Videregående kurs deponi

Målet med kurset er å gi en videregående opplæring i de viktigste temaene innen planlegging, bygging og drift av avfallsdeponier, herunder forhåndsvurdering og mottakskontroll av avfall.

Kurset skal bidra til en kvalitetsheving av deponiene, for å kunne møte nye krav fra miljømyndighetene og bidra til et faglig løft og en tydeliggjøring av kompetansebehovet i bransjen.

Driftsledelse og formenn ved deponier, mellomledere og fagpersoner hos deponidrivere, rådgivere/prosjekterende, ansatte hos Statsforvalteren.

For hotellrom kan denne koden benyttes. Hotellrom må bestilles til og med 13.02.2023.
Kode: BAVF200323

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Læringsmål for dag 1 - deltakerne skal:

 • ha fått en oppfriskning av kunnskaper tilegnet i det grunnleggende kurset
 • forstå veien fra EUs merkeforskrift til H-setninger og piktogrammer via analyser til karakterisering av avfallet som farlig avfall eller ikke
 • kunne lese en basiskarakterisering og forstå hva den betyr for deponiet
 • kunne assistere kunder som ikke er «stødige» i utarbeidelse av basiskarakterisering
 • beregne behov for prøvetaking ut fra innhold i avfallet
 • ha fått et godt innblikk i NFFA verktøyet Hva gjør avfallet farlig?
 • være trygge i forståelsen og viktighet av mottakskontroll

Læringsmål dag 2 og 3 - deltakerne skal:

 • Opparbeide en forståelse for viktigheten av helhetlig planlegging og design i utforming og bygging av avfallsdeponier, for å kunne ivareta kravene til funksjon, robusthet og levetid for de miljøbeskyttende strukturene til et avfallsdeponi både i driftsfase og i etterdriftsfase.
 • Få innsikt i relevante fagområder og egnet metodikk for etablering, drift og avslutning av et moderne avfallsdeponi. Det vil bli hovedfokus på nye, moderne deponier, men metodikken kan i stor grad også benyttes på eksisterende deponier i drift og gamle, nedlagte deponier.
 • Gi grunnleggende innsikt og forståelse innenfor de mest sentrale fagområdene innen deponibygging og -drift.

Videregående kurs i deponi arrangeres for første gang mars 2023. Kurset er utviklet av faggruppe deponi og masser i Avfall Norge sammen med andre fagpersoner innen deponi.

Mandag 20. mars

09.00–09.15

Foredragsholder: Geir Sørensen, Senior rådgiver, Stena Recycling | Marit S. Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Ida Nilsson Daglig leder, NGm3

Basiskarakteriseringskurset fokuserer på vurderinger av avfallsegenskaper og analyser/kjemi opp mot kravene i avfallsforskriften, samt tilhørende regelverk som merkeforskriften. Samhandling mellom avfallsprodusent og avfallsmottaker.

Dag 1 omfatter felles fagkunnskap og metodikk i Avfall Norge og NFFA og vil gi deltakerne kunnskap om NFFA sitt verktøy «Hva gjør avfallet farlig?»

Innhold:

- Rammebetingelser, lovverk

• Hva kan deponeres og ikke

• Rive- og gravemasser – vurderinger opp mot kriteriene

• Grenseverdier, H-setninger

• Kvalitetssikring og dokumentasjon

09.15–09.45

 • Hva kan deponeres, og hva blir deponert ?
 • Hvilke utfordringer møter man i arbeidshverdagen, hva er de største problemene som må løses?
 • Hva er de grunnleggende elementene
 • De viktigste punktene fra grunnkurset i Basiskarakterisering og mottakskontroll

09.45–10.00

Pause

10.00–10.45

Miljøaspekter og kjemi opp mot avfallsforskriften

10.45–11.00

Pause

11.00–12.00

 • Basiskarakterisering: to skritt videre - grenseverdier og H-setninger

12.00–13.00

LUNSJ

13.00–14.00

 • Arbeid i grupper - basiskarakterisering

14.00–14.15

Pause

14.15–15.00

 • Samhandling med kunder; hvem har ansvar for hva - og hvem gjør hva?

15.00–15.30

Dette kurset holdes for første gang. Hva er deltakernes synspunkter og erfaringer med kursinnholdet på dag 1? Hva har vært mest nyttig? Noe som savnes? Hva er det første deltakerne kan tenke seg å gjøre når de kommer tilbake til sin arbeidsplass?

Tirsdag 21. mars

09.00–09.05

Foredragsholder: Gorm Eine Thune, Rådgiver FoU, Lindum AS | Eirik Jansson Haverstad, Sivilingeniør, Scan Survey | Frode Andersen Kompetanseavdelingen med ansvar for HMS/KS og sprengning., Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

NYTT KURS

Deponikurset fokuserer på faglige oppgaver i forbindelse med design, prosjektering, bygging, drift og avslutning av avfallsdeponier. Hovedfokus på deponi for ordinært avfall.

INNHOLD

- Rammebetingelser

• Geoteknikk

• Design og prosjektering

• Geomatikk

• Kvalitetssikring og dokumentasjon

• Vannhåndtering

• Avslutning og toppdekking

• Deponibygging – grunnarbeid

• Deponibygging – oppfylling

• Graving og grøfter

09.05–09.45

Foredragsholder: Gorm Eine Thune, Rådgiver FoU, Lindum AS | Harald Bruserud Leder for teknisk infrastruktur, Lindum

Overordnet om sammenhengen mellom tillatelse fra Statsforvalter, kommuneplan, reguleringsplan og byggetillatelser.

Er deponi et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven?

Ansvarlige foretak etter Plan- og Bygningsloven – krav til kompetanse/faglighet og

internkontroll.

09.45–10.00

Pause

10.00–10.45

Foredragsholder: Olav Frydenberg Daglig leder / Siv.ing. geoteknikk, Grunnteknikk AS
 • Grunnleggende geoteknikk - geotekniske prinsipper og forståelse.
 • Geoteknikk i undergrunn og områdestabilitet.
 • Hva betyr geoteknikk i praksis for driften av deponier.
 • God fyllingspraksis.

10.45–11.00

Pause

11.00–11.45

Foredragsholder: Asbjørn Reisz M.Sc. Miljø og naturressurser, geologi, Grunnteknikk AS
 • Helhetlig design og terrengutforming.
 • Prosjektering av terreng og tekniske anlegg.
 • Metoder for prosjektering, 3D-modellering og produksjonsunderlag for bygging.

11.45–12.00

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

12.00–13.00

LUNSJ

13.00–13.45

 • Stikning og innmåling. Metoder og utstyr.
 • Modeller og muligheter innen maskinstyring.
 • Produksjon av som-bygget-dokumentasjon.

13.45–14.00

Pause

14.00–14.45

Foredragsholder: Harald Bruserud Leder for teknisk infrastruktur, Lindum

Gjennomgang av hva som skal dokumenteres av anlegg, infrastruktur og drift i deponier og hvordan det kan gjennomføres i praksis.

14.45–15.00

Pause

15.00–16.00

Oppsummering av dag 1

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

Onsdag 22. mars

09.00–09.05

Intro til dag 2

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

09.05–09.45

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS
 • Vann og vannføring i deponier.
 • Ulike vanntyper tilknyttet deponier og hvordan de kan håndteres.
 • Rensning av vann.
 • Krav i hht. EUs Industriutslippsdirektiv.

09.45–10.00

Pause

10.00–10.45

 • Terrengarrondering, etablering av topptetting.
 • Topptetting til ulike etterbruksformål.
 • Vannhåndtering i etterdrift.

10.45–11.00

Pause

11.00–12.00

Foredragsholder: Harald Bruserud Leder for teknisk infrastruktur, Lindum
 • Utforming og tilrettelegging av traubunn.
 • Etablering av bunn- og sidetettingskonstruksjoner. Membraner og duker.
 • Egnethet til ulike formål.
 • VA-systemer for rent vann og sigevann. Kummer, rør, materialvalg, dimensjonering.
 • Avskjæring av vann fra terreng.
 • Detaljer knyttet til overganger, gjennomføringer, kummer.
 • Forankring av membraner.

12.00–13.00

LUNSJ

13.00–13.45

 • Driftsrutiner, deponioppbygning og komprimering.
 • Konstruksjon av anleggsdeler.
 • Rene og forurensede soner.
 • Skråninger – midlertidige og permanente.

13.45–14.00

Pause

14.00–14.45

 • Sikkerhetsrutiner, grøftegraving og grøfteforskriften.
 • Teoretiske rammer i grøfteforskriften gjennomgås.
 • Graving av grøfter, montering av kummer og legging av rør i hverdagen.

14.45–15.30

Foredragsholder: Gorm Eine Thune, Rådgiver FoU, Lindum AS | Harald Bruserud Leder for teknisk infrastruktur, Lindum

Dette kurset holdes for første gang. Hva er deltakernes synspunkter og erfaringer med kursinnholdet? Hva har vært mest nyttig? Noe som savnes? Hva er det første deltakerne kan tenke seg å gjøre når de kommer tilbake til sin arbeidsplass?

Geir Sørensen

Senior rådgiver, Stena Recycling

Geir Allum Sørensen, senior selvstendig rådgiver som de siste årene har representert Stena Recycling i faggruppe for masse og deponi i Avfall Norge. Geir har en allsidig bakgrunn både fra design og drift av sorteringsanlegg, basiskarakterisering og klassifisering av avfall ifra selskapene Veidekke Gjenvinning, Norsk Gjenvinning, Mepex Consult og vært prosjektleder for forsøket på etablering av nasjonalt gjenvinningsanlegg for farlig uorganisk avfall på Raudsand for Stena Recycling og Veidekke.

Overingeniør, MOVAR IKS

Marit har lang erfaring som kursholder innen drift av deponi og avfallshåndtering. Hun er høyskoleingeniør og har studert kjemi og bioteknologi. Er også høgskolekandidat innen informatikk.

Marit har tidligere jobbet som laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. med fokus på kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Hun har også tidligere vært sikkerhetsrådgiver for farlig gods og sensor i gjenvinningsfaget. Nå jobber hun som overingeniør ved MOVAR IKS med blant annet overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass og miljørapportering.

Ida Nilsson

Daglig leder, NGm3

Ida er daglig leder i NGm3, og har tidligere vært 10 år i Norconsult hvor hun har jobbet med gjenvinning av masser, deponi, avfall og forurenset grunn. Ida har også jobbet 7 år som miljøsjef i Franzefoss med både gjenvinning og pukk- og asfaltproduksjon. Ida er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk.

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.

Sivilingeniør, Scan Survey

Ansatt i Scan Survey fra 2014. Mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Eirik utfører i hovedsak geometriske kontroller, mengde- og målebrevskontroll. I tillegg har han spesialkompetanse innen dokumentasjon av anlegg med droner. Eirik er også FME-sertifisert. Eiriks erfaringer med FME startet med behandling av ortofoto i 2015. Nå bruker han FME i mye av det han gjør, som å klassifisere punktskyer, utføre store geometriske kontroller, oppdatere databaser og for å skape innovasjon i Scan Survey.

Mobil: +47 970 11 535 EJH@scansurvey.no

Frode Andersen

Kompetanseavdelingen med ansvar for HMS/KS og sprengning., Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Frode har vært ansatt i MEF i 22 år arbeider i kompetanseavdelingen med ansvar for HMS/KS og sprengning.

Harald Bruserud

Leder for teknisk infrastruktur, Lindum

Harald er avdelingsleder for Teknisk infrastruktur i Lindum. Han har jobbet i Lindum i snart 2 år, og før dette lang erfaring fra entreprenørvirksomhet, der han har jobbet både med utførelse og prosjekt- og prosjekteringsledelse for en rekke anleggsprosjekter.

Daglig leder / Siv.ing. geoteknikk, Grunnteknikk AS

Olav Frydenberg er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i Trondheim i 2014, og har erfaring med grunnundersøkelser, detaljprosjektering/beregninger, kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse, samt oppfølging av byggeplassarbeider. Olav Frydenberg er daglig leder i GrunnTeknikk AS og har sitt kontor i Tønsberg.

Tlf. 994 58 772 | olav@grunnteknikk.no

M.Sc. Miljø og naturressurser, geologi, Grunnteknikk AS

Asbjørn Reisz har mastergrad i miljø og naturressurser – geologi fra Universitetet for miljø- og geovitenskap i 2007, og har erfaring med arbeid innenfor forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, bl.a. fra Golder Associates. Har over 10 års erfaring innenfor konsulentarbeid og rådgivning, og har jobbet for oss siden 2017. Asbjørn har kontor i Porsgrunn.

Tlf. 951 67 110 | asbjorn@grunnteknikk.no