Seminar Kommunalt ansvar

Seminaret som tar opp spørsmål som angår renovasjonsvirksomheters lovpålagte ansvar, og utøvelsen av dette og grensesnittet mellom private og offentlige aktører. Avfall Norges årlige seminar om det kommunale ansvaret gir faglig påfyll for aktører fra offentlige og private avfallsselskaper og tilknyttede aktører. Vi sees!
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

09.30–10.00

Registrering

10.00–10.10

Møteleder: Toralf Igesund

10.10–10.30

Foredragsholder: Bjørn-Magnus Iversen , COWI

Avfall Norge har publisert en rapport "Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg". Rapporten og hvordan denne er tenkt brukt i planleggingen av nedgravde renovasjonsanlegg blir presentert.

10.30–10.50

Foredragsholder: Toralf Igesund Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR

En ny veileder om offentlig-offentlig samarbeid ble presentert på seminaret i fjor. I år følges dette opp med eksempel på bruk av denne typen samarbeid.

10.50–11.10

Orientering om forhandlingsutvalgets arbeid - status og utfordringer

Foredragsholder: Ellen Halaas Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

11.10–11.40

Kaffepause

11.40–12.00

Fremtidig avfallsstatistikk

Foredragsholder: Sølvi Rønnekleiv Haugedal , Mepex Consult

12.00–12.30

Foredragsholder: Elisabeth A. Helle, Avdelingsleder kunde og innsamling, Avfall Sør | Knut Schjerven Roald Juridisk rådgiver, BIR Privat AS

To eksempler på forberedelser til iverksettelse av samtykke for innsamling av husholdningsavfall, fra hhv Avfall Sør og BIR.

12.30–12.40

Foredragsholder: Torild Halvorsen , Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Et nytt digitalt verktøy er under utprøving, og erfaringer fra dette blir presentert.

12.40–13.00

Foredragsholder: Svein Kamfjord , KS Bedrift Avfall

Det har blitt gjort en avklaring/ presisering av dekning av kostnader forbundet med disse områdene, som bli presentert.

13.00–14.00

Lunsj

14.00–14.30

Rammedirektiv for avfall er endret – hvilke konsekvenser kan dette få for kommunene?

Foredragsholder: Håkon Sandven Jentoft Seniorrådgiver, Renovasjonsetaten, Oslo kommune

14.30–15.00

Herreløst avfall mangler ansvarsplassering og permanent finansiering, hva skjer?

Foredragsholder: Lise Gulbransen Daglig leder, Hold Norge Rent

15.00–16.00

Foredragsholder: Hanne S. Torkelsen Partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken

Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe (ledet av Professor Erling Hjelmeng) for å utrede like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Rapporten har vært på høring og er nå under behandling. Arbeidsgruppens forslag blir presentert.

Skattefritak og konkursforbud er to sentrale temaer i dette. Spørsmål knyttet til konkurranseretten og statsstøtte i forhold til kryssubsidiering og bruk av merkostnader, som også vil være interessant for de som driver aksjeselskap, blir også belyst.

Bjørn-Magnus Iversen

Toralf Igesund

Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR

Toralf Igesund er utdannet sivilingeniør i miljøteknikk fra NTNU. Han har jobbet i BIR i 30 år, blant annet med planlegging, offentlig avfallshåndtering, forskning og innovasjon.

Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Seksjonsleder i seksjon for tjenesteutvikling i Utviklingsavdelingen

Ellen har jobbet med miljørelaterte problemstillinger siden 1995, som spenner fra fagområder som forurenset jord, miljøanalyser, avfallshåndtering, deponier (metangass utslipp, risikovurderinger), lovverk og forskrifter. Hun har erfaring fra miljøprosjekter i Forsvaret, som miljørådgiver i et konsulentselskap, fagrådgiver i Avfall Norge, og nå som seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Sølvi Rønnekleiv Haugedal

Elisabeth A. Helle

Avdelingsleder kunde og innsamling, Avfall Sør

Hva er verdien av ung kompetanse? Hva får virksomheten eller bransjen igjen for ansette en nyutdannet midlertidig eller i etablerte stillinger? Avfall Sør forteller om sine erfaringer.

Knut Schjerven Roald

Juridisk rådgiver, BIR Privat AS

Torild Halvorsen

Svein Kamfjord

Håkon Sandven Jentoft

Seniorrådgiver, Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Lise Gulbransen

Daglig leder, Hold Norge Rent

Partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken

Foto: Advokatfirmaet SGB Storløkken