Kommunen/IKS/AS

Etter forurensningsloven § 30 er kommunen pliktig til å samle inn husholdningsavfall. Videre er kommunen etter § 29 pliktig til å sørge for at det finnes anlegg som mottar husholdningsavfall og at det er etablert systemer for innsamling av dette. Med hjemmel i forurensningslovens §83 kan kommunen velge om de selv vil være ansvarlige for innsamlingen av husholdningsavfall eller om de ønsker å delegere enkelte av kommunens ansvarsoppgaver videre til kommunale selskaper. De vanligste selskapsformene er interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskap (AS).

Et interkommunalt selskap (IKS) kan etter lov om interkommunale selskaper bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste myndighet er representantskapet der eierne av selskapet er representert. Representantskapet velger styret, som har ansvaret for forvaltningen av selskapet sammen med daglig leder.

Et aksjeselskap (AS) kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen og det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og daglig leder.

Det er i dag rundt 100 enkeltstående kommuner og kommunale selskaper som står for innsamlingen av husholdningsavfall i Norge. Rundt 90% av Norges kommuner er medlem av et kommunalt selskap. Av enkeltstående kommuner utfører rundt 60% renovasjonen i egenregi. Av de kommunale selskapene er andelen som driver renovasjon i egenregi på i overkant av 70%. De resterende kommunene og kommunale selskapene setter tjenesten ut på anbud.

sortere.no kan du finne informasjon om hvem som har ansvaret for avfallet i din kommune.