Arskonferansen 2024 banner mobile

Nå kommer det krav til sortering!

Tirsdag 27. februar vedtar Stortinget at det skal innføres krav om sortering av matavfall og plast, både fra husholdninger og lignede avfall fra næringslivet. – Et stort skritt for sirkulærøkonomien, sier administrerende direktør Nancy Strand.
Av: Avfall Norge | Publisert: 23. februar 2018

Arbeidet med stortingsmeldingen har dermed kommet til et foreløbig sluttpunkt, nesten to år etter at Stortinget ba regjeringen lage en stortingsmelding om avfallspolitikken. Siden den gang har Avfall Norge jobbet systematisk med å gi innspill på vegne av en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje. Hovedmålet har hele tiden vært å komme med konkrete forslag til å utvikle sirkulærøkonomien.

– Vi pekte tidlig ut et mål om nasjonale krav til kildesortering, som nå kommer om utsortering av matavfall og plastavfall fra husholdninger og tilsvarende fra næringslivet, sier Nancy Strand.

Gjennomslaget for sorteringskrav kommer kort tid etter tilsvarende målsetning ble skrevet inn i Jeløy-erklæringen da regjeringen ble utvidet med Venstre tidligere i år.

Materialgjenvinningen i Norge har hatt negativ utvikling de siste årene, og vi ligger fremdeles langt unna målsetningen om 50 pst. materialgjenvinningsgrad som skal være innfridd innen 2020. Dersom vi skal komme i mål må vi sortere mer, fortsetter Strand, som lover bransjen at Avfall Norge skal følge opp vedtakene med å legge press på rask gjennomføring.

I høringen i Stortingets energi- og miljøkomité 15. januar i år rettet Avfall Norge også søkelyset på behovet for nasjonale mål for materialgjenvinning, noe som også blir vedtatt i behandlingen 27. februar. Dette takket være opposisjonen, som samlet ber regjeringen innføre dette i tråd med EUs sirkulærøkonomipakke.

Nasjonal strategi for sirkulærøkonomien

Et annet viktig gjennomslag for Avfall Norge er at Stortinget nå ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for sirkulærøkonomien. Avfall er og vil være en vesentlig inngang til å etablere en mer bærekraftig og ressurseffektiv økonomi i Norge.

– Vårt arbeid med stortingsmeldingen startet omtrent samtidig med at Avfall Norge utga avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi. Dette har ligget til grunn for våre innspill underveis i prosessen, både til stortingsmeldingen, i flere statsbudsjettrunder og i forbindelse med utvalgsarbeidet om Grønn konkurransekraft, sier Nancy Strand. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi kom ut i 2016. Her ble det pekt på forhold bransjen selv må gjøre internt, og hvilken rolle myndighetene skal ha som kravstiller og som tilrettelegger.

– Som kravstiller kan vi nå si at myndighetene leverer, når det kommer krav om utsortering, sier Strand, og fortsetter; 

– Når det nå skal jobbes videre med en strategi for sirkulærøkonomien er det veldig viktig at dette ikke er et arbeid som bare Klima- og miljødepartementet skal jobbe med. Vi kan ikke regulere oss frem til sirkulærøkonomien, og strategien bør derfor være minst like viktig for en Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Da Avfall Norge møtte til høring i Stortingets finanskomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018, ble det pekt på tre områder det er et særlig behov for ny politikk med klare prioriteringer, for at vi skal utvikle sirkulærøkonomien:

 1. Fornuftige reguleringer, så som krav om sortering av avfall - i tråd med nasjonale mål om materialgjenvinningsgrad og forpliktelser gjennom EØS-avtalen.  
 2. Gjennom offentlige anskaffelser stille krav om andel resirkulerte råvarer og produkter, såsom å etterspørre avfallsbasert biologisk drivstoff ved store flåteinnkjøp av kjøretøy.
 3. Økonomiske incentiver som stimulerer til etterspørsel av resirkulerte råvarer og produkter.

19 viktige vedtak

Totalt kommer Stortinget til å foreta 19 viktige vedtak som regjeringen bes følge opp (se faktaboks). Det som vedtas når Stortinget behandler saken i plenum er ikke nødvendigvis alltid i samsvar med det som innstilles fra et flertall i energi- og miljøkomiteen.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne har alene flertallet i komiteen, mens sammensetningen når Stortinget behandler saken i plenum er slik at regjeringspartiene oppnår flertall i forslag som får tilslutning fra enten Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Kristelig folkeparti, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Sølsnæs.

Dette gjør at tolv forslag Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne danner flertall for i komitéinstillingen kommer til å falle når Stortinget behandler saken i plenum. Samtidig vil fem mindretallsforslag i komiteen, fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, bli vedtatt under behandlingen. 

– Ni av vedtakene gjøres enstemmig, deriblant det viktige kravet om utsortering av matavfall og plast, avslutter Sølsnæs.

Disse forslagene får flertall i Stortinget

 1. Stortinget ber regjeringen gi kommunene anledning til selv å bestemme om de ønsker samtykke ved utleie av avfallskontainere fra godkjente avfallsselskaper. (Enstemmig).
 2. Stortinget ber regjeringen om at ved bygging av nye industrielle anlegg for produksjon av biogass basert på matavfall, skal det gjøres en utredning om det er hensiktsmessig å ta inn husdyrgjødsel i produksjonen. (Enstemmig).
 3. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan stille krav om at alt kloakkslam skal behandles fortrinnsvis gjennom produksjon av biogass og biogjødsel eller kompost. (Enstemmig).
 4. Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. (Enstemmig).
 5. Stortinget ber regjeringen utrede påbud av rensing av flyveaske og komme til Stortinget med dette på egnet måte. (Enstemmig).
 6. Stortinget ber regjeringen arbeide for et forbud mot varer som inneholder PFAS i tråd med EUs regelverk. (Enstemmig).
 7. Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å legge til rette for fosforgjenvinning i Norge. (Enstemmig).
 8. Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019. (Enstemmig).
 9. Stortinget ber regjeringen revidere strategi mot marin plastforsøpling og spredning av mikroplast innen 2020. (Enstemmig).
 10. Stortinget ber regjeringen utrede og legge til rette for at alt avfall fra offentlige tjenester og andre som produserer avfall som likner husholdningsavfall, skal ha de samme kravene til materialgjenvinning i norsk regelverk som husholdningsavfall. (Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre og Krf).
 11. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for en sirkulær økonomi. (Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre og Krf).
 12. Stortinget ber regjeringen sette nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning og gjenbruk i tråd med EUs sirkulære økonomipakke. (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf og Mdg).
 13. Stortinget ber regjeringen gi kommunene ansvar for å legge til rette for gjenbruk gjennom kommunenes gjenbruksstasjoner. (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf og Mdg).
 14. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og matvarebransjen. Loven bør omfatte påbud om å donere all spiselig overskuddsmat til veldedige formål og sekundært til dyrefor, samt påbud om å offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn. (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Krf og Mdg).
 15. Stortinget ber regjeringen utrede forbedringer av avfallsstatistikken og vurdere om det er behov for å utarbeide et produsentregister for å tydeliggjøre returselskapenes forpliktelser i etablerte produsentansvar. (Høyre, Frp, Venstre og Krf).
 16. Stortinget ber regjeringen vurdere om vi når EØS-mål for gjenvinning av avfall fra bygg- og anleggsnæringen i 2020, og evt. utrede nødvendige virkemidler, herunder vurdere en skjerping av kravene til byggavfall i teknisk forskrift. (Høyre, Frp, Venstre og Krf).
 17. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. (Høyre, Frp, Venstre og Krf).
 18. Stortinget ber regjeringen arbeide for å utfase unødvendig bruk av engangsartikler i plast. (Høyre, Frp, Venstre og Krf).
 19. Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for å gjøre det gratis å levere marint avfall i havn for fiskere og andre, basert på erfaringene fra prosjektet 'Fishing for Litter'. (Høyre, Frp, Venstre og Krf).