Avfallsstrømmer med potensiale for verdiskaping

Hvilke avfallsstrømmer oppstår og hva er potensialet for å utnytte disse i fremtiden? Kan noen av materialsidestrømmene sammen med andre avfallstrømmer bli til nye produkter? Hvordan kan vi samarbeide mot en mer sirkulær økonomi?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 21. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Tina Wågønes Daglig leder, NCCE

NoWaste har sammen med Mepex gjennomført en kartlegging av biologiske avfallsressurser.

08.50–09.05

Foredragsholder: Hans Fredrik Wittusen Direktør for strategi og M&A, Norsk Gjenvinning

Hvilke fremtidige avfallstrømmer har størst potensiale for verdiskaping , og hvilke strømmer skaper størst utfordringer i form av materialgjenvinning? Hvilke utfordringer og muligheter kan ligge i å utnytte identifserte materialsidestrømmer fra prosessindustrien?

09.05–09.15

Foredragsholder: Trond Norum Daglig leder, CIVAC-klyngen

Innlegget vil ta for seg det som har skjedd og skjer i midt-norge, der det er enkelte tiltak på materialgjenvinning som er oppe å går(trevirke, hageavfall, betong-tunge masser, plast mm). Vil skissere noen områder som vil være viktig fremover sett fra vår side og noen utfordringer. Hvordan samhandle i og på tvers av bransjer for å utløse disse mulighetene?

09.15–09.30

Spørsmål og svar

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Tina Wågønes

Daglig leder, NCCE

Daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Norges største klynge for sirkulærøkonomi. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst.

Hans Fredrik Wittusen

Direktør for strategi og M&A, Norsk Gjenvinning

Trond Norum

Daglig leder, CIVAC-klyngen