Forurensningsforskriften


Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven. Forurensning kan være tilføring av stoffer til luft, vann eller grunn, støy og rystelser, lys og stråling og påvirkning av temperaturen.

Forurensningsforskriften er en lang forskrift, tematisk inndelt i 11 deler. Den tar for seg ulike former for forurensning i grunnen, støy, lokal luftkvalitet, avløp og utslipp til vann. I tillegg har forurensningsforskriften regler om beredskap mot akutt forurensning, tillatelser til forurensning og gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Overtredelse av forurensningsforskriften kan være straffbart.

Jf. §29 i forurensningsloven må den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende ha tillatelse. I forurensningsforskriftens kapittel 36 blir behandling av tillatelser etter forurensningsloven nærmere beskrevet. Her kan man finne ut hvem som er forurensningsmyndighet for et avfallsanlegg eller tiltak som krever godkjenning. Videre fremgår det av kapittel 37 at det er meldeplikt ved planlegging av virksomheter eller tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer. Blant meldepliktige virksomheter finner man forbrenningsanlegg med en samlet effekt på 75 MW eller mer, eller der den tilførte effekt ved fyring med fast brensel, herunder avfall, er 15 MW eller mer.