Statsforvalteren

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Når det gjelder avfallsområdet så er statsforvalteren forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Statsforvalteren kontrollerer også anleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriften, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.