformål å legge til rette for at Nordea Finance Equipment AS tar en tydelig rolle i det grønne skiftet.