Arskonferansen 2024 banner mobile

Avfall Norge blir medlem av ACR+

- Med dette får vi innpass i et bredt nettverk av aktører fra ulike bransjer som jobber for sirkulær omstilling.

Av: Stine Thorp | Publisert: 19. januar 2024

ACR+ er et internasjonalt nettverk av aktører som jobber for mer bærekraftig ressurshåndtering og for å øke tempoet i Europas sirkulære omstilling.

Blant medlemmene er både nasjonale og lokale myndigheter (deriblant flere større europeiske byer), akademiske institusjoner, interesseorganisasjoner og konsulentselskap.

- Med dette får vi innpass i et bredt nettverk av aktører fra ulike bransjer som jobber for sirkulær omstilling, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

Les mer om ACR+ og se listen over medlemmer her: Acrplus.org

ACR+ sine fokusområder samsvarer godt med Avfall Norges. Organisasjonen jobber med:

  • Bygg og anlegg
  • Bærekraftige matsystemer
  • Sirkulær livsstil
  • Regelverksutvikling
  • Avfall og materialstrømmer


ACR+ mål:

- å bidra til avfallsforebygging og til en økologisk og økonomisk rasjonell avfallshåndtering i Europa og internasjonalt
- å lukke sirkelen for primære og sekundære råvarer gjennom å promotere ressursbesparelse og mer rettferdig fordeling
- å lukke sirkelen for mer rettferdig fordeling
- å jobbe for overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi
- å skape og opprettholde et nettverk for å dele informasjon om forebygging, innsamling og resirkulering av avfall i urbane områder
- å jobbe for harmoniserte konsepter, definisjoner og standarder når det kommer til avfall, produkter og ressurser
- å promotere dannelsen av partnerskap med ulike interessenter
- å utvikle ekspertise og ferdigheter i offentlig sektor hva gjelder effektive avfalls-produkt-ressurs retningslinjer
- å oppmuntre til praktisk handling i avfallshåndtering og bærekraftig konsum

Samler ulike aktører og bransjer

ACR+ tilrettelegger for samarbeid, erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av land, bransjer og sektorer. Gjennom ulike prosjekt initiert av medlemmene utarbeides rapporter og analyser. I 2023 ble for eksempel en rapport om ulike pantesystem i Europa publisert, og en rapport om anbefalinger og god praksis på lokal løsninger for brukte tekstiler. Se oversikt over ACR+' seneste rapporter og posisjonsnotater her.

Våre medlemmer får gjennom Avfall Norges medlemskap i ACR+ mulighet til å delta i prosjekter og sitte i arbeidsgrupper med deltakere fra hele Europa. Avfall Norge vil også få gode oppdateringer på regelverksutvikling i EU gjennom ACR+.

Samfunnsbedriftene overtar i MWE

- Når Avfall Norge melder overgang til ACR+, melder vi oss også ut av Municipal Waste Europe. MWE jobber kun på vegne av den kommunale avfallsbransjen, mens ACR+ har et bredere perspektiv. Dette passer bedre med Avfall Norges strategi, der vår rolle er å være en pådriver for sirkulærøkonomi, sier Runar Bålsrud.

- MWE gjør på sin side en viktig jobb i å sikre at avfallsbransjens perspektiv blir hensyntatt når EU utvikler nye regelverk. Når vi nå har meldt oss ut, går Samfunnsbedriftene inn som norsk representant. Det sikrer at bransjen fortsatt har mulighet til å være med og gi innspill på nytt europeisk regelverk som treffer bransjen, sier Bålsrud.

Les mer om Sammfunnsbedriftenes inntreden i MWE her.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784