Rapport om grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Avfall Norge mener det er viktig at sjømatindustrien i større grad enn i dag pålegges å forvalte avfall fra sjømatproduksjon som en ressurs i ny verdiskaping.

Avfall Norge takker for muligheten til å komme med innspill.

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Et av de seks miljømålene i EUs taksonomi er omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning. Dersom Norge skal bli ledende innen sirkulær bioøkonomi, må avfallsressursene fra oppdrett og sjømat forvaltes bedre. Dette vil også bidra til økt bærekraft i næringen.

Sjømatnæringen representerer en næring med betydelig avfallsressurser som kan og bør utnyttes bedre i en sirkulær bioøkonomi, eksempel til produksjon av biogass. Avfall Norge og den norske bioigassindustrien har beregnet at Norge har et potensial på produksjon av 10-12 TWh årlig fra lokale og regionale avfallsressurser i Norge, hvorav død fisk, fiskeslam og fôrrester utgjør ca 2-3 TWh. Dette alene vil utgjøre et verdiskapingspotensial tilsvarende 3400 - 5100 varige arbeidsplasser i gjenvinningsindustrien (basert på Avfall Norge rapporten “Verdiskaping av biogass”, 2016).

Avfall Norge mener derfor at det er viktig at sjømatindustrien i større grad enn i dag pålegges å forvalte avfall fra sjømatproduksjon som en ressurs i ny verdiskaping.

Med hilsen

Cecilie Lind

Adm. dir.Avfall Norge

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041