Workshop: Bransjesamarbeid om digital identifikasjon og innsamling av avfall

Digitale teknologier er nødvendige for å nå materialgjenvinnings- og klimamål og samtidig ha et godt tilbud til innbyggere og kunder. Hva er beste praksis i avfalls- og gjenvinningsbransjen i dag, og hva trenger vi av samarbeid og felles standarder ?

Hvordan kan vi sikre at de løsningene som er under utvikling i flere regioner faktisk snakker sammen, og at leverandørene kan konkurrere på standardisert grunnlag? Hvordan kan man lære av hverandre i bransjen slik at det samlet sett utvikles kundevennlige, men også kostnadseffektive løsninger?

Denne workshopen tar utgangspunkt i et initiativ for å standardisere løsninger for adgangskontroll og kundeidentifisering. Avfall Norge har blitt bedt om å ta en rolle i dette arbeidet, og lanserte et forslag til bransjeprosjekt "DIGID" på Årskonferansen 2023. I etterkant har vi fått flere innspill og forslag, og Avfall Norge ser behovet for et brede digitaliseringssamarbeid som skal bidra til bedre måloppnåelse og mer fornøyde kunder.

Digital adgangskonroll kan være starten på en utvikling i retning av fleksible, kundetilpassede løsninger og løsninger som bidrar til effektiv drift og høyere måloppnåelse. På denne workshopen innleder vi dermed et større perspektiv: hva er beste praksis i dag, for hvilke krav og mål vil digitalisering være et helt nødvendig virkemiddel?

Dette blir en aktiv dag hvor vi jobber sammen for å konkretisere det videre arbeidet.

Påmeldingsfrist 20. oktober kl. 12.00. NB! Begrenset antall plasser!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

09.30–10.00

Kaffe og mingling

10.00–10.30

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Håkon Bratland, Fagrådgiver, Avfall Norge | Preben Godø Driftssjef Oppstrøm, Innherred Renovasjon IKS

Program for dagen og oppsummering av arbeidet som er gjort i 2023. Hvilke innspill har Avfall Norge fått, og hva er tankene så langt om hvordan vi skal gå videre?

10.30–10.45

Foredragsholder: Christoffer Haukås Executive Advisor, Twoday

Digitalisering er et buzz ord, som kan være vanskelig å oversette til konkrete arbeidsoppgaver. Hos Attvin prøver man en tilnærming som omfavner både de lange linjene, samtidig som man konkretiserer oppgavene som må utføres. Dette presentert i et praktisk transformasjonskart.

10.45–11.00

Foredragsholder: Pia Lykke Jensen Kommunikasjonssjef, Follo REN

Pia begynner sitt innlegg med adgangskontrollen, adgangskontroll til andre avfallsløsninger, utvikling av app som adgangsnøkkel, og går videre inn på hva vi i Follo Ren tenker oss videre av tjenester vi skal tilby i samme løpet.

11.00–11.15

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Differensierte avfallsgebyrer - kunden skal kunne betale i hht til mengde avfall, kildesortering, bruk av gjenvinningsstasjoner mv. Krav om "Pay as you throw"-modeller som går utover beholderstørrelser.

Krav om utsortering og materialgjenvinning og ikke minst rapportering må støttes av data.

11.15–11.45

Foredragsholder: Preben Godø, Driftssjef Oppstrøm, Innherred Renovasjon IKS | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Hvilke behov er det viktig å jobbe med i dette prosjektet? Hvilke behov har du som deltar på workshopen?

Hvordan kan vi fremme større grad av standardiserte løsninger som bidrar til at vi løftes som bransje?

11.45–12.30

Lunsj

12.30–13.30

Workshop: Fra adgangskontroll til kundetilpasset tjenesteutvikling som bidrar til å nå målene våre

13.30–13.45

Pause

13.45–14.00

Oppsummering i plenum: hva er behovet for ulike deler av bransjen?

Foredragsholder: Preben Godø, Driftssjef Oppstrøm, Innherred Renovasjon IKS | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

14.00–14.30

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Preben Godø Driftssjef Oppstrøm, Innherred Renovasjon IKS

Diskusjon i grupper og plenum.

På hvilken måte er det best å ta dette arbeidet videre, hvilket ambisjonsnivå skal man ha og hvordan kan det best organiseres og finansieres?


14.30–15.00

Foredragsholder: Håkon Bratland, Fagrådgiver, Avfall Norge | Preben Godø, Driftssjef Oppstrøm, Innherred Renovasjon IKS | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Avslutning - hva blir neste trinn.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Preben Godø

Driftssjef Oppstrøm, Innherred Renovasjon IKS

Christoffer Haukås

Executive Advisor, Twoday

Christoffer Haukås er engasjert som prosjektleder for digital transformasjon i Attvin. Christoffer jobber som Executive Advisor i Twoday, og har lang erfaring innen digitalisering av virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Han er spesielt interessert i hvordan digitalisering kan være med å skape fordeler for virksomhetene, samtidig som hensynet til enkeltindividet blir ivaretatt.

Pia Lykke Jensen

Kommunikasjonssjef, Follo REN

Kommunikasjonssjef i Follo Ren og brennende opptatt av gode digitale løsninger.