Arskonferansen 2024 banner mobile

Renovasjonsforskrifter

Forskrift om/for husholdningsavfall, også kalt renovasjonsforskriften, er en lokal forskrift hjemlet i forurensningsloven. Det er ikke lovpålagt for en kommune å ha en renovasjonsforskrift. Renovasjonsforskriften er utarbeidet for å kunne oppfylle kommunens ansvarsområder jf. Forurensningsloven. I renovasjonsforskriften fremkommer det hvilke krav og plikter både kommunen og kommunens innbyggere har når det gjelder husholdningsavfall. Det er også her en kommune kan delegere enkelte av kommunens ansvarsoppgaver videre til kommunale eller interkommunale selskaper.