Plan- og bygningsloven (PBL)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) setter premissene for etablering av renovasjonsanlegg i ny og eksisterende bebyggelse. Hovedformålet til Plan- og bygningsloven er jf. §1-1 å «fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner». PBL inneholder ulike plannivåer. På kommunenivå gir loven klare detaljerte retningslinjer rundt hva ulike planer skal inneholde. Kommuneplanens arealdel fastsetter f.eks. rammer for arealbruken i en kommune og vil være retningsgivende for regulerings- og bebyggelsesplaner. Den gir også kommunale myndigheter anledning til å stille rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner, f.eks. ved at nødvendig infrastruktur må være på plass før etablering av boliger eller næringsbygg. Det inkluderer blant annet krav til vei, vann og avløp. Avfall og renovasjonsanlegg er ikke eksplisitt nevnt i loven. Selv om renovasjonsanlegg ikke er eksplisitt nevnt i PBL, så er det andre generelle bestemmelser om teknisk infrastruktur som kan brukes dersom en kommune i kommuneplanens arealdel vil stille krav til avfallsløsninger i reguleringsplaner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i juni 2021 forslag til endringer i PBL ut på høring med høringssvar i november 2021. Departementet forslår en endring i § 11-9 nr. 3 som åpner for at kommunene kan gi generelle bestemmelser i kommuneplanen om avfallssystem, på samme måte som for annen infrastruktur i dag. Det kan gjelde krav om eller forbud mot nærmere angitte tekniske løsninger for ulike typer avfallssystem, så som for eksempel krav til type avfallsløsning ved ulike utbyggingstiltak, dimensjonering, nedgraving, overbygging, inngjerding, merking, hygienetiltak og vern mot lukt og forurensning. Det er viktig at slike anlegg blir riktig plassert og at de gis tilstrekkelig plass for å unngå dobbeltløsninger eller et lappeteppe av ulike avfallsløsninger.

PBL hjemler også byggteknisk forskrift som setter mer spesifikke krav til renovasjonsløsninger og universell utforming.