Arskonferansen 2024 banner mobile

Kurs: Bli en pådriver for sirkulærøkonomi

Hvilke endringer må gjenvinningsbransjen gjøre for å nå klima- og materialgjenvinningsmål?

Hvordan kan din virksomhet utarbeide sirkulære forretningsmodeller og utvikle innovativ tjenestedesign til beste for kunder og innbyggere? Trenger dere mer kompetanse på hvilke krav som kommer, hvilke muligheter de skaper, og hvilke metoder som kan brukes for å utnytte dem? Da er Avfall Norges nye kurs noe for dere!

Alle deltakere får en kurspakke med tilrettelagt opplegg for videre arbeid etter kurset, og deltakerne får oppfølging etter sommeren.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Er din arbeidsplass rustet for sirkulær omstilling? Det kommer stadig flere krav til å øke materialgjenvinning, redusere klimautslipp, og rapportere på bærekraft. Hva om andre aktører ser nye muligheter innenfor sirkulærøkonomi som utkonkurrerer etablerte løsninger? Hva blir egentlig rollen til avfalls- og gjenvinningsbransjen i fremtiden ?

Avfall- og gjenvinningsbransjen er helt sentral i omstillingen til en sirkulær økonomi som mottaker av avfall, leverandør av resirkulerte råvarer og samarbeidspartner langs verdisirklene i alle andre næringer. For å kunne møte nye krav og ta høyde for nye forventninger fra kunder og innbyggere må også alle innen avfall og gjenvinning gjennom en omstilling. Hva vil dette egentlig si for akkurat dere og deres virksomhet?

Avfall Norge inviterer til kurs i sirkulær omstilling, og kurset inngår i et samarbeid med REdu-prosjektet Shaping the Future.

Hva er Shaping the Future?
Shaping the Future startet som et sommerprosjekt i 2022 og utforsket hvordan fremtidens avfall- og gjenvinningsbransjen vil se ut. Resultatet ble presentert i flere fora i ettertid og har skapt stor interesse i bransjen. I 2023 videreføres Shaping the Future som et kurstilbud som hele bransjen kan benytte seg av, med formål om å styrke intern kompetanse på sirkulær omstilling. Gjennom sommeren 2023 vil en gruppe studenter utarbeide en informasjonspakke som blir tilsendt deltakerne.

Praktisk informasjon
Kurset avholdes i Avfall Norges lokaler i Nedre Vollgate 9, Oslo. Det blir servert lunsj begge dager og det blir lagt opp til mingling, nettverksbygging og gode diskusjoner. Kurset er for ansatte i avfall- og gjenvinningsbransjen og deg med ekstra interesse for sirkulær økonomi i din jobbhverdag. Opplegget er satt sammen slik at deltakerne både får ny, relevant kompetanse og deltar i gruppearbeid og diskusjoner med andre deltakere.

Kurset består av to deler:

1) To dagers kurs med opplæring i sirkulær omstilling (se program)

2) Utdelt informasjonspakke som kan tas med tilbake til virksomheten, og oppfølging gjennom nettverk

Hele kurspakken koster kr. 6.000 per deltaker. Kursinntektene gås også til å lønne 2 studenter som skal jobbe videre med Shaping the Future i 2023 og utvikle materiale som deltakerne kan bruke internt i sitt videre arbeid.

Kurset har begrenset antall plasser så her er det første mann til mølla!
Onsdag 14. juni

08.00–08.30

Første dag på kurs og nesten første dag på jobb for REdu-studentene. Vi bruker litt tid på å bli kjent.

08.30–09.00

Oppstart og bli kjent

09.00–10.30

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Heidi Hopstock Rådgiver, Avfall Norge

Hvordan kan vi gå fra en lineær til en sirkulær økonomi i praksis. Hvilke felles modeller trenger vi for å gjennomføre den sirkulære omstillingen? Avfallspyramiden har gått ut på dato - hvilke alternativer finnes?

Du får en innføring i sentrale begreper, eksempler på både barrierer og vellykkede omstillinger, og det blir tid til diskusjoner og gruppearbeid om avfallspyramiden i sirkulærøkonomien.

Vi skal bygge videre på Shaping the future i 2022 hvor fikk tre studenter i oppgave å tenke fremtidsløsninger for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Deres tre modeller handlet om logistikk, design og tjenestebaserte forretningsmodeller.

10.45–12.00

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

- Samarbeid mellom produsenter, handel og avfallsbransjen: lær om ulike varianter av samarbeid

- Hvordan bedrifter kan gå fra å se på avfall som en kostnad til å se på det som en ressurs

- Hvordan kan avfallsselskaper bidra til innovasjon og høyere ressurseffektivtet hos sine kunder, hvordan kan avfallsselskapenes forretningsmodell gå fra volum til kvalitet

- Eksempler på bedrifter som har endret sin forretningsmodell for å bli råvareleverandører

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.15

Foredragsholder: Oda Kristin Korneliussen, Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

- Ny lovgivning kommer i rakst tempo - forstå sammenhengene mellom EUs Green deal, nye direktiver innen avfall, produkter med mer og konsekvensene i norsk lovgivning.

- Overblikk over viktige direktiver/forordninger, innsikt i hvordan EU jobber.

- Nye krav til bærekraftsrapportering, Åpenhetsloven - krav og muligheter.

- Hvordan finne frem i EU-dokumenter og hvor man kan finne mer informasjon.

14.30–15.30

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge
 • Fremtidsutsikter og trender innen sirkulær økonomi.
 • Makrobilde: Hva er de store trendene i samfunnet, hva vet vi om fremtiden og hva som kommer til å treffe oss. Klimaendringer, kunstig intelligens, politisk usikkerhet… for å nevne noe...

 • Diskusjon: Hvordan kan bedrifter forberede seg på fremtidige utfordringer og muligheter?

15.30–16.00

Avslutning og prepp for dag 2

Torsdag 15. juni

08.00–08.30

Kaffe og mingling

08.30–10.30

Foredragsholder: Tone Dalen Seniorkonsulent, Bouvet

Behovsdrevet innovasjon - hvordan sette innbyggerens eller kundens behov i sentrum for endringene?

Hvordan få med seg alle ansatte på omstilling og endring?

Modeller for endringsledelse (for eksempel ADKAR: Awareness - Desire - Knowledge - Ability - Reinforcement)

Praktiske øvelser og eksempler

10.45–12.15

Deltakerne deles inn i mindre grupper og får i oppgave å jobbe med en case relatert til sirkulær økonomi.

Oppsummering av diskusjonene og felles avslutning

12.15–13.00

Lunsj

13.00–15.30

Fortsettelse fra del 1

Avsluttes med presentasjoner fra hver gruppe

Oppsummering

15.30–16.00

 • Evaluering
  • Konkrete innspill til studentene som skal jobbe videre med å utvikle materiellet i sommer.
 • Informasjon:
  • Presentasjon i august
  • Nettverksmulighet
  • Samling i oktober

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Heidi Hopstock

Rådgiver, Avfall Norge

Heidi er rådgiver i Avfall Norge, og jobber særlig med kompetanse, innovasjon og medlemmer. Hun er også programleder for REdu-programmet. Heidi kom til Avfall Norge i 2022, etter å ha jobbet mange år med teknologi og innovasjon i Startuplab.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Oda Kristin Korneliussen

Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Oda jobber som rådgiver for CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) som er Avfall Norges internasjonale prosjekt. CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye avfall havner på avveie. Hun er også prosjektleder for Avfall Norges prosjekt innen bærekraft, og MIljøfyrtårnansvarlig. Oda har bakgrunn fra miljø/bærekraft og kommunikasjon.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Tone Dalen

Seniorkonsulent, Bouvet

Tone Dalen har lang og bred arbeidserfaring fra kommersiell-, ideell- og offentlig sektor hvor hun har jobbet med bistand, helse og miljø i ulike roller. Hun har god kunnskap om bærekraftig utvikling og innovasjonsprosesser. Fagområdene hennes er tjenestedesign, forretningsdesign og kommunikasjon. Hun jobber for tiden som seniorkonsulent i teknologi- og designselskapet, Bouvet. Før hun begynte i Bouvet, jobbet hun fem år i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo. https://www.linkedin.com/in/tone-dalen-602b04/