Avfall Norge med ny strategi

Rammevilkår, standardisering og kompetansedeling er viktige stikkord for Avfall Norges arbeid de neste fire årene.

Av: Stine Thorp | Publisert: 10. januar 2023
“Vi skal være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.”

Slik formuleres Avfall Norges misjon i den nye strategien, som skal gjelde frem til 2026.

Bakgrunnen er at avfalls- og gjenvinningsbransjen vil spille en avgjørende rolle i omstillingen Norge skal gjennom i årene fremover.

- Norsk økonomi skal bli mer sirkulær. Det betyr at bransjen vil møte nye krav og forventninger, men også at det åpner seg nye muligheter. Vår hovedoppgave er å bistå våre medlemmer i den spennende overgangsperioden vi står midt oppe i, sier administrerende direktør Runar Bålsrud.

- Det dreier seg om å jobbe for gode rammevilkår, heie fram og støtte opp om satsingene på nye løsninger og forretningsmodeller, bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving, og skape blest om bransjen og nøkkelrollen den spiller i en sirkulærøkonomi.

Strategien er vedlagt nederst i artikkelen.

Tre målgrupper, fire innsatsområder

Strategien peker ut følgende prioriterte målgrupper de neste fire årene: Medlemmer, myndigheter og strategiske alliansepartnere.

Prioriterte innsatsområder er rammebetingelser og myndighetskontakt, statistikk og standardisering, styrket posisjon og samfunnsrolle, og kompetansedeling og kunnskapsbygging.

- Vi skal hjelpe våre medlemmer å navigere i det nye regulatoriske landskapet som tegnes i Brüssel, være bransjens talerør overfor myndighetene, og rådgi om hvilke virkemidler som trengs for å lykkes med omstillingen. Vi vil også søke samarbeid med andre bransje- og søsterorganisasjoner for å få mer gjennomslag, sier Bålsrud.

Hva blir annerledes enn før?

En mer detaljert handlingsplan for hvordan Avfall Norge skal nå målsettingene i den nye strategien skal nå utarbeides.

- Strategien gir oss spillerom til å bruke styrkene vi har, men vi vil også trenge bidrag fra våre medlemmer, spesielt når det gjelder innhenting av data og statistikk. Det vil kreve en innsats, men vinningen blir stor. Det er lettere å finne riktige løsninger når man har skikkelige tallgrunnlag å se til.

- Ellers vil vi fortsette å tilby møteplasser og arrangere aktuelle seminarer og webinarer for både bransjen og andre som befinner seg i sirkulærøkonomiens sfære. Utover dette håper jeg medlemmene vil se at Avfall Norge og bransjen blir mer synlig i samfunnsdebatten.

- Hva denne bransjen får til de neste fire årene er avgjørende for om vi klarer å nå klimamålene i 2030. Mitt inntrykk er at bransjen er klar til å ta oppdraget og drive frem endringene som trengs. Og vi i Avfall Norge er klare til å bistå, sier Bålsrud.

Om strategiposessen

Den nye strategien er et resultat av en prosess ledet av styret. Arbeidet startet vinteren 2022 og involverte medlemmer, ansatte i Avfall Norge hvor Footprint Communications har vært behjelpelig i arbeidet.

- Det har vært en omfattende oppgave, men resultatet er en solid og god strategi vi mener vil gjøre Avfall Norge enda mer relevant som organisasjon og samarbeidspartner for både egne medlemmer, myndigheter og andre samfunnsaktører, sier styreleder Synnøve Bjørke.

- Jeg vil takke alle som har bidratt i prosessen fra både Avfall Norge, Footprint og styret. Vi har også fått viktige innspill fra medlemmene i arbeidet. Nå gleder jeg meg til å se Runar og teamet hans sette målsettingene i strategien ut i livet.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041