Hurdalsplattformen staker ut kursen i riktig retning

Ap og Sp vil "legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge" og synes å stake ut kursen i riktig retning for gjenvinningsbransjen med den såkalte Hurdalsplattformen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 13. oktober 2021

En plattform å bygge gjenvinningsindustri på

Avfall Norge har skumlest regjeringsplattformen og den foreløpige konklusjonen er at AP og Sp har lagt et godt grunnlag for bransjen vår med regjeringsplattformen som ble lagt frem i dag.

Mange av punktene i erklæringen er i tråd med viktige punkter fra det næringspolitiske programmet vi har jobbet med det siste året og vi er godt fornøyd med formuleringer som:

Regjeringen vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare og resirkulerte produkter. Det bidrar til å redusere presset på naturressurser.

Her er "Regjeringen vil"-lista innen sirkulær økonomi

 • Legge frem en gjenbruksstrategi for offentlig virksomhet samt gjennomgå og endre statens avhendingsinstruks slik at gjenbruk av statens eiendom og eiendeler blir enklere.
 • Lage en ny og forbedret handlingsplan for sirkulærøkonomi med konkrete og målrettede tiltak for å redusere avfall - og for å sikre økt gjenvinningsindustri og handel basert på resirkulerte ressurser i Norge.
 • Jobbe for at avfall håndteres og gjenvinnes lokalt eller regionalt heller enn å bli transportert over større avstander, og oppdatere forurensningsloven for å sørge for mer effektiv avfallshåndtering, slik at avfallet sorteres, videreforedles og brukes på nytt som råstoff.
 • Sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet for å øke gjenbruk av materialer.
 • Stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt legge opp til at byggeplasser blir fossilfrie.
 • Jobbe for at forbrukere og innkjøpere får informasjon om hvor mye ressurser som er brukt for å lage et produkt, hvor store utslipp det står for, eventuelle skadelige miljøgifter og hvordan
  arbeidsforholdene er for de som lager dem. Det skal legges til rette for at produkter kan merkes med informasjon om hvordan de kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres.
 • Vurdere avgift på fossil plast, krav til sporing av plast og gjenvinning av halvparten av plastemballasjen i Norge.
 • Utrede et mulig regime for avgifter på bruk av førstegangs bruk av ikke-fornybare naturressurser og innføre en ordning med økt produsentansvar for produktets levetid.
 • Arbeide for at alle batterier som skal brukes i Norge, skal kunne resirkuleres.
 • Legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større forbrenningsanlegg på sikt, og utnytting av CO2 i industriell produksjon gjennom CCUS.

Tiltak på øvrige områder

Her er en foreløpig oversikt over punkter i erklæringen under andre kapitler enn sirkulær økonomi.

Spesifikke tiltak som berører bransjen direkte:

 • fortsette arbeidet med å få finansiert prosjektet på avfallsforbrenningen på Klemetsrud
 • legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder
 • redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov
 • leggje til rette for at det blir bygd anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale frå bygg, som
  sikrar at materialet kan brukast til nye industriprodukt for å auke sysselsettinga og
  verdiskapinga
 • Styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og lede an i
  innsatsen for å stanse plastforurensing i havet

Mer generelle tiltak som også berører bransjen:

 • endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger. Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.
 • gjennomgå hele det næringsrettede virkemiddelapparatet, med sikte på å forenkle, tilgjengeliggjøre og styrke ordningene som skal bidra til at norske bedrifter kan vokse
 • bidra til industriell satsing basert på utnyttelse og foredling av grønne, norske råvarer og fornybart karbon, for eksempel gjennom et grønt statlig investeringsselskap.
 • sikre at Norge engasjerer seg aktivt og tidlig i politiske prosesser i EU som er viktige for
  norske interesser og utviklingen av norsk næringsliv.
 • grønn skattereform for næringslivet
 • uforandret selskapsskatt i hele perioden

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041