Nye vedtak for å styrke satsing på biogass

Stortinget vedtok bl.a. at biogass skal defineres som nullutslipp, og at virkemidlene må sikre at norsk biogassproduksjon blir konkurransedyktig.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. juni 2022
GRØNN ENERGI: Stortinget ønsker mer produksjon og bruk av biogass i Norge.


10. juni vedtok Stortinget en rekke endringer i tillegget til energimeldingen. Flere av dem omhandlet biogass.

- Stortinget viser med dette at de har forstått at biogass er en del av den norske energimiksen, og en viktig faktor i overgangen til et nullutslippssamfunn, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

Fra ord til handling

Blant vedtakene er at Stortinget skal presentere en plan for å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden i 2023. Våre naboland ligger i dag lang foran oss på dette området.

- Danmark produserer åtte ganger så mye biogass som Norge, og Sverige cirka fire ganger så mye. Det skyldes langsiktige og betydelige bedre rammebetingelser enn i Norge, sier Jens Måge, fagrådgiver biogass i Avfall Norge.

- Det er ingen tvil om at Stortinget ønsker økt satsing på biogass for å nå klimamålene, og det er veldig positivt at Stortinget med dette stadfester vedtakene om sidestilling av biogass med nulluslipp som de gjorde allerede i mai i 2021.

- Men det hjelper ikke med vedtak i Stortinget hvis det ikke følges opp. Dette bør nå være en tydelig marsjordre til Barth Eide og embedsverket. Vi behøver ikke flere utredninger, nå må det handles.

Følgende endringer som omhandler biogass er vedtatt:

  • Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.
  • Stortinget ber regjeringen om å følge opp initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette i forbindelse med budsjett for 2023, samtidig gjennomgå virkemidler for biogass i andre nordiske land og vurdere endringer for å sikre at norske biogassprodusenter er mer konkurransedyktige i møte med utenlandsk biogassproduksjon.
  • Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette bransjeavtaler med landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen med mål og tiltak for å øke leveransen av råstoff til biogassproduksjon. Klyngesamarbeid på tvers av bionæringene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at sirkulær økonomi er et tverrgående satsingsområde for virkemiddelapparatet.
  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av avansert flytende biodrivstoff og biogass i transportsektoren.
  • Stortinget ber regjeringen snarest følge opp vedtaket om et obligatorisk takstfritak for biogasskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.

Les hele innstillingen her

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter