Arskonferansen 2024 banner mobile

Verdiskaping av biogass på Østlandet RAPPORT

Avfall Norge har nå publisert rapporten Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet, i samarbeide med Biogass Oslofjord og selskaper i verdikjeden for biogass i regionen. Beregnede nøkkeltall for Østlandet viser betydelig potensial for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av biologiske avfallsressurser til biogassproduksjon.
Publisert: 8. november 2016

Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall har vi etablert et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av norske biologiske avfallsressurser.

730 årsverk i dag - 103.000 tonn CO2 redusert

Totalt viser analysen at den årlige verdiskapingen i dag er på 900 millioner kroner, mens den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh. Samlede utslippsreduksjoner fra dagens verdikjede for produksjon og bruk av biogjødsel og biogass på Østlandet er beregnet til 103 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Ved en karbonpris på 500 kroner pr. tonn verdsettes denne utslippsreduksjonen til vel 50 millioner kroner på årsbasis.

Fremtidig verdiskaping regionalt og nasjonalt

Rapporten gir eksempler på hva en økt satsing på biogass kan innebære i fremtiden.
Ved en produksjonsøkning til 2.000 GWh har vi beregnet en samlet verdiskapingseffekt på 4,6 milliarder kroner, mens sysselsettingen kommer opp i ca. 3.300.
 
Økning i produksjonsnivået til 2.000 GWh pr år gir 475.000 tonn CO2-ekvivalenter i utslippsreduksjoner. Ved en kalkylepris på 500 kroner pr tonn er den årlige verdien av denne utslippsreduksjonen ca. 240 millioner kroner.


Det vil i tillegg til den årlige verdiskapingseffekten vil det også oppstå verdiskaping under utbygging av ny kapasitet i verdikjedene for biogass. Denne engangseffekten er anslått til ca 13.800 årsverk og 14 milliarder kroner for eksempelvis 2.000 GWh ny kapasitet.