Arskonferansen 2024 banner mobile

Ingen sammenheng mellom gebyrnivå og bortsetting av avfallstjenester

En analyse av 28 regionale renovasjonsvirksomheter som betjener mer enn halve befolkningen viser at det ikke er noen systematisk sammenheng mellom det husholdningene betaler for renovasjon, og måten virksomheten er organisert på.
Av: Avfall Norge | Publisert: 15. januar 2016

Spørsmålet om konkurranseutsetting av renovasjonen gir besparelser for kommunen dukker ofte opp i kommuner og blant berørte parter (se sak i Fagbladet link). 

Avfall Norges benchmarking finner ingen systematisk sammenheng mellom gebyrnivå, eller kundetilfredshet, og bortsetting av avfallstjenestene på anbud. Når SSB utgir sin årlige statistikk over kommunale gebyrer sammenligner media ofte kommuners renovasjonsgebyrer og etterlater inntrykk av at kommuner som har høye renovasjonsgebyrer driver dårligere (mindre effektivt) enn kommuner som har lavere gebyrer. 

Å sammenligne renovasjonsgebyrer uten å ta hensyn til naturgitte rammebetingelser og tjenestens omfang og kvalitet, har ingen hensikt mener Avfall Norge. Analyser som gjennomføres annethvert år gjennom Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking viser at det er mange faktorer som påvirker renovasjonsgebyrets størrelse.

Å sammenligne renovasjonsgebyrer uten å ta hensyn til naturgitte rammebetingelser og tjenestens omfang og kvalitet, har ingen hensikt.

Der det er store avstander innen området kan gebyret bli nesten det dobbelt av det man betaler i tettbygde, sentrale områder. Dersom renovasjonsselskapet tilbyr en høy standard på tjenestene, blir gebyret tilsvarende høyere. Renovasjon må nødvendigvis koste mer når beholdervolumet og innsamlingsfrekvensen økes, og husholdningenes bringeavstanden til hentested reduseres.

Benchmarkingen er basert på detaljerte opplysninger hentet inn fra Avfall Norges medlemmer, som både utfører innsamling i egen regi eller har den konkurranseutsatt. Analyser utført av Energidata Consulting AS viser at det forekommer både høye og lave gebyrer pr. husholdning for virksomheter som utfører mye av renovasjonen i egen regi. Det samme gjelder virksomheter som har satt det meste bort til underleverandører. Figuren under viser at det ikke er noen sammenheng mellom gebyrnivå og graden av bortsetting (konkurranseutsetting) av tjenestene.


Riktig utviklingsfokus

Avfall Norge gjennomfører renovasjonsbenchmarking for sine kommunale medlemmer for åttende gang i 2016, og oppfordrer offentlige renovasjonsselskaper til å ta del. RBM kan blant mye annet gi svaret på om konkurranseutsetting gir effektivitetsgevinst på kommunenivå. Det er viktig at den offentlige delen av bransjen kjenner på pulsen regelmessig, og stor deltakelse i benchmarkingen viser at bransjen er profesjonell og har fokus på resultater, forbedring og åpenhet.

- Renovasjonsbenchmarkingen gir Avfall Norge viktig faktakunnskap om bransjen og virksomhetene får mulighet til å forbedre seg, sier administrerende direktør i Avfall Norge Nancy Strand. 

Administrerende direktør Øivind Brevik i ROAF, ser det fra selskapets ståsted: 

- Ved å delta på RBM har ROAF hatt en markant økning i prestasjon på de fleste områder, og særlig rundt innbyggernes kunnskap om avfallshåndtering og ROAF generelt. RBM er et veldig nyttig verktøy for å måle hvor vi presterer dårlig og hvor vi bør ha vårt utviklingsfokus.