Forurensningsloven


Lov om vern mot forurensninger og om avfall, også kalt Forurensningsloven, har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning og avfall, og å fremme god avfallshåndtering. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Forurensningsloven fastsetter en generell plikt til å unngå forurensning, og forbyr også forsøpling. Den fastsetter også prinsippet om at det er den som forurenser som skal betale. Dette betyr at kostnadene ved å hindre forurensing og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensingen eller avfallet.

Hele kapittel 5 i forurensningsloven er viet avfallslovgivning, og det er dette kapittelet som legger premissene for avfallshåndtering i Norge. Kapittelet består av totalt 10 paragrafer, og det er her en blant annet kan finne:

· Definisjonen av avfall, husholdningsavfall, næringsavfall, spesialavfall og gjenvinning

· Kommunens ansvar for innsamling av husholdningsavfall og bruk av avfallsgebyr

· Håndtering av spesialavfall (farlig avfall)

· Håndtering av næringsavfall

· Krav til anlegg for behandling av avfall

· Gjenvinning av annen behandling av avfall