Arskonferansen 2024 banner mobile

Offentlige innkjøp viktig verktøy for ny regjering

Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon ble omsider lansert forrige uke. Avfall Norge mener den ikke er målrettet nok til å gi det taktskiftet som er nødvendig i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 20. september 2021

Stort klimafotavtrykk og bred politisk enighet

Et samlet politisk miljø har i sine politiske programmer signalisert at det offentliges innkjøpsmuskler på nesten 600 MRD kroner må tas i bruk i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Bakgrunnen for den politiske enigheten er enkel; tydelige miljø- og klimakrav bak et slik innkjøpsvolum vil gi en umiddelbar effekt i markedet og på klimaet. Beregninger viser at offentlig innkjøp utgjør rundt 16% av Norges klimafotavtrykk, noe som tilsvarer mer enn det direkte utslippet fra all veitrafikk i Norge.

Dette indikerer at det offentlig, på vegne av næringslivet og innbyggerne, burde innføre umiddelbare tiltak som vil gi miljø- og klimaeffekt raskt. Handlingsplanen ser derimot ut til å legge opp til en 10-årig prosess for den ønskede omstillingen.

På tide å gå fra “bør” til “skal”

Norge både bør og kan ligge front innenfor grønne, offentlige innkjøp. For å komme fra handlingsplan til handling raskest mulig bør vi derfor gå fra “bør”-krav til “skal”-krav, slik de bla. tar mål av seg i foregangslandet Nederland. Kompetansen i innkjøpsleddet må også på plass snarest mulig, ikke i løpet av 10 år.

Still krav til resirkulerte råvarer

I strategien for sirkulær økonomi er en dobling av bruken av resirkulert råvarer en av de overgripende målsettingene. Avfall Norge har lenge tatt til orde for at offentlige innkjøp må brukes til å styrke markedet for resirkulerte råvarer. Selv lave innblandingskrav vil skape forutsigbarhet for investeringer og få store ringvirkninger.

En stor del av næringslivet er nå i ferd med å omstille seg til mer miljø- og klimavennlige leveranser, men ønsker større forutsigbarhet for hvordan norske myndigheter og offentlig sektor vil innrette sin innkjøpspraksis. Investeringer i forskning, utvikling og nye arbeidsplasser kan oppskaleres og bidra til en raskere omstilling dersom en ny regjering tar grep og bidrar med konkrete løsninger fremfor nye, langsiktige planer.


Fremdeles mangler i både planer og kompetanse

Iht. handlingsplanen mangler over halvparten av de statlige selskapene i 2020 en plan for å innrette anskaffelsespraksisen slik at den reduserer skadelig miljøpåvirkning eller fremmer klimavennlige løsninger. For kommuner er tilsvarende tall 40%.

Samtidig mener over 70% av av de statlige og kommunale virksomhetene at de mangler tilstrekkelig kompetanse på klima og miljø for gode innkjøp. OECD (2020) peker også på manglende implementering og etterlevelse av regelverk for bærekraftige offentlige anskaffelser i Norge.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041