Kan man sammenligne renovasjonsgebyret med nabokommunen?

​Mange stusser over at renovasjonsgebyret varierer fra kommune til kommune - og justeres både opp og ned fra år til år. Det er fordi renovasjonsgebyret tilsvarer mer enn kun innsamlingskostnader.
Av: Avfall Norge | Publisert: 24. november 2017

Renovasjonsgebyret = kostnad for hele renovasjonstjenesten

Renovasjonsgebyret gjenspeiler kostnaden av hele renovasjonstjenesten og varierer fra kommune til kommune som følge av blant annet geografi, befolkningstetthet og omfang av renovasjonstjenesten.

Størrelsen på renovasjonsgebyret beregnes etter selvkostprinsippet. Det innebærer at renovasjonsgebyret skal gjenspeile den fullstendige kostnaden av å levere renovasjonstjenesten til innbyggerne.

Kommunen eller renovasjonsselskapet har ansvar for å kreve inn gebyrene, og kan verken ta for mye eller lite betalt.

Renovasjonstjenesten er sammensatt

Renovasjonstjenesten er satt sammen av flere aktiviteter. Det er vanlig å dele disse inn i oppsamling, innsamling, drift av gjenvinningsstasjon, ettersortering/omlasting, behandling, kundeservice og støttefunksjoner.

Avfall Norge har gjennom flere runder med renovasjonsbenchmarking tall på hvordan den samlede kostnaden for renovasjonstjenesten fordeler seg gjennomsnittlig på de ulike aktivitetene.


Renovasjonsgebyr fordelt på aktiviteter

Aktivitet Gjennomsnittlig andel av kostnadene Påvirkes av

Oppsamling

8 %

Antall avfallstyper og beholdere som hentes, antall avfallstyper på returpunkter, mengden nedgravde avfallstyper

Innsamling

30 %

Henteavstand beholder, rutelengde, antall stopp per rute, kjøreavstand til omlasting og tømming, antall tømminger per rute, topografi og demografi

Drift av gjenvinningsstasjon

17 %

Innbyggere per stasjon og antall stasjoner, åpningstid, farlig avfallsmottak, gebyr- eller brukerbetaling

Ettersortering og omlasting

9 %

Grad av ettersortering, balling, transport til behandling

Behandling

21 %

Kostnader ev godtgjørelse fra materialgjenvinning, biologisk behandling ved kompostering eller biogass/ -gjødselproduksjon, energigjenvinning (anbud eller selvkost) av restavfall og farlig avfall, deponering

Kundeservice

6 %

Tilgjengelighet og responstid

Støttefunksjoner

9 %

Ledelse, stab og administrative systemer

"Slik fordeler kostnadene for husholdningsrenovasjon seg"

Ulikt organisert

Det varierer fra kommune til kommune hvordan renovasjonstjenesten er organisert, hvilke aktiviteter som utføres i egenregi, og hvilke som kommunen har valgt å sette ut på anbud til private renovasjonsselskap. Innsamling, gjenvinningsstasjoner, ettersortering og behandling er tjenester som er vanligst å sette ut på anbud. 

Derfor er det en forenkling når medier sammenligner gebyrstatistikk på renovasjon mellom kommunene, uten referanse til innbyggertall, befolkningsspredning, med mer.

"Ingen sammenheng mellom gebyrnivå og bortsetting av avfallstjenester"

Billig ikke alltid best

Renovasjonsgebyret forteller derfor svært lite om effektiviteten og hvor mye en får for pengene. Dette er det som er interessante å sammenligne. 

Gebyret forteller er omfang og kvalitet på renovasjonstjenesten, samt upåvirkbare forhold som geografi og demografi. Neste gang mediene kårer “billigste renovasjonsgebyr” i en kommunesammenligning, så er det nettopp det - billig, men ikke synonymt med det mest effektive.

Ny renovasjonsbenchmarking i 2018

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kan brukes til mer å kartlegge kostnadsbildet, nøkkeltall og identifisere forbedringspotensiale ved ulike deler av renovasjonstjenesten. Flere renovasjonsselskaper har benyttet RBM til å simulere konsekvensene av nye veivalg og løsninger, for eksempel endringer i organisering og drift (innsamlingsstrategi) eller renovasjonssystemet (oppsamling, sortering), og beregnet hva endringene bør koste, som deler av beslutningsgrunnlaget sitt.

Avfall Norge tilbyr for siste gang i 2018 å gjennomføre en Renovasjonsbenchmarking med bruk av samme metodikk som tidligere. Som erstatning arbeider Avfall Norge med å utvikle et alternativt tilbud for de kommende årene. Medlemmer vil få invitasjoner til RBM18 i løpet av desember, men ta gjerne kontakt med Avfall Norge dersom din virksomhet er interessert i å delta.