Hvordan løser vi den globale ressurskrisen?

To nye FN-rapporter varsler om overforbruk av naturressurser og sterk vekst i avfallsmengder. Det er et globalt behov for kunnskap, teknologi og løsninger Norge besitter. Det gir muligheter for norske aktører som har internasjonale ambisjoner og ønsker å bidra. Nå inviterer Avfall Norge, i samarbeid med Innovasjon Norge Afrika, til studietur i Sør-Afrika med felles deltakelse på ISWA-kongressen 2024. Webinaret er gratis for alle.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Webinaret er rettet mot de som er opptatt av bærekraft og internasjonalt arbeid, spesielt avfallsproblematikken, samt mot de av våre medlemmer som ønsker oppdatert kunnskap om globale trender i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

De nordiske landene blir sett på som foregangsland når det gjelder avfallshåndtering. Et økende fokus på avfallsproblematikken som en del av ressurskrisen, vil føre til økt interesse og etterspørsel etter nordisk kunnskap, teknologi og løsninger.

--

Den globale ressurskrisen har store negative konsekvenser for klimaet, naturmangfoldet og den globale forurensningen. Hva kan gjøres for å snu utviklingen? Dette er tema på FNs sjette miljøforsamling, UNEA-6, i slutten av februar.

På møtet presenteres to viktige rapporter; "Global Resources Outlook", som omhandler det økte ressursbehovet og ressursknappheten verden står overfor, og "Global Waste Management Outlook", som omhandler avfallsmengder og -håndtering og presenterer tre mulige scenarioer:

- status quo (der store mengder avfall globalt ikke håndteres på skikkelig måte)

- forbedret avfallshåndtering på globalt plan

- en global sirkulær omstilling der mesteparten av avfallet blir ombrukt eller gjenvunnet

"Global Waste Management Outlook" er utarbeidet av International Solid Waste Association (ISWA) der Avfall Norge er medlem, samt også er representert i styret. Signalene fra ISWA er at rapportens funn er en sterk advarsel til beslutningstakere om lineærøkonomiens bruk og kast-modell ikke er bærekraftig.

Tema for webinaret er hva rapportene forteller, og hva det er behov for av kompetanse, forskning, systemer, utstyr, innovasjon, etc., for å sikre en bedre avfallshåndtering på globalt nivå.

Mandag 18. mars

12.00–12.15

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

Den globale ressurskrisen har hovedtema på FNs miljøforsamlings sjette møte i februar/mars. Hva trengs av løsninger og hvordan kan avfalls- og gjenvinningsbransjen bidra? Runar Bålsrud har vært på reise i Indonesia for å delta i Avfall Norges bistandsprosjekt Clean Oceans through Clean Communities, (CLOCC). Ikke så lenge etterpå deltok han på møter om sirkulær økonomi i USA. Hvilke inntrykk satt han igjen med?

12.15–12.30

Foredragsholder: Marianne Gjørv Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Forbruket av ressurser er mer enn tredoblet de siste 50 årene. Det har gitt enorme miljøutfordringer. Er det mulig å snu utviklingen?

FNs ressurspanels nye rapport "Global Resources Outlook 2024", ble lansert på FNs miljøforsamling 1. mars. Rapporten viser at ressursforbruket vil øke med 60 prosent de neste 40 årene hvis vi ikke endrer retning til et mer effektivt og bærekraftig forbruk.

Marianne Gjørv representerer Norge og Miljødirektoratet i FNs ressurspanels styringskomité. Hun vil legge frem hovedkonklusjonene fra rapporten, blant annet om sirkulær økonomi og forslag til løsninger innen bygg, transport, mat og energi.

12.30–12.45

Foredragsholder: Zoë Lenkiewicz , Consultant

Global Waste Management Outlook 2024 gir en overveldende oppdatering på verdens avfallssituasjon. Verdens kveles av den økende mengden avfall vi genererer. Denne FN-rapporten avdekker de skremmende utfordringene, men presenterer også løsninger for hvordan bærekraftige avfallsløsninger og innovasjon kan snu trenden. Rapporten peker på behovet for politisk handling, teknologisk utvikling og samarbeid på tvers av sektorer for å oppnå målene om å redusere avfallsmengdene, gjenvinne ressursene og redusere forurensning. Global Waste Management Outlook 2024 (GWMO 2024) ble lansert på UNEA-6 i Nairobi 28. februar 2024. UNEA er FNs miljøforsamling.

12.45–13.00

Foredragsholder: Janek Vahk Zero Pollution Policy Manager, Zero Waste Europe

Hva menes egentlig med konseptet "null avfall" ? Hva er elementene i et godt avfallssystem ut fra et ressursperspektiv? Hvordan kan avfalls- og gjenvinningsbransjen bidra globalt, og hvor ligger mulighetene?

13.00–13.15

Foredragsholder: Oda Kristin Korneliussen Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Et godt styringssystem og involvering av lokalsamfunnet er noen av grunnpilarene for å lykkes med varige endringer. Et sirkulært avfallssystem som fungerer i praksis skal både ivareta lokale ressurser og kutte klimagassutslipp. Hvilke erfaringer kan hentes ut fra CLOCC-prosjektet?

13.15–13.30

Foredragsholder: Heidi M. Dahl Direktør Innovasjon Norge Afrika, Innovasjon Norge

Heidi M. Dahl er basert i Nairobi og vil gi innsikt i avfallssituasjonen i regionen, med særlig vekt på Sør-Afrika. Hvordan arbeider Innovasjon Norge for å bistå norske virksomheter, og hvordan kan økt fokus på avfallshåndtering gi internasjonale muligheter ?

Innovasjon Norge og Avfall Norge samarbeider om en studietur til Sør-Afrika i tilknytning til ISWAs verdenskongress 16-19. september.

13.30–13.45

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Avfall Norge vil presentere muligheten for å bli med på en studietur til Sør-Afrika 15.-19. september (tbd) i samarbeid med ISWA, UD, Innovasjon Norge og det norske virkemiddelapparatet for øvrig. Hensikten med studieturen er å bli kjent med mulighetene for norske virksomheter i Sør-Afrika i takt med det som skjer innen sirkulærøkonomi og nye reguleringer, for eksempel forbud om deponering av organisk avfall i Western Cape. NGO'er og ressurspersoner fra virkemiddelapparatet, kommuner, kommunale avfallsselskap og universiteter inviteres også med.

Studieturen vil kombineres med deltakelse på ISWA World Congress i Cape Town 15.-19. september, og Innovasjon Norge vil bidra til å finansiere en innholdsrik og matnyttig reise.

Avfall Norge ser på muligheten for å opprette et internasjonalt nettverk for medlemmer som jobber med, eller er interessert i, eksport av teknologi, løsninger og kompetanse, og ønsker samarbeid med andre aktører globalt.

13.45–14.00

Spørsmål og diskusjon

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er visepresident i Norges friidrettsforbund, og er også trener for unge friidrettstalenter.

Marianne Gjørv

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Marianne Gjørv er seniorrådgiver i Miljødirektoratet og representant for Norge i FNs internasjonale ressurspanel. Marianne Gjørv er miljø- og ressursgeograf fra Universitetet i Oslo. Før hun begynte i Miljødirektoratet, har hun mange års erfaring fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Zoë Lenkiewicz

Zoë Lenkiewicz er konsulent og ekspert innen global avfalls- og ressursforvaltning. Hun tar til orde for avfallshåndtering som et verktøy for bærekraftig utvikling. Zoë Lenkiewicz er hovedforfatter for Global Waste Management Outlook 2024, utgitt av UNEP og ISWA. Zoë Lenkiewicz har over tjue års erfaring med å jobbe med håndtering av avfall i kommuner, inkludert mer enn et tiår med fokus på den globale sør. Hun er for tiden rådgiver for ulike avdelinger i FN, nasjonale og lokale myndigheter, NGO-er og konsulentfirmaer og bidrar med faglig arbeid knyttet til FNs Globale plastavtale. Zoë var også hovedforfatter av UNEPs publikasjon fra 2023, "Mot null avfall: en katalysator for å oppnå bærekraftsmålene", og den prisbelønte WasteAid Toolkit for lokalt ledet avfallshåndtering.

Janek Vahk

Zero Pollution Policy Manager, Zero Waste Europe

Zero Waste Europe jobber for å redusere avfall og fremme en sirkulær økonomi. Organisasjonen fokuserer på å implementere løsninger som fremmer avfallsforebygging, ressursgjenvinning og redesign av produkter og systemer.

Oda Kristin Korneliussen

Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Oda jobber som rådgiver for CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) som er Avfall Norges internasjonale prosjekt. CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye avfall havner på avveie. Hun er også prosjektleder for Avfall Norges prosjekt innen bærekraft, og MIljøfyrtårnansvarlig. Oda har bakgrunn fra miljø/bærekraft og kommunikasjon.

Heidi M. Dahl

Direktør Innovasjon Norge Afrika, Innovasjon Norge

Heidi Dahl er født i Oslo, men har tilbrakt en stor del av sin arbeidskarriere utenfor Norge. Hun har omfattende ledererfaring fra ulike sektorer og har jobbet med forretningsutvikling over hele verden for en rekke store og mellomstore internasjonale bedrifter. I flere år hadde hun stillingen som Innovasjon Norges regiondirektør for Europa og i dag leder hun Innovasjon Norge i Afrika med base i Kenya.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.