Arskonferansen 2024 banner mobile

Klimaplan 2021-2030 er lagt frem

Etter flere utsettelser la regjeringen frem Klimaplan 2021-2030 fredag 8. januar. Avfall Norge har gjennomgått klimaplanen med de viktigste nyhetene for bransjen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 12. januar 2021

Klimaplanen vil gi de politiske føringene for hvordan Norge skal halvere utslippene i ikke kvotepliktig sektor basert på tiltakene som ble utredet i Klimakur i 2020.

Klimakur2030 pekte på karbonfangst og lagring (CCS), redusert matsvinn og økt bruk av biogass i ulike sektorer som viktige klimatiltak som berører avfallssektoren. Økt utsortering av plast og tekstiler fra avfall til energigjenvinning og reduserte utslipp av metan fra deponier ble også vurdert.

Arrangerte frokostmøte

Tirsdag 12. januar arrangerte Avfall Norge digitalt frokostmøte der de gikk gjennom de viktiste punktene fra planen. Nærmere 130 deltagere valgte å bruke morgenen sin på å følge gjennomgangen.

Se hele webinaret om klimaplanen her:

Kort om klimaplanen

Klimaplan 2021-2030 omhandler kun utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, dvs. innen transport, bygg og anlegg, landbruk og avfall. Utslippene skal skal kuttes i tråd med den såkalte innsatsfordelingsforordningen til EU.

Forordningen stiller ikke krav til hver enkelt sektor, men at landet som helhet skal nå målene og det er opp til hvert land å fordele utslippskuttene mellom hver av de fire sektorene. Landene kan enten redusere egne utslipp eller finansiere kutt i andre europeiske land.

Det er ikke krav til hvor stor del av utslippskuttene som må gjennomføres innenlands og det er ikke krav til hvilke kutt som skal gjennomføres innenfor hvilken sektor.

Klimakvoter

Landene har anledning til å overføre til sammen 100 millioner klimakvoter fra EU ETS til å oppfylle målet. Videre kan de oppfylle sine mål gjennom overskudd av opptak av CO2 fra skog og annen arealbruk. Det er også lagt vekt på etterlevelse og kontroll ved EØS-tilsynet ESA.

En vei å gå for å bli foregangsland

Avfall Norge synes det er bra at planen gjenspeiler en del viktige sammenhenger/koblinger, samt fokus på årlig rapportering. Derimot er Avfall Norge skuffet over den svake koblingen mellom sirkulær økonomi og klima, samt at den er lite konkret på biogass.


Noen av de viktigste sakene for bransjen

Dette sier planen om:

Sirkulær økonomi:

 • Norge skal være et foregangsland
 • Vise hvordan vi kan øke verdiskapingen i bransjen og på tvers av bransjer og at økonomien samtidig legger mindre press på klima og miljø
 • Økt levetid, reparerbarhet og ombruk av både bygg, gjenstander og materialer
 • Legge til rette for økt utnyttelse av biprodukter og restråstoff - Prosess21/Eyde
 • Virkemiddelapparatet - her ser vi endringer allerede
 • Forbrukeradferd (merkeordningen)
 • Bruke statens innkjøpsmakt for å skape marked

Forbrenningsavgift

Det blir ikke forbrenningsavgift på 2000 kr/tonn

 • Sats 25% av generell sats i CO2-avgiften avgiften i 2021, for å gi aktørene tid til å omstille seg, ca kr. 149 kroner tonn (statsbudsjettet)
 • Avfall av biogent avfall er unntatt avgift
 • Nasjonal faktor på 0,5498 (statsbudsjettet),det jobbes mot metode for å ta frem anleggsspesifikk faktor

149 * 0,5498 = 82 kr/tonn avfall i 2021

 • vil innføre avgift på forbrenning av avfall frå 2021
 • vil vurdere ei gradvis opptrapping av avgifta på forbrenning av avfall til generelt nivå
 • Regjeringa legg opp til å støtte Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt

Biogass

 • Det ble ingen egen handlingsplan, regjeringen velger å “leggje til rette for auka produksjon og bruk av biogass gjennom dei generelle og dei sektorspesifikke verkemidla i klima- og miljøpolitikken”
 • Vi kjenner igjen mange av formuleringen knyttet til fordelene med biogass, men det mangler fremdeles konkrete tiltak.
 • Regjeringen og Miljødirektoratet legger (fremdeles) til grunn at potensialet for produksjon er lavere enn potensiell etterspørsel (vår “konklusjon”) - søknad til Grønn Plattform
 • Opptrappinga av CO2-avgifta kan gjere biogass meir konkurransedyktig og bidra til auka bruk av biogass til vegtransport, i industrien og til oppvarminga av bygg.
 • Å inkludere biogass i et omsetningskrav krever gjennomgang av støtteregimet pga. statsstøtteregelverket
 • Biogass er fremdeles unntatt vegbruksavgift - ser ut som det vil fortsette.

Les også hva planen sier om bio, skipsfart, torv, og matsvinn ved å laste ned vår presentasjon:

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter