Seminar: Massehåndtering og deponi

Velkommen til årets viktigste samling for alle som jobber med deponi og massehåndtering. Samlingen går over to dager med mulighet for faglig påfyll, nettverksbygging og gode samtaler.

Temaene er mange og varierte, vi starter med EUs taksonomi og ombruk av masser på dag 1. Dag 2 er det vannhåndtering og sigevannsrensing som er hovedtema. Vi skal også innom regelverkstolkning og siste nytt fra Miljødirektoratet. Foredragsholderne kommer fra det offentlige og private selskap, vi har også fått med oss REdu- studentene som skal presentere resultater fra sommerens felles deponiprosjekt.

Påmeldingsfrist tirsdag 10. oktober


Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Deltakeravgift:

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva. ikke medlem

Annen praktisk info:

Deltakerliste finnes her.

Påmeldingsfrist: tirsdag 10. oktober

Mandag 16. oktober

11.30–13.00

Registrering og lunsj

13.00–13.01

Foredragsholder: John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Programkomite for seminaret ønsker velkommen

13.01–13.05

Foredragsholder: John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Intro til temaet

13.05–13.35

Foredragsholder: Thomas Jølstad Henriksen AF Decom, Nes Miljøpark

* Er deponiene et hinder eller et verktøy inn i den sirkulære økonomien?
* Kort om økonomi og fordeler/ulemper med deponiene. Deponiene som en cashcow hos avfallsselskaper.
* Krav til håndtering av vann på deponi vs behandlingsanlegg
* Produkter fra gjenvinningsanlegg. Hvordan redusere påvirkning av sigevann
* Bruk av filterkake som toppdekke.
* Arealdisponering på gamle deponier. Er dette en del av løsningen ved behandling av masser?
* Hvordan håndteres masser ift kriteriene for "End of waste" ?

13.35–14.30

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Hvordan er EUs taksonomi for deponivirksomhet. Er rene masser avfall eller råstoff? Hva forstå kriteriene for "end of waste"?

14.30–14.50

Kaffepause

14.50–15.10

En bransjeaktørs refleksjoner rundt, og arbeid med, EUs taksonomi

Foredragsholder: Kjersti Finnanger Bøhler, Sustainability manager, Norsk Gjenvinning - NG Group | Alexandra Isabel Sveinsen Treimo Nature Analyst Manager, NG Group

15.10–15.35

Foredragsholder: Ida Nilsson, Daglig leder, NGm3 | Frode Tørresdal Head of Development, BIM and Structural Engineering, Norconsult Digital AS

I oktober 2022 inngikk Bærum kommune et innovasjonssamarbeid med Norconsult Digital og NGm3 om å utvikle et digitalt markedssystem for overskuddsmasser. Markedssystemet skal være et viktig verktøy for byggherrer, entreprenører, mottak- og produksjonsanlegg og andre som ønsker å gjenbruke stein- og anleggsmasser, samt redusere transport. Aktører som har overskudd av masser kan tilby disse til nærliggende prosjekter, eller andre som har behov for masser av tilsvarende kvalitet. Systemet vil kunne gi store gevinster, og kommer alle til gode ved blant annet å bidra til gjenbruk av masser til riktig formål, færre masser til deponi, redusere naturinngrep, lavere utslipp av klimagasser, redusere transportkostnader og belastning på veinettet.

15.35–15.55

Årets REdu prosjekt på kommunikasjon om deponi til "mannen i gata"

Foredragsholder: Vegard Mundal, Student, REdu | Anne Slyngstad Færø Student, REdu

15.55–16.00

Oppsummering dag 1

Foredragsholder: John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

18.00–20.00

Middag på Cafe Skansen

Tirsdag 17. oktober

08.30–09.00

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

Topptettingen av et deponi skal være den viktigste barrieren mot spredning av forurensning fra deponiet på lang sikt. Det er overraskende vage krav til topptettingen i dagens regelverk. Veiledningsmateriellet om topptetting trekker etter hvert på åra. Er alle rådene i veilederen like relevant lenger? Samtidig ser Statsforvalterne ut til å bli mer detaljerte i sine krav til topptettingen i nye tillatelser til eksisterende deponier. Kan dette medføre at deponieiere får uhensiktsmessige krav i sine tillatelser, fordi konsesjonsmyndighetene til dels støtter seg på foreldede råd og løsninger? Gorm Thune i Lindum ønsker med dette foredraget å rykke litt opp i noen «etablerte sannheter» som både bransjen, akademia og myndigheter etter hans mening har tatt for gitt i mange år. Han tror at det kan komme mer målrettede krav og bedre løsninger ut i andre enden når man stiller spørsmål ved selve premissene for de kravene som stilles, og tør å ta en diskusjon rundt disse.

09.00–09.01

Sigevannsrensing og miljøovervåking

09.01–09.05

Foredragsholder: John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Intro til temaet

09.05–09.35

Foredragsholder: Gøril Aasen Slinde Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger, NGI

NIBIO, NIVA og NGI har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet et faktagrunnlag for sigevann fra deponier i Norge. Faktagrunnlaget er tenkt å være til hjelp for saksbehandlere hos forurensningsmyndighetene for vurdering og regulering av sigevannsutslipp fra deponier. I tillegg skal det være grunnlag for videre utvikling av dagens veiledere. Presentasjonen vil gjennomgå hovedtrekk av rapporten, med spesielt fokus på vurderingsprinsipper for sigevann fra deponier.

09.35–10.05

Miljøovervåking av deponiområder med ulike lokale forhold

Foredragsholder: Bjørnar Liland Skjelvan Seksjonsleder Miljørådgivning - grunn og vann, COWI

10.05–10.30

Kaffepause

10.30–11.00

Foredragsholder: Gorm Eine Thune, Rådgiver FoU, Lindum AS | Camilla Sandvik Grande Senioradvokat, Berngaard AS

Hva er status for de nye kravene som Lindum har fått ved anlegget i Drammen, og hvordan ser Lindum på mulighetene for å innfri de nye kravene? Nye og endrede tillatelser i bransjen medfører strenge og inngripende miljøkrav. Hvilke rammer gjelder for myndighetenes adgang til å sette tyngende vilkår? Vi kommer også kort inn på endringen i forurensningsloven hvor det fremgår at tillatelser kan endres når dette er påkrevd etter industriutslippsdirektivet. Hva betyr dette for bransjen fremover?

11.00–11.15

Nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Hanna Gjessing, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet | Tanya Hevrøy Sjefingeniør, Miljødirektoratet

11.15–11.40

Mulige tema:

  • Forventninger til ny veileder
  • Konkurransevridning som følge ulikheter i krav og oppfølging
  • Fremtidens rensekrav (parametere, samfunnsøkonomisk optimalisering, minstekrav….)
  • Topptetting av deponier

11.40–12.40

Lunsj

12.40–12.45

Intro til temaet

12.45–13.05

Teknologileverandører sigevannsrensing - I

Foredragsholder: Sander Nilsen Serviceteknikker, Nordisk Vannteknikk AS

13.05–13.25

Teknologileverandører sigevannsrensing - II

Foredragsholder: Anders Are Prosjekteringsingeniør, Mivanor

13.25–13.45

Teknologileverandører sigevannsrensing - III

Foredragsholder: Johan Seijmer Administrerende direktør - CEO, Chromafora

13.45–14.05

Teknologileverandører sigevannsrensing - IV

Foredragsholder: Tore Svendsen , ECT2 - Vandrensing.com

14.05–14.25

Kaffepause

14.24–14.25

Erfaringer fra deponieiere

14.25–14.45

Foredragsholder: Oddmund Soldal Hydrogeolog, Norconsult

Medforfattere på dette innlegget er Joar Øygard, Daglig leder Hardanger miljøsenter AS; Svend Petersen, Daglig leder Eden Aquatech AS, og Malvin Andahl, Driftsledar Sunnhordland Interkommunale Miljøverk

14.45–15.05

Erfaringer med rensing hos Perpetuum

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

15.05–15.15

Spørsmål og oppsummering

Foredragsholder: John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum

John Barlindhaug er utdannet Dr. Ing. innen renseteknologi i 1995 ved NTH (nå NTNU). Han har 10 års erfaring fra konsulentbransjen og snart 20 års erfaring fra avfallsbransjen hos Perpetuum.

Veslemøy Eriksen

Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Veslemøy er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet i HIM siden 2018 og har tidligere jobbet med problemstillinger innen avfall i AF Gruppen.

Thomas Jølstad Henriksen

AF Decom, Nes Miljøpark

Ferdig utdannet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1999. Arbeidet med avfall i over 20 år. Siste årene med mottak og gjenvinning av forurenset masse.

Einar Bratteng

Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Einar Bratteng er blant annet forfatter av boken "Avfallsrett", advokat og partner i advokatfirma Berngaard og arbeider for tiden med en doktorgrad med tittelen "Den sirkulære økonomiens dilemmaer" ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.

Kjersti Finnanger Bøhler

Sustainability manager, Norsk Gjenvinning - NG Group

Alexandra Isabel Sveinsen Treimo

Nature Analyst Manager, NG Group

Alexandra er toksikolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun jobbet tidligere som miljøsjef i Norsk Gjenvinning m3 med forurensede masser, deponi, vannovervåking, tillatelser med mer. Hun jobber nå som Nature Analyst Manager i NG Group, blant annet som prosjektleder for EU-taksonomien og med bærekraft for konsernet.

Ida Nilsson

Daglig leder, NGm3

Ida er daglig leder i NGm3, og har tidligere vært 10 år i Norconsult hvor hun har jobbet med gjenvinning av masser, deponi, avfall og forurenset grunn. Ida har også jobbet 7 år som miljøsjef i Franzefoss med både gjenvinning og pukk- og asfaltproduksjon. Ida er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk.

Frode Tørresdal

Head of Development, BIM and Structural Engineering, Norconsult Digital AS

Vegard Mundal

Student, REdu

Anne Slyngstad Færø

Student, REdu

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.

Gøril Aasen Slinde

Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger, NGI

Gøril er utdannet miljøkjemiker fra NTNU, og har jobbet på NGI siden 2013. Hun har jobbet mye med deponier, og har blant annet bistått kunder med miljørisikovurderinger og overvåkning. Det siste året har hun jobbet mye med sigevannsproblematikk, og i samarbeid med NIVA og NIBIO utarbeidet et faktagrunnlag for sigevann fra deponier. Gøril leder avdelingen Bærekraftige Geoløsninger på NGI.

Bjørnar Liland Skjelvan

Seksjonsleder Miljørådgivning - grunn og vann, COWI

Skjelvan er utdannet geolog fra Universitet i Tromsø og har jobbet i COWI siden 2018. Han har som miljørådgiver hos COWI hatt ansvaret for miljøoppfølging og rapportering ved mange mindre og større deponier, både på Sørlandet og på Østlandet. Ved siden av deponier har han arbeidet mye med problemstillinger knyttet til forurenset grunn og vann. Siden februar 2023 har han vært seksjonsleder for seksjonen Miljørådgivning - grunn og vann i Oslo.

Senioradvokat, Berngaard AS

Camilla er senioradvokat i Berngaard og firmaets spydspiss innen miljørett og satsingen på det grønne skiftet. Camilla bistår innen alle miljørettslige spørsmål, og jobber særlige med vann- og avløpsbransjen, avfallsbransjen, produktreguleringer og industri som er regulert av forurensningsregelverket.

Camilla sin bakgrunn springer ut av lang og omfattende erfaring fra Miljødirektoratet hvor hun særlig arbeidet med produkt- og kjemikalierett, avløpsrett, generell forurensningsrett, EØS-rett og forvaltningsrett.

Hanna Gjessing

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Hanna Gjessing har jobbet i seksjon for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet siden 2019, med problemstillinger innenfor avfall, deponier og marin forsøpling. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU.

Tanya Hevrøy

Sjefingeniør, Miljødirektoratet

Tanya Hevrøy har en PhD i molekylær biologi. Hun har jobbet 8 år på ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, mest med forskning og radioaktiv forurensning og avfall. Hevrøy startet i Miljødirektoratet som fagkoordinator i april 2023.

Sander Nilsen

Serviceteknikker, Nordisk Vannteknikk AS

Anders Are

Prosjekteringsingeniør, Mivanor

Johan Seijmer

Administrerende direktør - CEO, Chromafora

Tore Svendsen

Oddmund Soldal

Hydrogeolog, Norconsult