Frokostmøte: Endringer i produsentansvarsordninger

Bli med på frokostmøte for å høre mer om Miljødirektoratet siste forslag i arbeidet med produsentansvar for emballasje i Norge, og hør betraktninger om hva det kan bety i praksis.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til endringer i Avfallsforskriften kapittel 6 og 7, som omhandler produsentansvaret for emballasje.

Blant de foreslåtte endringene er et utvidet ansvar til emballasjeprodusentene, skjerping av kravene til kostnadsdekning for innsamling og videre behandling av emballasjeavfallet, og en tydeliggjøring av produsentenes ansvar for materialgjenvinning og rapportering.

Bli med på frokostmøte i vår Sirkulærhub fredag 19. januar. Arrangementet er gratis, og kan også følges digitalt.

09.00–10.55

09.00–09.05

Velkommen til frokostmøte

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

09.05–09.35

Foredragsholder: Mette Follestad Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

09.35–09.55

Foredragsholder: Henrik Lystad CEO, Norwaste

De ulike materialtypene har ulike verdikjeder for alt fra innsamling til nedstrømshåndtering. I dag kildesorterer kommuner plastemballasje som egen strøm, mens bølgepapp, drikke- og emballasjekartong går i samme strøm som annen papp og papir. Næringsavfallet håndteres av private avfallsaktører. Med kravet om kostnadsdekning skal produsentansvarsselskaper dekke nødvendige kostnader til separat innsamling og etterfølgende transport og behandling av avfall fra emballasjen. Hvordan vil dette slå ut?


Avfall Norge Kostnadsdekning i produsentansvaret Hvordan påvirkes dagens modeller

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Mette Follestad

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.