Industriell symbiose

Industriell symbiose er sirkulær økonomi i praksis og gir reduserte klimagassutslipp, økt ressurseffektivitet og styrket konkurranseevne. Regioner som lykkes får store gevinster og muligheter. I dette webinaret får vi blant annet et innblikk i hvordan det nye ettersorteringsanlegget i Østfold skal fungere som en del av et mer eller mindre lukket system i Viken park. Webinaret arrangeres i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE).

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Får man til å øke miljø- og ressurseffektiviteten i et område, gjennom å redusere ressurstap og dele overskuddsressurser, reduseres også klimautslippene. Hovedprinsippet i industriell symbiose er å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av virksomheters material-, energi- og vannressurser gjennom samhandling. En avfallsstrøm i en bedrift blir en ressurs i en annen, til fordel for miljø og økonomi. En slik modell for næringsutvikling krever langsiktig samarbeid og tillit mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlig virksomheter og akademia, lokalt, regionalt og internasjonalt.

Fredag 25. november

08.30–08.40

Velkommen og introduksjon til «Industriell symbiose reduserer klimautslipp»

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Natalia Mathisen Forretningsutvikler, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

08.40–08.55

Foredragsholder: Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen Hanssen innleder om hvordan de industrielle aktørene på Øra-området ved Fredrikstad samarbeider for å utnytte ressursene som er tilgjengelig og bidra til å redusere de samlede klimautslippene fra industriområdet.

08.55–09.10

Foredragsholder: Benedikte Bekkevold Hansen Prosjektleder, Norsk Senter for Sirkulær økonomi - NCCE

Benedikte Bekkevoll Hanssen fra klyngen Norsk Senter for sirkulærøkonomi (NCCE) jobber som prosjektleder industriell symbiose i Viken Park. Hun forteller om hvordan de tenker industriell symbiose fra dag 1, når de nå skal i gang med å etablere en helt ny næringspark på 1000m2.

09.10–09.20

Foredragsholder: Christophe Pinck Ansvarlig for internasjonale relasjoner, Eydeklyngen

Christophe Pinck er leder for "Hubs for circularity" og forteller om industriell symbiose med et internasjonal blikk.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Natalia Mathisen, Forretningsutvikler, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Natalia Mathisen

Forretningsutvikler, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Natalia er utdannet siviløkonom fra BI og har bred erfaring som prosjektleder i Orkla, hvor hun har jobbet med digitalisering av globale prosesser på tvers av 140 selskap i 23 land. De siste tre årene har hun jobbet i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE), nå som forretningsutvikler.

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen har jobbet med sirkulærøkonomi og industriell symbiose i NORSUS i over 30 år, bl.a. som instituttleder for Forebyggende miljøvern, stipendiat og leder for LCA-teamet, senterdirektør seniorforsker og forskningsleder. Han har også vært initiativtager til og senterleder for NorEnviro. Han har vært ansatt som professor II i Industriell Økologi og Miljøriktig design ved NTNU, hatt et deltidsprofessorat i Fornybar Energi på Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning på NMBU, Ås, som fra 2015 er delvis finansiert via kompetanseløft i avfallssektoren (REdu).

Benedikte Bekkevold Hansen

Prosjektleder, Norsk Senter for Sirkulær økonomi - NCCE

Benedikte har studert innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold, og har skrevet sin Bacheloroppgave om fasilitering av samarbeid for å oppnå industriell symbiose. Hun jobber i dag bl.a. med utvikling og etablering av næringsområdet Viken park i Fredrikstad, et «greenfield»-prosjekt der man tenker industriell symbiose fra start. Næringsarealet er på nesten 1.000 dekar, og det jobbes med å finne gode løsninger for å utnytte material- og energistrømmer mellom bedriftene som skal etablere seg der. I dette arbeidet opplever hun at nye muligheter blir til gjennom samarbeid, og erfarer samtidig å møte barrierer for industriell symbiose i praksis.

Christophe Pinck

Ansvarlig for internasjonale relasjoner, Eydeklyngen

Christophe har bakgrunn i "Design for Sustainability" og har jobbet med en praktisk tilnærming til bærekraft i over 20 år, gjennom felt som transport- og mobilitetsdesign, produktdesign, økologisk arkitektur, byplanlegging, urban farming, permakultur og de siste årene transformasjonen av norsk og europeisk prosessindustri. Fokus er på internasjonale samarbeidsstrukturer og europeisk policy for å utvikle systemiske løsninger for utslippskutt og overgang til en sirkulær økonomi. Han er leder for en internasjonal gruppe for industriell symbiose, som bidrar til kompetanseoverføring og en raskere overgang til en sirkulær økonomi.