Grønn plattform - midler til forprosjekter ute nå!

Virkemiddelapparatet er styrket med FoU-midler gjennom Grønn Plattform. Avfall Norge er opptatt av at våre medlemsbedrifter søker om midler til prosjekter som bidrar til økt materialgjenvinning og mer bruk av resirkulerte råvarer.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. november 2020

Grønn Plattform

Grønn plattform inneholder 1 milliard kroner i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en ny, grønn plattform.

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Midlene skal gå til samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling frem til ferdige løsninger.

Grønn plattform omfatter alle bransjer, men prosjektene vil bli målt på felles kriterier og indikatorer for grønne prosjekter som er konsistente med de kriteriene som EU bruker for Green Deal. Det vil også gjøre det enklere å videreføre prosjekter inn mot Horisont Europa.

Utlysning i to trinn

Første utlysning i regi av Grønn plattform er nå lagt ut. Utlysningen gjennomføres i to trinn: forprosjekter og hovedprosjekter.

Utlysningen som er lagt ut nå gjelder forprosjekter som skal berede grunnen for større hovedprosjekter. Forprosjektene kan ha varighet på inntil tre måneder og kan få opptil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader.

I trinn 2 vil en kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på over 50 millioner kroner per prosjekt. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Grønn plattform kan realiseres. Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som planlegges våren 2021.

Det er ikke krav om å gjennomføre forprosjekt for å kunne søke hovedprosjekt i Grønn plattform.

Du kan få støtte til 100 prosent av totale kostnader i forprosjekter, og inntil 300 000 kroner i forprosjektfasen for å modne en søknad. Søknader blir behandlet etter hvert som de kommer inn, men det stenges for søknader 6. januar 2021.

Hvem kan søke

Støtte kan gis bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

Webinar om ulike støtteordninger

Avfall Norge arrangerer webinar om de ulike støtteordningen til NFR, Innovasjon Norge, Enova m.fl. den 10/12. Programmet oppdateres forløpende.