Gamle deponier, godt skjulte miljøbomber

Gamle deponier finnes i så godt som alle kommuner. Dagens deponier har helt andre rensekrav - så hva gjør vi med de som er avsluttet? Hvordan kan eldre deponier overvåkes for å hindre utslipp? Ukens fredagswebinar arrangeres i samarbeid med SFI earthresQue

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.40

Foredragsholder: Helen French , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Dette fredagswebinaret arrangeres i samarbeid med earthresQue

08.40–08.55

Foredragsholder: Helen French , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Det finnes over 1200 nedlagte deponier i Norge. Typisk plassering av disse var i nedlagte sandtak og dødisgroper på breelvavsetninger, i myrforsenkninger eller i ravinedaler i leire. Innlegget vil si noe om hvilke forurensninger som finnes i disse gamle deponiene og mulige transportveier gjennom grunnvann og ut i bekker, og utfordringer med å overvåke disse.

08.55–09.10

Foredragsholder: Aud Helene Rosenvinge Seniorrådgiver, Lindum

Bør dagens overvåkningsregime suppleres/erstattes med andre prøvetakingsmetoder for bedre fange opp variasjoner i en bekkeresipient ? Målet er også å få bedre data for å risikovurdere i hvilken grad de vannlevende organismer i bekken påvirkes.

09.10–09.25

Foredragsholder: Knut Erik Tollefsen Seniorforsker, NIVA

Denne presentasjonen gir en kort introduksjon til temaet miljørisiko og diskuterer om dagens utslippssituasjon fra gamle deponier kan være betydningsfulle kilder til miljøbelastning i sårbare områder. Avrenning (sigevann) fra deponier inneholder komplekse blandinger av organiske stoffer, metaller, biologisk materiale og abiotiske faktorer som kollektivt kan gi opphav til uønsket miljørisiko. Miljøovervåking gjennomføres ofte som måling av enkeltstressorer og grupper av disse, der overskridelse av grenseverdier for enkeltstressorer legges til grunn for vurdering av miljøbelastning. Med økende kunnskap innen samvirkeeffekter og utvikling av ulike modeller/ verktøy for å estimere samlet miljøpåvirkning, kan det være naturlig å komplementere eksisterende miljøovervåkingspraksis med nye metoder som i større grad vurderer den samlede effekten av ulike stressorer.

09.25–09.30

Oppsummering, spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Helen French , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Helen French

Helen French er professor i hydrogeologi ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og er senterleder for earthresQue.

Aud Helene Rosenvinge

Seniorrådgiver, Lindum

Aud Helene Rosenvinge er seniorrådgiver i Lindum. Hun jobber med biologiske fraksjoner og deponier, sigevannsovervåkning med mer. Hun har nylig tatt en mastergrad i miljøovervåking av deponier ved NMBU.

Knut Erik Tollefsen

Seniorforsker, NIVA

Knut Erik Tollefsen er seniorforsker i NIVA og professor ved NMBU.