Workshop med Avfallsforsk

Avfallsforsk inviterer til workshop på The Hub den 20. april. Vi har lagt opp til workshop med tre ulike tema hvor målet er å komme frem til behovet for mer forskning og innovasjon. 1. Plast i matavfall fra næringsliv, 2. Klima/klimatilpasning og 3. Smart cities og kampen om arealene.

Vi skal også ha panelsamtale med representanter fra Virkemiddelapparatet om fremtidens virkemidler.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

09.30–10.00

Kaffe og mingling

10.00–10.45

Kun for medlemmer

10.45–11.00

Pause

11.00–11.10

Åpning workshop

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

11.10–11.20

Foredragsholder: Sander Nørsterud Student, NMBU

I Norge ble det i 2019 utvunnet 98 millioner tonn byggeråstoff, bestående av sand, grus og pukk (Direktoratet for mineralforvaltning, 2020). Samtidig deponeres 98 % av ikke-farlig utgravd masse fra bygge- og anleggsprosjekter (Hale et al., 2021). Masteroppgaven vil være en sammenligning av miljøpåvirkningene ved to alternative håndteringsmetoder for forurensede overskuddsmasser: deponering og uttak av nye råvarer (sand, grus og pukk) vs. gjenvinning av de forurensede massene i et vaskeanlegg for masser. Masteroppgaven skrives i samarbeid med NORSUS og går inn i SFI'en earthresQue.

11.20–11.30

Foredragsholder: Ina Charlotte Berntsen Student, NTNU

Masteroppgaven utforsker klima- og miljøeffekt av å innføre et ettersorteringsanlegg for plast samt sortering av mat hos husholdningene i Fredrikstad kommune med LCA som verktøy.

11.30–11.40

Foredragsholder: Cathrine Eckbo PHD-forsker, NMBU/NGI

Eckbo startet i 2021 med en doktorgrad der hun ser på bærekraftig gjenvinning av betong. I graden ser hun på potensiell spredning av seksverdig krom fra knust betong i ulike gjenvinningsscenarier samt muligheten for å bruke betong til å stabilisere syredannende avfall som svartskifer og gruveavfall.

11.40–12.30

Lunsj og mingling

12.30–12.40

Foredragsholder: Tina Wågønes Daglig leder, NCCE

Målet er å få en renere strøm matavfall uten plast. Avfallsforsk følger opp workshop i mars 2022 i regi av No Waste. Man skal særlig se på matavfall fra næring (fra produsenter til handel). Hvordan skille mat og plast, hvordan kan bioressurser utnyttes bedre, kan plasten materialgjenvinnes, og kan man få en ren fraksjon inn i biogassanleggene og dermed unngå plast i biogjødsel?

12.40–12.50

Foredragsholder: Thea Roksvåg Forsker, Norsk Regnesentral

I samarbeid med Climate Future skal vi jobbe med problemstillinger knyttet til konsekvenser av klimaendringene, hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen blir berørt og hvilke behov vi ser for klimatilpasning og klimavarslingssystemer.

12.50–13.00

Foredragsholder: Asbjørn Torvanger Seniorforsker, Cicero

Asbjørn Torvanger vil ta utgangspunkt i forskning hos Cicero og se paralleller mellom motstanden mot vindmølleparker og motstanden mot avfalls/gjenvinningsanlegg. Hva kan vi lære, og hva skal til for at industrianlegg skal bli akseptert i et lokalmiljø.

13.00–13.40

Hver deltaker velger tema 1, 2 eller 3

13.40–13.45

Pause

13.45–14.15

Gjennomgang av workshop-resultater i plenum

14.15–14.55

Foredragsholder: Sigridur Thormodsdottir, Head of Circular Economy, Innovasjon Norge | Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Rune Holmen, Markedsrådgiver, ENOVA SF | Brage Kjeldby, Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd | Karin Øyaas Spesialrådgiver i industriavdelingen, SIVA

Hva slags virkemidler trenger vi fremover for å nå målene våre ? Fra bransjens mål for materialgjenvinning til samfunnets mål for klima og bærekraft. Avfallsforsk inviterer til en samtale om fremtidens virkemidler innen FoUI og en sirkulærøkonomi. Hvordan kan Virkemiddelapparatet (i enda større grad) ta høyde for fremtidens utfordringer og rammevilkår som følge av bærekraftsmål, klimaavtale, EU-initiativ, CAP/Fit for 55 og digitalisering.


14.55–15.00

Oppsummering og avslutning

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Sander Nørsterud

Student, NMBU

Sander Nørsterud har gått 5 år i Ås på studiet fornybar energi ved MINA-fakultetet (NMBU). Han har vært en aktiv del av REdu-programmet og har fulgt alle REdu-fagene som NMBU tilbyr.

Ina Charlotte Berntsen

Student, NTNU

Ina Charlotte Berntsen har master i Energi og miljø fra NTNU med Energi og miljøanalyse som spesialisering. Fra studiet og tidligere sommerjobber har hun blant annet erfaring med kommunal renovasjon og livsløpsanalyser (LCA).

Cathrine Eckbo

PHD-forsker, NMBU/NGI

Eckbo har jobbet med forskning og rådgiving på NGI siden 2014, og startet i 2021 med en doktorgrad der hun ser på bærekraftig gjenvinning av betong.

Tina Wågønes

Daglig leder, NCCE

Daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Norges største klynge for sirkulærøkonomi. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst.

Thea Roksvåg

Forsker, Norsk Regnesentral

Thea Roksvåg er forsker ved Norsk Regnesentral og har en doktorgrad i statistikk fra NTNU. Hun jobber blant annet med statistisk modellering av nedbør og vannføring. Hun er også en del av Climate Futures som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som utvikler klimavarsling for håndtering av klimarisiko .

Asbjørn Torvanger

Seniorforsker, Cicero

Jobber med forskning med vekt på klima-økonomi og -politikk.

Sigridur Thormodsdottir

Head of Circular Economy, Innovasjon Norge

Sigridur Thormodsdottir er Head of Circular Economy i Innovasjon Norge

Rune Holmen

Markedsrådgiver, ENOVA SF

Rune Holmen jobber med utvikling av nye virkemidler for innovasjon og teknologiutvikling i Enova. Han er utdannet Siv. Ing. kjemi og dr. ing. i termodynamikk. Han har jobbet i norske industriselskap i hovedsak med prosess- og produktutvikling. Etter en MBA i 2005 har han jobbet innen energi- og klimafeltet både i Enova og som partner i Pareto. Fra 2019 jobbet han i SINTEF som forskningsleder for prosessmetallurgi og råmaterialer, med vekt på klimateknologi. Han gikk tilbake til Enova i august 2021.

Brage Kjeldby

Seniorrådgiver Klima og miljø, Norges Forskningsråd

Brage er ansvarlig for satsingen på sirkulær økonomi i Forskningsrådet. Før han kom til Forskningsrådet i 2020 var han emballasjeutvikler i Orkla Foods Norge.

Karin Øyaas

Spesialrådgiver i industriavdelingen, SIVA

I SIVA - selskapet for industrivekst - jobber Karin Øyaas med Norsk katapult, Grønn Plattform og samhandling med øvrig virkemiddelapparat. Hun har tidligere drevet med forskning blant annet ved NTNU (NTH), Sintef, RISE PFI – med hovedfokus på konvertering av bioressurser til ulike bærekraftige produkter. Hun har også jobbet med produktutvikling i Orkla og har vært daglig leder av analyselaboratoriet Gaia Lab (vann, avløp, mat, jord). Hun har en doktorgrad i industriell bioteknologi.