Tar bransjen for lett på sikkerhetsrådgivernes rolle?

Sikkerhetsrådgiverens oppgave er å påse at regelverket blir fulgt. Hvordan er forholdet mellom sikkerhetsrådgiveren og leder? Hvordan kan sikkerhetsrådgiveren bli brukt som en ressurs?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 23. april

08.30–08.35

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Ronny Sørensen: Innovasjon i sikkerhetsrådgiverens rolle 12-15 min3. Rose Marie Andersen; sikkerhetsrådgiverens oppgaver 10-12 min4. Marianne Wiker: hvilke utfordrkinger møter vi i vår drift? 10-12 min5. Spørsmål og diskusjon: 10-15 min6. Avslutning - informasjon om neste webinar 5 min

08.35–08.40

Foredragsholder: Ronny Sørensen Kursholder, NFFA

Hvorfor forumet ble opprettet, hva vi jobber med og hvor vi vil med dette forumet.

08.40–09.05

Foredragsholder: Rose Marie Andersen Senioringeniør 2 & Sikkerhetsrådgiver, Jotun

Innlegget tar for seg Sikkerhetsrådgivers rolle og oppgaver slik det fremkommer av Landtransportforskriften og ADR/RID 2021. Foredragsholder vil også komme med noen eksempler på betydningen av å ha en dedikert og engasjert sikkerhetsrådgiver, en som er tilgjengelig for virksomhetens ledere, ansatte og samarbeidspartnere når det trengs, og ikke minst en sikkerhetsrådgiver som kjenner virksomheten godt fra A til Å for å kunne ta de rette valgene for virksomheten vedrørende farlig gods aktiviteter. Tilslutt vil foredragsholder belyse viktigheten av at en sikkerhetsrådgiver også bør jobbe for å tilegne seg et faglig nettverk utenfor egen virksomhet, da det i flere situasjoner kan være behov for å søke hjelp utenfor egen virksomhet for å komme i mål på best mulig måte og som er i tråd med aktuelle lover og regler.

09.05–09.15

Foredragsholder: Marianne Wiker Stensland Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

Innlegg vil omhandle hvordan leder kan dra nytte av sikkerhetsrådgivers kompetanse. Hvilke utfordringer sikkerhetsrådgiver og leder kan løse i samarbeid.

09.15–09.30

Spørsmål og svar

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Ronny Sørensen

Kursholder, NFFA

kursholder i NFFA innen farlig avfallsfaget samt leder forumet for sikkerhetsrådgivere i NFFA. Til daglig jobber han for Sykehusbygg og Helse Møre&Romsdal som SHA-ansvarlig for utbygging av nytt sykehus Nordmøre og Romsdal.

Rose Marie Andersen

Senioringeniør 2 & Sikkerhetsrådgiver, Jotun

Senioringeniør 2 & Sikkerhetsrådgiver hos Jotun A/S i Sandefjord på 23. året. I tillegg til sikkerhetsrådgiverjobben for Jotun A/S i Norge, innebærer stillingen også på overordnet nivå, å bistå Jotuns fabrikker og lager verden over innenfor farlig gods-området. Har ellers i nesten like mange år deltatt på formøter hos DSB vedr. internasjonalt farlig gods regelverk på vei/bane. Videre har jeg i alle årene i Jotun også deltatt og representert Maling- og Lakkindustriens Forbund i det europeiske forbundet CEPE, i Technical Committee Transport og er for tiden formann i denne komitéen. Dette er et spennende verv der jeg har fått være med på å påvirke utviklingen av transportregelverkene på vegne av bransjen, med mål om å få dem så harmonisert og etterlevelige som mulig for alle parter i transportkjeden. Er ellers styremedlem på 12. året og nestleder i Tekna Vestfold avdeling, samt medlem av interim-styret i Forum for Sikkerhetsrådgivere i NFFA.

Marianne Wiker Stensland

Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

Mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo. Jobber i Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommune og har gjort det i 12 år. De siste 6 årene som seksjonsleder farlig avfall og minigjenbruk. Før det jobbet hun som overingeniør farlig avfall.