Grensekryssforordningen revideres

EU har gjennomført en evaluering av grensekryssforordningen siden 2018 og forslag til endringer er ventet fremlagt i løpet av november.

Av: Avfall Norge | Publisert: 25. oktober 2021

Evalueringen ble iverksatt for å sikre at forordningen oppfyller sine mål og er samstemt med EUs miljøpolitikk. Konklusjonen av evalueringen ble lagt frem i 2020 og er tilgjengelig her. Da konkluderte man med at forordningen virket etter hovedhensikten, men utgjorde en betydelig administrative byrde for aktørene og manglet mekanismer for å understøtte en sirkulær økonomi.

Derfor har EU jobbet med forslag til endringer i regelverket siden 2020 og nå meldes det om at forslag til endringer vil legges frem i løpet av november. Avfall Norge vil informere om forslaget til endringer så fort de foreligger.

I dette bakgrunnsnotatet og hos Interreg Europe kan du lese mer om arbeidet med revideringen.

Eksport av avfall er strengt regulert

Import og eksport av avfall er underlag streng regulering gjennom EU´s grensekryssforordning, Baselkonvensjonen og OECD-bestemmelsene.

Grovt sett skiller regelverket mellom såkalt grønnlistet avfall som kan eksporteres til gjenvinning uten søknad, og meldepliktig avfall som må omsøkes både i eksport- og mottakerlandet. Som meldepliktig avfall regnes:

Eksport av farlig avfall ut av EU er forbudt iht Baselkonvensjonen og grensekryssforordningen, i tillegg legger OECD-bestemmelsene restriksjoner på eksport til land utenfor OECD.

Baselkonvensjonen

Baselkonvensjonen etablerer et globalt rammeverk for kontroll med grensekryssende forsendelser av farlig avfall og annet avfall. Formålet med konvensjonen er å forebygge skader på helse og miljø fra håndtering og internasjonal handel med avfall, og sikre bedre kontroll med slik handel globalt. Grensekryssforordningen gjennomfører Baselkonvensjonen i EØS-området.

På bakgrunn av et norsk forslag vedtok partene i Baselkonvensjonen i 2019 å endre konvensjonen for å sikre bedre kontroll av global handel med plastavfall, særlig plastavfall som ikke er egnet for gjenvinning og representerer en risiko for forsøpling og forurensning, inkludert marin forsøpling. Vedtaket legger også til rette for en mindre restriktiv praksis for handel med plastavfall som har økonomisk verdi og går direkte til gjenvinning i mottakslandet.

Kilde: regjeringen.no

Relaterte artikler

Se flere nyheter