Gjenvinningsbransjen trenger krisepakke

Avfall Norge har bedt regjeringen om en bransjetilpasset krisepakke med akutte, likviditetsorienterte tiltak.

Av: Avfall Norge | Publisert: 25. mars 2020

Mange av våre medlemmer melder om raskt fallende inngående volum av næringsavfall til sine anlegg. Samtidig øker mengdene husholdningsavfall nå som vi alle er mer hjemme. Verdikjeden for husholdningsavfall omfatter mange tjenester som i helt eller delvis kjøpes fra konkurranseutsatte aktører, f.eks. innsamling, transport, sortering, behandling og salg av råvarer. For å opprettholde samfunnskritiske tjenester både for husholdningsavfall og for næringsavfall er våre medlemmer altså gjensidig avhengige av hverandre.

Akutte, likvidetsorienterte tiltak

Begrunnelsen for akutte behov er altså et dramatisk bortfall av inntekter i deler av vår sammenvevde verdikjede, kombinert med behovet for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner.

Avfall Norge støttet de første brede likviditetstiltakene for næringslivet, men ber nå regjeringen også prioritere tiltak som treffer de mer bransjespesifikke utfordringene. Når det gjelder de generelle krisepakkene for næringslivet som ble vedtatt av Stortinget lørdag 21. mars, faller vi mellom to stoler. Årsaken til dette er at bransjen kjennetegnes av at et begrenset antall store aktører håndterer en stor andel av avfallsmengdene. Disse aktørene er for store for SMB-pakken og SOF-tiltakene, slik vi kjenner dem, treffer ikke. Resultatet er at bransjens evne til å opprettholde samfunnskritiske tjenester nå kan svekkes.

Avfall Norge har bedt om fritak for arbeidsgiveravgift i mars og april, kompensasjonsordning for faste utgifter og en egen låneordning etter modell av SMB-pakken som er vedtatt, men som sentrale aktører i vår bransje ikke omfattes av.

Låneordningen for bransjen er forslått med samme hovedinnretning som SMB-pakken, med med følgende konkrete innhold/endringer.

  • Grensen utvides fra 50 MNOK til 300 MNOK, og gjelder for selskaper med opptil 2000 ansatte i Norge.
  • Krav til at bankene administrerer ordningen og stiller med 25% av finansieringspakken (opp til ytterligere 100 MNOK), og at betingelser og risiko er attraktive nok

Langsiktige, grønne tiltak

Vi har også løftet behovet for tiltak som sørger for at krisemidlene brukes til grønn omstilling. Her vil vi bli mer konkrete i neste uke, men pekte i denne omgang på:

  • Løsninger knyttet til avslutning av deponiet på Langøya.
  • Utvinning av ressurser fra flyveaske, bl.a. salter og fosfor
  • CO2-fangst fra avfallsanlegg
  • Økt utnyttelse av biogass i bl.a. veitransport, skipsfart og industri og forsering av handlingsplanen for biogass
  • Utredninger, pilotprosjekter og nyetableringer for økt materialgjenvinning.
Nå er det viktig at vi tar vare på hele verdikjeden. Bransjen har samfunnskritiske oppgaver som skal løses. Vi er også nøkkelspillere for en grønn omstilling når krisen er over.
Berit Pettersen, styreleder i Avfall Norge

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter