Biogass kan kutte to millioner tonn CO2 og bidra med fem TWh energi årlig i 2030

Sammen med en rekke organisasjoner som representerer biogass-, transport, landbruks- og havbruksnæringen har Avfall Norge signert et notat som grunngir hvorfor vi må øke norsk biogassproduksjon, og hvordan vi kan gjøre det.

Av: Stine Thorp | Publisert: 26. oktober 2023


- Det er viktig at regjeringen nå kommer på banen og viser at de mener noe med sirkulærøkonomi! Det er et samlet næringsliv som nå mener man må få på plass virkemidler som støtter oppunder økt produksjon og bruk av biogass, og vi har derfor synliggjort det potensialet som ligger der for økt energiproduksjon, kutt i klimagassutslipp og mange arbeidsplasser over hele landet, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

- Når organisasjonene nå er så tydelige i sine lovnader, forventer vi at regjeringen støtter oppunder og gjennomfører forslagene.

Fellesnotat for biogass

Hva er biogass?
Biogass er fornybar og utslippsfri energi som produseres av bl.a. husdyrgjødsel, matavfall, avløp og fiskeslam. Det kan erstatte fossilt drivstoff i skip og kjøretøy og bidra til utslippskutt i industrien. Samtidig produseres biogjødsel som kan erstatte kunstgjødsel i landbruket og gi økt karboninnhold i matjord. EU har vedtatt strengere regler for avfallshåndtering og biogassproduksjon er en god løsning. Økt produksjon av biogass vil bidra til å løse klima- og miljøutfordringer i både landbruket og fiskeri- og havbrukssektoren.

Biogass kan kutte to millioner tonn CO2 i 2030
Ved å øke bruken av biogass kan vi kutte to millioner tonn CO2 årlig i 2030. Det tilsvarer syv prosent av Norges klimamål. Biogass reduserer utslipp av klimagasser i flere ledd og i mange sektorer. I transportsektoren er lastebilprodusentene og transportørene klare til å erstatte diesellastebiler med biogass. Særlig på lengre strekninger der elektriske kjøretøy ikke er mulig. Med enkle tiltak kan vi få til store og billige utslippskutt raskt.

Biogass kan gi Norge fem TWh i 2030
Norge går mot et kraftunderskudd og trenger mer energi. Biogass kan bidra til dette, og samtidig avlaste strømnettet. I dag produserer Norge ca. 0,7 TWh biogass. Det teoretiske potensialet for biogass i Norge er 22 TWh. Det fordrer at vi inkluderer alt tilgjengelig råstoff og utnytter nye produksjonsmetoder. Et mer realistisk estimat er fem TWh i 2030. Til sammenligning produserte norsk vindkraft 11,8 TWh i 2021. Biogass styrker også norsk beredskap og vi blir mindre avhengig av import av næringsstoffer, ved at for eksempel fosfor fra avfallsstrømmer kan omfordeles mellom regioner slik at det kan inngå i ny matproduksjon.

Arbeidsplasser og industriutvikling
Utvikling av norsk biogass kan gi opptil 8 500 nye arbeidsplasser og bidra til lokal næringsutvikling. Med de rette tiltakene kan minst 30 nye industrianlegg etableres innen 2030.

Hva hindrer oss?
Støtteordningene for industriell biogass i Norge fungerer ikke. Dagens ordninger vektlegger i for stor grad krav til innovasjon. Det har resultert i at ingen har investert i et nytt biogassanlegg på tre år. Norge eksporterer i dag også store mengder bioavfall til Danmark. For å øke produksjonen av biogass i Norge er vi nødt til å se på løsninger som kombinerer investeringsstøtte og lån til nye anlegg. I Sverige og Danmark har de ved hjelp av målrettede ordninger de siste årene klart å etablere fungerende biogassmarkeder. Vi bør derfor lære av våre naboland og endre dagens ordninger slik at vi kan kutte utslipp, øke energiproduksjonen og skape arbeidsplasser.

Nødvendige tiltak for å akselerere biogass i Norge:
1. Et virkemiddelapparat som prioriterer økt biogassproduksjon, eksempelvis et nytt program for storskala utrulling av kjent teknologi. Gjerne gjennom Bionova.

2. Forutsigbare støtteordninger som kombinerer investeringsstøtte og lån i hele verdikjeden til nye anlegg. Rammen må være minst 300 millioner kroner for 2024.

3. En garanti fra regjeringen om at dagens veibruksavgift og mulighet for fritak/redusert pris i bompenger for biogass videreføres til minst 2035.

4. Oppfylle Stortingsvedtaket av 10. juni 2022 om at biogass skal sidestilles med el og hydrogen.

Følgende aktører har signert notatet:

 • Avfall Norge
 • Norsk Vann
 • Biogass Norge
 • Sjømat Norge
 • Norges Lastebileierforbund
 • Biomarint forum
 • Biogass Oslofjord
 • Energigass Norge
 • Norges Bondelag
 • Grønt Landtransportprogram
 • Samfunnsbedriftene

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041