Arskonferansen 2024 banner mobile

Avfallsmengdene øker

SSB la nylig fram avfallsstatistikken for 2019. Den viser at avfallsmengdene stiger, stikk i strid med det politiske målet om at veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 1. mars 2021

Avfallsmengdene øker mer enn BNP

Den økonomiske veksten målt i brutto nasjonalprodukt økte med under 1 prosent fra 2018 til 2019, mens veksten i mengden avfall var på ca. 3 prosent. Det betyr at man heller ikke for 2019 når de politiske målsettingene om lavere vekst i avfallsmengden enn i BNP.

45% materialgjenvinning av ordinært avfall

Andelen ordinært avfall til materialgjenvinning utgjør 45 prosent dersom en også inkluderer biologisk behandling. 26 prosent av alt ordinært avfall ble sendt til forbrenning og med en energiutnyttelsesgrad på 81 prosent tilsvarer dette at 21 prosent av avfallet ble energigjenvunnet. Det største mengden til forbrenning var blandet avfall, deretter kommer treavfall og farlig avfall.

Stabile mengder til deponi

Andelen og mengden avfall som blir lagt på deponi er noenlunde stabil de siste årene. Det samme gjelder mengden lett forurensede masser. I 2019 ble det deponert 2,7 millioner tonn lett forurensede masser og 80 000 tonn ble brukt som fyllmasser og dekkmasser.

Fakta

  • Mengden avfall økte fra 11,8 millioner tonn i 2018 til 12,2 millioner tonn i 2019.
  • Over 20% av alt ordinært avfall er blandet avfall
  • Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning
  • Bygge- og anleggsnæringen genererer mest avfall og står for 26% av avfallsmengdene
  • Private husholdninger genererer 20% av avfallsmengdene
  • Tjenesteytende næringene genererer 18% av avfallsmengdene.

Kilde: SSB


Relaterte artikler

Se flere nyheter