Avfallsforskriften


Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) er hjemlet i produktkontrolloven og forurensningsloven. Forskriften implementerer i tillegg ulike EU-direktiver som Norge forplikter seg til gjennom EØS-avtalen.

Avfallsforskriften definerer og regulerer ulike typer avfall og hvordan disse skal samles inn og behandles. Dette inkluderer EE-avfall, batterier, kasserte kjøretøy og dekk, emballasjeavfall, ulike typer farlig avfall, radioaktivt avfall og byggavfall. Det er også avfallsforskriften som pålegger medlemskap i returselskaper for produsenter av EE-avfall, batterier og emballasjeavfall.

Videre setter forskriften klare regler for deponering og forbrenning av avfall for å sikre at dette skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig.

Kapittel 15 i forskriften er viet fastsettelse av avfallsgebyrer for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Formålet med kapittelet er å sikre at avfallsgebyr fastsettes i tråd med forurensningsloven, sikre finansiering av avfallshåndtering, at gebyret dekker kommunens reelle kostnader og ikke mer (selvkost) og at kryssubsidiering unngås.