Grønt industriløft- hvilken rolle skal gjenvinningsindustrien spille

Regjeringen har lansert et veikart for grønt industriløft med en rekke satsingsområder. Målet er omstilling og samtidig kutte klimautslipp. Hvordan samarbeide for å oppnå disse målene? SINTEF presenterer veikartet før vi går nærmere inn på noen av satsingene; om gjenvinningsindustriens rolle generelt, karbonfangst spesielt, og prosessindustriens bidrag.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og intro til dagens tema

Foredragsholder: Helene Øyangen Lindberg, Forsker, SINTEF Manufacturing | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Helene Øyangen Lindberg Forsker, SINTEF Manufacturing

Regjeringen har lansert et veikart for grønt industriløft. Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri er pekt ut som satsingsområder av regjeringen.

08.45–08.55

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gjenvinningsindustrien kan spille en vesentlig rolle i det grønne industriløftet. Hvilke punkter er særlig sentrale, og hvilke elementer er av størst betydning for å lykkes? Regjeringen trekker frem egnede arealer og infrastruktur, råvarer, og ikke minst kapital og arbeidskraft.

08.55–09.05

Foredragsholder: Markus Sebastian Hole Rådgiver rammevilkår, Hafslund Oslo Celsio AS

CO2-håndtering er nevnt som et særlig satsingsområde i Industriløftet. Markus Hole sier litt om disse ambisjonene, og hvordan det nye nettverket CCUS Norge skal jobbe med tematikken. Hvilke mål har man satt seg , hvordan skal dette bli en satsing i praksis, og hva kan karbon brukes til utover sikker lagring?

09.05–09.15

Prosessindustriens rolle i det grønne industriløftet

Foredragsholder: Stine Skagestad Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

09.15–09.30

Foredragsholder: Gunnar Grini, Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri | Stine Skagestad, Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen | Markus Sebastian Hole, Rådgiver rammevilkår, Hafslund Oslo Celsio AS | Helene Øyangen Lindberg Forsker, SINTEF Manufacturing

Mulighet for spørsmål og kommentarer fra deltakerne.

Helene Øyangen Lindberg

Forsker, SINTEF Manufacturing

Helene Øyangen Lindberg er forsker i avdeling for Industrielle økosystemer i Sintef Manufacturing. Hun er særlig engasjert i forskningsprosjekter med sirkulære materialer, hovedsakelig plast og aluminium og har industrierfaring fra mottak for næringsavfall og plastresirkulering i OCEANIZE.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Markus Sebastian Hole

Rådgiver rammevilkår, Hafslund Oslo Celsio AS

Stine Skagestad

Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

Stine leder for sirkulær omstilling i Eyde-klyngen og koordinerer arbeidet i klyngen for en overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi i prosessindustrien. Stine har de siste årene jobbet mye med sidestrømsutnyttelse og industriell symbiose som en del av overgangen til en sirkulær økonomi. Hun har over 15 års erfaring fra prosessindustrien hos både Elkem, Alcoa og Eramet Norway. Hun har jobbet med energieffektivisering, energiledelse og nærmere 9 år som teknisk sjef ved Eramet Norway Kvinesdal.