Kommunen/IKS

Etter forurensningsloven § 30 er kommunen pliktig til å samle inn husholdningsavfall. Videre er kommunen etter § 29 pliktig til å sørge for at det finnes anlegg som mottar husholdningsavfall og at det er etablert systemer for innsamling av dette. Med hjemmel i forurensningslovens §83 kan kommunen velge om de selv vil være ansvarlige for innsamlingen av husholdningsavfall eller om de ønsker å delegere enkelte av kommunens ansvarsoppgaver videre til kommunale eller interkommunale selskaper (IKS).

Et interkommunalt selskap (IKS) kan etter lov om interkommunale selskaper bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste myndighet er representantskapet der eierne av selskapet er representert. Representantskapet velger styret, som har ansvaret for forvaltningen av selskapet sammen med daglig leder.

Det er i dag rundt 100 enkeltstående kommuner og IKS’er som står for innsamlingen av husholdningsavfall i Norge. Rundt 90% av Norges kommuner er medlem av et IKS. Av enkeltstående kommuner utfører rundt 60% renovasjonen i egenregi. Av IKS’ene er andelen som driver renovasjon i egenregi på i overkant av 70%. De resterende kommunene og IKS’ene setter tjenesten ut på anbud.

sortere.no kan du finne informasjon om hvem som har ansvaret for avfallet i din kommune.