Miljøpsykologi: Hva skal til for å endre atferd? - Gratis workshop

Avfallsforsk arrangerer gratis workshop 13. november - bli med og hold tritt med et fagfelt hvor veldig mye skjer.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfallsforsk holder deg oppdatert om siste nytt om forskning innen avfall og gjenvinning. Nettverket er et kontaktpunkt for forskningsprosjekter som er relevant for bransjen.

Viktige oppgaver er formidling av trender og forskningsresultater, bidra med råd om finansieringskilder for medlemmenes FoU-arbeid, samt informasjon om de enkelte prosjektene.

Høsten workshop har som tema:

 • Samarbeid mellom universitetene - og mellom universitetene og bransjen - Herunder hvordan stimulere studenter til relevante masteroppgaver og Ph.d'er for bransjen.
 • Miljøpsykologi - et nytt og spennende fagfelt som er svært relevant for å få til adferdsendring og overgang til en sirkulær økonomi

Vi får besøk av Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad, Stipendiat Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Institutt for psykologi, og Monica Rønning fra samme institutt. Monica jobber med avfallshåndtering, både gjennom masteroppgaven og i jobb etter studiene. Høgskolen Innlandet har flere masterstudenter som kan være aktuelle for masteroppgaveprosjekter innen feltet.

************************

Aktive deltagere i Avfallsforsk kan dra nytte av:

 • Nær kontakt med viktige forskningsaktører, enten de er offentlige finansiører, forskningsinstitusjoner, næringsliv, IKSer, kommuner og andre offentlige aktører
 • Muligheten for å gjøre egne prosjekter større og mer synlig, samt profilering av disse på www.avfallsforsk.no (se nederste fane)
 • Teste ut FoU-ideer i nettverket og drive dem fremover
 • God arbeidsfordeling av forskning, slik at man unngår dobbeltarbeid
 • Hjelp til å bli kjent med ulike støtteordninger for å finansiere forskning
 • Å ta del i et kunnskapsrikt nettverk som jobber innen samme fagfelt
 • Økt påvirkningsmulighet i og utenfor bransjen

Les mer om Avfallsforsk, bli medlem i vår åpne Facebookgruppe hvor du kan få ideer og innspill og også selv kan dele relevant informasjon med nettverket.

"Givers gain": Verdien av et nettverk er avhengig av hva man selv legger inn i det. Det er ved å gi at man får!

Tirsdag 13. november

10.00–14.00

10.05–10.20

Foredragsholder: Astri Thomassen Ekroll, Leder for prosjekt og utvikling, Follo Ren IKS | Mari Trønnes Markedssjef, Enviropac AS

For å lykkes med overgang til en sirkulær økonomi så er samarbeid nødvendig:

 • I og utenfor bransjen og mellom ulike sektorer
 • Mellom universiteter, mellom bransjen og universiteter

10.20–11.15

Foredragsholder: Monica Rønning, Høgskolelektor, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap | Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad Stipendiat, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Hvordan bruke miljøpsykologi for å skape adferdsendring.

 • Avfall - kildesortering
 • Sirkulær økonomi - nye forretningsmodeller, reparasjon, gjenbruk

11.15–11.30

Erfaringer med forskning på avfall og samarbeid mellom universitet, institutt og industri

Foredragsholder: Gudny Okkenhaug Fagansvarlig / Førsteamanuensis, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NMBU

12.30–12.50

Nytt fra Handelens miljøfond

Foredragsholder: Eirik Oland , Handelens Miljøfond

13.00–14.00

Foredragsholder: Øystein Johnsen, Prorektor for forskning, Universitetsledelsen, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker, NORSUS
 • Samarbeide mellom universitetene omkring sirkulær økonomi
 • Samarbeid mellom universitet og industri
 • Hvordan stimulere studenter til relevante masteroppgaver og Ph.d'er for avfalls- og gjenvinningsbransjen
 • REdu-samarbeidet er halvveis - hva har vi oppnådd? Hva bør skje fremover?

Astri Thomassen Ekroll

Leder for prosjekt og utvikling, Follo Ren IKS

Mari Trønnes

Markedssjef, Enviropac AS

Monica Rønning

Høgskolelektor, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad

Stipendiat, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Gudny Okkenhaug

Fagansvarlig / Førsteamanuensis, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NMBU

Gudny Okkenhaug jobber som teknisk ekspert i avdeling for miljøgeoteknikk i Norges Geotekniske Institutt (NGI), og innehar en førsteamanuensis II stilling ved NMBU. Hennes hovedfokusområder er deponier, avfall og forurenset grunn, gjenbruk/nyttiggjøring av avfall. Gudny er nestleder i SFI-earthresQue (Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien).

Eirik Oland

Eirik Oland har vært sentral i Handelens Miljøfond under etableringen og fra oppstarten i 2017. Han arbeidet tidligere i Grønt Punkt Norge, og har blant bakgrunn fra kommunikasjon og som tekstforfatter.

Øystein Johnsen

Prorektor for forskning, Universitetsledelsen, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen har jobbet med sirkulærøkonomi og industriell symbiose i NORSUS i over 30 år, bl.a. som instituttleder for Forebyggende miljøvern, stipendiat og leder for LCA-teamet, senterdirektør seniorforsker og forskningsleder. Han har også vært initiativtager til og senterleder for NorEnviro. Han har vært ansatt som professor II i Industriell Økologi og Miljøriktig design ved NTNU, hatt et deltidsprofessorat i Fornybar Energi på Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning på NMBU, Ås, som fra 2015 er delvis finansiert via kompetanseløft i avfallssektoren (REdu).