Forbrenningsavgiften i spill

Stortingets energi- og miljøkomite har behandlet regjeringens Klimaplan for 2021-2030. Ett av de få forslagene som fikk flertall gjelder forbrenningsavgiften på avfall.

Av: Avfall Norge | Publisert: 29. mars 2021

Komiteen behandlet hele 487 forslag, med bare fem forslag fikk flertall. De fem forslagene ble fremmet av FrP. Ett av dem gjelder avgiften på avfallsforbrenning, som for tiden er til godkjenning hos ESA. Her bemerker og foreslår komiteens flertall følgende:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til at dagens innretning på CO2-avgift på avfallsforbrenning øker kostnadene ved utslipp, og disse medlemmer mener det kan føre til at en større andel av avfallet eksporteres til forbrenning i andre land. Flertallet mener derfor at CO2-avgiften knyttet til avfallet ikke vil påvirke produsenten. Flertallet foreslår derfor at CO2-avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden, der produktene produseres, eksempelvis på emballasjen. Flertallet mener en bedre produsentansvarsordning for plast og tiltak i avfallskjeden som vil gi reduserte mengder med usortert avfall til forbrenning, vil stimulere til endringer i industrien og adferds endring hos forbrukere som i praksis gi reelle og varige utslippsreduksjoner.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge.»

Klimameldingen skal etter planen behandles i Stortingssalen 8. april 2021.