Lokalt og regionalt samarbeid for å få til sirkulærøkonomi i praksis

Denne ukens webinar arrangeres i samarbeid med Smart Innovation Norway. Vi får presentert tre prosjekter hvor lokalt og regionalt samarbeid står sentralt i overgangen til sirkulærøkonomi i praksis.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 20. oktober

08.30–08.35

Velkommen og introduksjon til tema

Foredragsholder: Mikael af Ekenstam, Seniorrådgiver, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Maren Lundhaug Prosjektleder, Lofotrådet

Lofoten, Veserålen og Hålogaland har som mål om å bli foregangsregion på sirkulær økonomi. Ved å få en oversikt over hvilke materialer som kommer inn til regionen og hvilke som transporteres ut, vil man i fellesskap kunne identifisere muligheter for reduksjon, økt gjenbruk og økt gjenvinning av naturressurser. I forprosjektet "Materialstrømmer i Lofoten" samles regionrådene, avfallsselskapene, næringsforeninger, næringsklynger og enkeltbedrifter for å få oversikt over materialstrømmer som finnes i regionen og hvilke muligheter man ser for å utnytte disse på en bedre måte.

Forprosjektet er et samarbeid mellom Lofotrådet, Vesterålen regionråd, Hålogalandsrådet, Lofoten avfallsselskap, Reno Vest, Hålogaland ressursselskap, Nord universitet, UiT og NHO Nordland og leverandørutviklingsprogrammet i Nordland. SALT er prosjektleder og Natural State er kunnskapsleverandør. Forprosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune.

08.50–09.05

Foredragsholder: Finn Brattli Rådgiver Eiendom og Prosjekt, Narvik Havn KF

Narvik Havn KF har en ambisjon om å utnytte sin posisjon som Norges største havn (målt i skipet tonnasje) til å bli den første sirkulære havnen i Norge. For å lykkes med dette gjennomfører man et forprosjekt med formålet om å kartlegge eksisterende og mulige nye ressursstrømmer og aktører. Dette vil avdekke mulighetene for å kunne gå videre med ulike prosjekter som kan føre til en mer sirkulær havn. Forprosjektet er i ferd med å ferdigstilles og man har identifisert noen eksisterende sirkulære konsepter, noen sirkulære konsepter som er i ferd med å etableres samt noen sirkulære konsepter som vil være mulige å etablere.

Forprosjektet gjennomføres av Narvik Havn med faglig bistand fra Vill Energi og Circular Norway. Prosjektet samkjøres med prosjektet Kysttransport (og sirkulære verdikjeder) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

09.05–09.20

Foredragsholder: Carl Johan Hatteland Forretningsutvikling og analyse, Oslo Havn

Prosjektet er et oppfølgingsprosjekt til tidligere Kysttransport-prosjekter til Oslo Havn, der man har hatt et samarbeid med Harstad Havn og Kristiansund & Nordmøre Havn. Formålet med disse prosjektene har vært å se på hvilken rolle sjøtransport og havner vil kunne ha for å nyttiggjøre seg av ulike typer av materialstrømmer og bidra til mer sirkulære løsninger.

I dette prosjektet skal Oslo kommune sammen med kommunene Harstad og Vadsø, utrede klimatiltak for avfall som fraktes sjøveien. Avfall er en av Norges største varestrømmer, og det er et stort potensial for å redusere klimagassutslippene, både fra økt materialgjenvinning og fra transport. Hovedfokus for Kysttransport III er å skape forståelse og aksept (og gjerne entusiasme fra vareeiere – altså kommunene) for behovet for endret avfallslogistikk som følge av endringer i lovkrav, og derfor har man også fått med seg Avfall Norge, Avfall og Ressurs, Norske Havner og Kystrederiene som en referansegruppe med oppgave å heve budskapet på vegne av sine medlemmer. Norwaste er engasjert til å gjennomføre prosjektet.

09.20–09.30

Spørsmål og svar

Mikael af Ekenstam

Seniorrådgiver, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Mikael jobber med Smart Narvik, som er et smartbyprogram med partnerne Narvik kommune og Narvik Havn. Programmet skal fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvik-regionen. Mikael har tidligere jobbet med avfallsrelaterte problemstillinger som energi- og miljørådgiver og bærekraftsjef i Sweco, samt gjennom styreverv til husholdningsdelen av Hålogaland Ressursselskap.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Maren Lundhaug

Prosjektleder, Lofotrådet

Maren er prosjektleder for grønne anskaffelser i Lofotrådet. Hun har en master i industriell økologi fra NTNU og har 7 års erfaring som forsker innenfor materialstrømsanalyse fra NTNU hvor hun blant annet har forsket på batteriråmaterialer.

Finn Brattli

Rådgiver Eiendom og Prosjekt, Narvik Havn KF

Finn jobber som rådgiver eiendom og prosjekt i Narvik Havn. Jobber bla. med energieffektivisering og fornybare energikilder til oppvarming av Narvik Havn sine bygg og eiendommer. Er Narvik Havn sin prosjektleder i smartbyprogram Smart Narvik, sammen med Mikael af Ekenstam. Følger nå opp landstrømprosjekt til cruiskaia i Narvik havn som er gitt støtte til av ENOVA.

Carl Johan Hatteland

Forretningsutvikling og analyse, Oslo Havn

Carl Johan er arbeider med forretningsutvikling og analyse i Oslo Havn. Kjennskapet til avfallsnæring og sirkulærøkonomi kommer fra transportbehovet som avledes og som enten finnes som etablerte transportkjeder i havna, eller som søker transportløsninger for nye transportbehov.