Nytt studie viser stort potensial for klimagevinster knyttet til gjenvinningsbransjen

Studiet er utført av fire europeiske bransjeforeninger i samarbeid og viser et betydelig potensiale reduserte klimagassutslipp knyttet til gjenvinningsbransjen.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 31. januar 2022

De fire organisasjonene er European Waste Management Associaton (FEAD), Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), RDF Industry Group og Dutch Waste Management Associaton (DWMA). Undersøkelsen ble gjennomført av Prognos og CE Delft og resultatet av studiet er nå publisert.

Studien legger tall fra 2018 til grunn og tar for seg to ulike scenarioer frem mot 2025 og sammenligner potensialet for CO2 reduksjon i EU. Scenarioene analyserer fastsatte målsettinger for avfallshåndtering, materialgjenvinning og deponier i EU27 samt Storbritannia. Resultatene viser et betydelig potensial for unngåtte CO2 utslipp for følgende avfallsstrømmer:

  • papir
  • glass
  • plast
  • jernholdig metall
  • aluminium
  • trevirke
  • tekstiler
  • dekk
  • bioavfall
  • restavfall/avfallsbrensel

I 2018 var sektoren nesten CO2-nøytrale for de nevnte avfallsstrømmene med 13 millioner tonn netto utslipp av CO2-ekvivalenter per år. Dette inkluderer CO2 sparing fra industri som benytter materialer og energi med avfall som kilde.

Ved å gjennomføre gjeldende lovgivning for husholdningsavfall og benytte de samme målene for materialgjenvinning og deponering på næringsavfall over hele EU samt Storbritannia innen 2035 (scenario 1) vil potensialet for unngåtte CO2 utslipp bli betraktelig forbedret til -137 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som betyr en besparelse på 150 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med 2018. Dette potensialet vil nesten dobles i det mer ambisiøse scenario 2. Det nåværende grunnlaget på 13 Mt netto utslipp av CO2-ekvivalenter per år kan i et 20-års perspektiv reduseres til -238 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer en besparelse på hele 296 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

I både scenario 1 og 2, som begge har et 20-års perspektiv, er nøkkelen for å oppnå maksimal CO2-reduksjon å ha full kapasitetsutnyttelse på materialgjenvinning og energigjenvinning i hele EU og Storbritannia.

Effektiv avfallshåndtering har et potensial til å kunne levere store bidrag til Paris avtalen. Klimautfordringene krever håndheving av eksisterende EU lovgivning, styrket av den Europeiske grønne given. Vi anmoder til full implementering av mål satt for materialgjenvinning og deponering, og vi ber EUs lovgivere om å komme med videre regulatoriske signaler. Obligatorisk bruk av resirkulert materiale i produkter, styrket ekodesign, regler i Taksonomien for energigjenvinning, som på en god måte også dekker husholdningsavfall, effektive avtaler for transport av avfall til material- og energigjenvinning innad i EU, og sterkt offentlig støtte til kildesortering vil være avgjørende. Hele avfallskjeden, representert ved våre fire bransjeforeninger, er klare til å jobbe for økte tiltak og investeringer for å realisere potensialet for CO2 reduksjon i en mer sirkulær økonomi.
Peter Kurth, president i FEAD

For å laste ned hele pressemeldingen, klikk her.

En presentasjon av hele rapporten finnes her.