Workshop med Avfallsforsk og NCCE

Innovasjonsworkshop med tema klimaregnskap og avfallslogistikk. Hvordan kan gode klimaregnskap og formidlingen av disse oppmuntre til klimavennlig aktivitet? Og hvordan kan transformasjon av lokale avfallsystemer øke utsorteringsgrad og gjenbruk? Workshopen er i samarbeid med klyngen Norsk Senter for Sirkulærøkonomi; NCCE.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Bakgrunnen for tema

Vi må øke utsorteringsgraden, kildesortere mer, og særlig gjelder det plast og matavfall. Dette gjelder både husholdning og næring (tjenesteytende sektor). I tillegg til krav om utsortering utredes det også i Miljødirektoratet obligatorisk differensiert renovasjonsgebyr for husholdninger. Flere og flere innfører også digitale løsninger for å måle avfallsmengder og utsortering, og kunne bruke dette i kommunikasjonen med kunde. Bedrifter får økende krav til bærekraftsrapportering hvor avfallshåndtering inngår. Sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet får også økende oppmerksomhet. Avfallsbransjen jobber med systemer for å levere på kundens forventninger på dette området.

I lys av dette dukker det opp mange nye løsninger. Oda tilbyr klimaregnskap på dagligvarer, KLP gir deg klimaregnskapet på din økonomi og flere aktører i avfall- og gjenvinningsbransjen jobber med egne systemer for personspesifikke klimaregnskap på avfallet. Ofte med bruk av sensorer og RFID-brikker.

Problemstilling

Hvordan kan vi på en mindre ressurskrevende måte øke utsortertingsgraden og møte de kommende kravene ved hjelp av de eksisterende digitale verktøyene? To tema for diskusjonen:

1. Klimaregnskap for avfall

Er et personlig klimaregnskap for innbygger og bedrift veien å gå for å oppnå mindre avfall og bedre sortering ? Hva er utfordringene i dag, og hvilken kunnskap trenger vi for å arbeide videre med dette?

2. Innsamling og logistikk i en sirkulær fremtid

Avfallsselskapenes rolle endres fra å samle inn avfall til å sørge for mindre og bedre utnyttelse av innbyggernes og næringslivets avfallsressurser. Hvordan kan fremtidens logistikkløsninger se ut og hvilken kunnskap trenger vi for å arbeide videre med dette?

Onsdag 30. november

09.30–10.00

Kaffe og mingel

10.00–10.20

Foredragsholder: Tina Wågønes, Daglig leder, NCCE | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Workshopen tar utgangspunkt i temaet:

Miljøinformasjon og data som kan gi mindre avfall og bedre kildesortering

Hva er dagens utfordringer, og hvordan man med utgangspunkt i kundens situasjon og digitale verktøy jobbe med innovasjon innen kildesortering og innsamling av avfallsressurser?

  1. Innbyggere i kommunen og husholdningsrenovasjon
  2. Næringsliv, med særlig vekt på handel, kontor, HORECA og servicenæring

10.20–11.40

Beskrivelse av mulighetsrommet

10.20–10.40

Foredragsholder: Henrik Siepelmeyer PhD Research Fellow, MA, BSc, Universitetet i Agder

Det er ikke enkelt å øke utsorteringsgraden for avfall – men heller ikke umulig. Henrik Siepelmeyer, stipendiat hos Universitetet i Agder, presenterer resultater fra et ettårig forskningsprosjekt I Stockholm, der det lyktes å øke plastsorteringen, og å få husholdninger til å delta i den sirkulære økonomien, ved å ta i bruk en app basert på adferdsforskning.

10.40–11.00

Foredragsholder: Jon Erik Medhus Head of Growth, Carrot

Hvordan kan man forvente at folk skal endre vaner når de ikke engang vet sitt eget utgangspunkt? Det prisbelønte norske teknologiselskapet Carrot mener data er nøkkelen til forbedring, og har utviklet et produkt som motiverer til økt sortering og avfallsreduksjon.

11.00–11.20

Foredragsholder: Bogdan Glogovac Sustainability Engagement, Ducky

Selskapet Ducky utvikler databaserte løsninger som konverterer informasjon om produkter og tjenester til klimafotavtrykk. Banktransaksjoner, energiforbruk, matvarer eller reiseavstander – alt kan regnes om til klimagasser. Kan avfallsbransjen ta i bruk tilsvarende løsninger for å lære opp sine kunder i bærekraft? Innleder: Bogdan Glogovac

11.20–11.40

Foredragsholder: Turi Regine Pettersen, Head of Sustainability and DEI (Diversity, Equity and Inclusion), Oda | Aurora Vildskog Sustainability Accountant, Oda

Forbrukerens engasjement og problemforståelse innenfor miljø og klima har økt betraktelig de siste årene. Hvordan kan man enkelt mobilisere dette engasjementet gjennom å f.eks. tilgjengeliggjøre enkel miljødata og hva slags effekt vil dette har på forbrukerens valg? Oda vil her fortelle litt om sitt arbeid og erfaringer knyttet til å dulte forbruker til å spise mer klimavennlig, som igjen kan utgjøre overførbar læring til avfallsbransjen.

11.40–12.00

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Avfallsbransjen står i likhet med resten av samfunnet overfor to megatrender som er forventet å skape radikal transformasjon: digitalisering og grønn omstilling. Den norske kommunestrukturen representerer et sårbart utgangspunkt for transformative endringer. En av konklusjonene fra prosjektet Innovativ Avfallslogistikk er at det vil være interessant å undersøke nærmere hvordan innsamlingssystemene kan bidra til økt utsortering, økt gjenbruk og redusert forbruk.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Diskusjon i grupper - to tema

13.00–14.00

Er et personlig klimaregnskap for innbygger og bedrift veien å gå for å oppnå mindre avfall og bedre sortering ? Hva er utfordringene i dag, og hvilken kunnskap trenger vi for å arbeide videre med dette?

13.00–14.00

Avfallsselskapenes rolle endres fra å samle inn avfall til å sørge for mindre og bedre utnyttelse av innbyggernes og næringslivets avfallsressurser. Hvordan kan fremtidens logistikkløsninger se ut og hvilken kunnskap trenger vi for å arbeide videre med dette?

14.00–15.00

Gjennomgang i plenum

Tina Wågønes

Daglig leder, NCCE

Daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Norges største klynge for sirkulærøkonomi. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Henrik Siepelmeyer

PhD Research Fellow, MA, BSc, Universitetet i Agder

Jon Erik Medhus

Head of Growth, Carrot

Jon Erik er kommersielt ansvarlig i det norske teknologiselskapet Carrot, som hjelper avfallsbransjen og eiendomsbransjen med å motivere husholdninger og selskaper til å redusere avfall, øke sortering og ta del i sirkulærøkonomien. Jon Erik har en master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU og har tidligere ledet Accentures nordiske satsing på teknologisk innovasjon.

Bogdan Glogovac

Sustainability Engagement, Ducky

Bogdan er ekspert innenfor miljøkommunikasjon og klimaengasjement. Han har utdanning i miljøvitenskap. Han har spesialisert seg på formidling, spisset gjennom seks år i media og forskjellige EU miljøprosjekter hvor han har jobbet med klimapsykologi, fasilitering og klima - storytelling.

Turi Regine Pettersen

Head of Sustainability and DEI (Diversity, Equity and Inclusion), Oda

Turi leder arbeidet for bærekraft i Oda som bl.a. innebærer å sette en strategisk retning for arbeidet og lede ulike prosjekter som støtter opp under denne. Hun sitter i styret til en av Norges ledende bærekraftsnettverk (Sustainability Hub Norway) og har tidligere jobbet i flere år med rådgivning innenfor bærekraftsstrategi og forretningsutvikling i Deloitte for ulike virksomheter i ulike industrier. Hun har en dobbel mastergrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) med spesialisering innen energi, miljø og naturressurser

Aurora Vildskog

Sustainability Accountant, Oda

Aurora har en master i økonomi og jobber blant annet med bærekraftsrapportering, klimaregnskap og klimadata i Oda. Hun har vært sentral i å bygge opp Oda's bærekraftsarbeid og i gjennomføringen ulike strategiske prosjekter deriblant ulike nudging-initiativer i Oda som utrulling av Norges første klimakvittering og klimamerking av oppskrifter.

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.