Sirkulær bioøkonomi

Norge har et særlig potensial for sirkularitet innenfor bioøkonomien i følge sirkulærøkonomi-strategien fra 2021. Hvor stort et potensialet? Hva er barrierene? Og kan det bli både miljøeffektivt og lønnsomt? Webinaret arrangeres i samarbeid med NORCE.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Gro Bjerga Forskningsleder, NORCE

Gro Bjerga presenterer Biosirkel som skal ledes av NORCE. Med utgangspunkt i organisk avfall som ressurser, vil kapasitetsløftet BIOSIRKEL akselerere økt bruk av restråstoff, og samtidig svare ut behovet for fôr- og fôrressursar, grønn næringsutvikling og økt konkurransekraft i samarbeid med næringsliv på vestlandet.

Forskningsrådet har innvilget midler til prosjektet som har et totalbudsjett på 44 millioner. Det skal bygges opp en regional kompetanseplattform for sirkulær nyskaping og samspill mellom forskning, næringsliv, offentlig sektor og utdanning.

08.50–09.05

Foredragsholder: Dorinde Kleinegris Forsker II, NORCE

SLAM-DUNK har som mål å utvikle en bærekraftig verdikjede for konvertering av fiskeslam til verdifulle produkter. Som sådan vil prosjektet ikke bare jobbe med løsninger for slamproblemet, men faktisk gi slammet en verdi. Nye behandlingsteknologier (biogassproduksjon, pyrolyse og mikroalger) vil bli utviklet eller optimalisert og integrert for å gjøre slammet til potensielle materialer for bruk i flere sektorer, for eksempel arkitektur, forbruksvarer og tekstiler.

09.05–09.20

Foredragsholder: Birgitta Ralston Designer og strategisk leder, Bioregion Institute

Bioregion Institute er et designdrevet institutt som setter sirkulære regenerative løsninger i bruk på tvers av sektorer, bransjer og territorier. Bioregion Institute er forpliktet til å bygge bro mellom forskning og markeder, og utvikle biomateriale-, produkt- og tjenesteløsninger for grønn vekst og overgangen til et fossilfritt samfunn. "From waste to grace".

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Gro Bjerga, Forskningsleder, NORCE | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Gro Bjerga

Forskningsleder, NORCE

Gro Bjerga leder gruppen for bioteknologi i NORCE. Hun har en master og en doktorgrad i molekylær biologi fra Universitetet i Bergen (UiB). Hun er i dag tilknyttet UiB som prof .II innen "Innovation in industrial biotechnology". Gro Bjerga har vært styremedlem i Avfallsforsk siden 2018.

Dorinde Kleinegris

Forsker II, NORCE

Dorinde Kleinegris er ansvarlig forsker innen mikroalger i NORCE. Hun er også førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun har en doktorgrad innen marin bioteknologi fra Wageningen Universitet.

Birgitta Ralston

Designer og strategisk leder, Bioregion Institute

Birgitta Ralston er designer og medgründer av Bioregion Institute, som utviklar ny materialitet og fossilfrie marknadsløysingar utifrå organiske (rest)råstoff, i tverrfaglig samarbeid med industri, kunstnarleg og vitenskapelig forsking. Hun leiar designdrevne prosesser for sirkulær og bioregional produktutvikling som hun undervisar i Les Beaux Arts de Marseille i Frankrike.